Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Zoznam detí prijatých do ŠKD v školskom roku 2017/2018

ZOZNAM PDF 266 KB

Poplatky

Poplatok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí:

Od 1. októbra 2012 platí zmena v určení výšky poplatkov od rodičov za pobyt dieťaťa v ŠKD na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva - VZN č.9/2012:

a, 20 EUR – základný poplatok

b,14 EUR - ak ide o dieťa rodičov v hmotnej núdzi

V odôvodnenom prípade môže starosta obce na požiadanie zákonných zástupcov dieťaťa znížiť príspevok až o 20% .

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vopred, najneskôr do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to:

a, poštovou poukážkou

b, bankovým prevodom na číslo účtu: SK9702000000001634899251 s označením  ŠKD - meno dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok uhrádza. /Ak rodič platí prevodom, je povinný priniesť doklad o úhrade prevodom./

Neoznačená platba bude evidovaná ako neuhradená.

V prípade záujmu môžu rodičia zaplatiť naraz za viac mesiacov dopredu. 

Telefonický kontakt ŠKD: 

Kontakt ŠKD, PDF 204 KB

C- blok: 0948400314
E- blok: 0948404777

Ostatné informácie

1.Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD vždy len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického rozhovoru rodiča sa dieťa zo ŠKD neuvoľní.

2.Aj dieťa, ktoré ma v doložke k osobnému spisu uvedené, že školský klub opúšťa len v sprievode zákonného zástupcu, môže byť uvoľnené samo len na základe písomnej žiadosti  rodičov.

3.V prípade, že sa dieťa v určité dni nezúčastní pobytu v školskom klube, alebo ho po vyučovaní vyzdvihne zákonný zástupca, je povinný prísť túto skutočnosť nahlásiť pani vychovávateľke  z oddelenia, do ktorého bolo zaradené.

Školský poriadok ŠKD, PDF 

LEGISLATÍVA  ŠKD

Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa:

 • Zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • Vyhlášky MŠV SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí.
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z o priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedag. zamestnancov
 • Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z.z. – kt. sa mení NV SR č. 422/2009 Z.z. , kt. sa    ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedag. zamestnancov
 • POP na  školský  rok 2017/2018

 DOKUMENTÁCIA  ŠKD

 • Výchovno-vzdelávací plán ŠKD
 • Školský poriadok ŠKD
 • Organizácia školského roka 2017/2018
 • Ročný plán spoločných klubových činností
 • Plán kontrolnej činnosti
 • Týždenný plán činností v jednotlivých oddeleniach - vychádza z celoročného plánu činností
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD vypísaná rodičom
 • Osobný spis dieťaťa + doložka k osobnému spisu
 • Triedna kniha
 • Plán činností MZ ŠKD
 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD
 • Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ŠKD
 • Rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z ŠKD
 • Rozhodnutie o výške príspevku na činnosť v ŠKD

Organizácia  školského roka v ŠKD 2017/2018

Rozmiestnenie oddelení  ŠKD:

Oddel.

Počet detí

Meno vychovávateľky

Ročník detí

Trieda

Blok

1.

25

 Renáta Poláková

1.roč. 

   1.A  1.C

    C-blok         

2.

25

 Viera Kollárová 

1.roč.

   1.B  1.C

     C-blok         

3.

22

 Mária Kundláková

1.roč.

   1.C  1.D

     C-blok         

4.

21

 Ľudmila Jáchimová

1.roč.

       1.E  

     C-blok         

5.

24

 Mgr. Darina Škarbová

2. ročník

2.A 2.C

E-blok

6.

25

Mária Richterová 

2.ročník

2.A  2.B

E-blok

7.

25

Janka Revická

2. a 3.roč.

2.D  3.C

E-blok

8.

25

Mgr. Radoslav Munka

3.ročník

3.A  3.C

E-blok

9.

23

Mgr. Lenka Čisáriková

3.ročník

3.B  3.D

E-blok

10.

23

Eva Konrádová

3. a 4. ročník

3.D, 4.A

E-blok

11.

22

Katarína Blizniaková

4. ročník

4.A , 4.C

E- blok

12.

24

Bc. Monika Mogrovicsová

4. ročník

4.B, 4.D

C-blok

Spolu

285

 

 

 

 

 

Realizácia poobedňajšej činnosti ŠKD prebieha:

a/v  triedach  C- bloku a E- bloku /určených na činnosť ŠKD/

b/mimo budovy školy podľa charakteru aktivít

c/na školskom ihrisku.

Prevádzka  ŠKD všeobecne:

Prevádzka ŠKD je denne v ranných a poobedňajších hodinách  spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov, prázdnin a dní riaditeľského voľna.

Ranná prevádzka ŠKD

Ranná prevádzka  ŠKD trvá od 6:30  do 7:15. Zahŕňa - príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry.

Poobedňajšia  prevádzka v ŠKD

od 11:30 do 11:45 - príchod detí do ŠKD, kontrola dochádzky, príprava na obed

od 11:45 do 13:30 - obed podľa rozpisu jednotlivých oddelení, oddychovo- rekreačná činnosť, hry v jednotlivých oddeleniach, hry na   školskom dvore

od 13:30 do 13:40 - prestávka

od 13:40 do 14:40 - záujmová činnosť podľa plánu

od 14:40 do 14:45- prestávka

od 14:45 do 15:30 - pobyt na školskom dvore, vychádzky do prírody, rekreačná činnosť

od 15:30 do 15:35 - prestávka

od 15:35 do 16:30 - príprava na vyučovanie, krúžková činnosť od 15:30 do 15:35- prestávka

od 16:30 do 16:35 - prestávka

od 16:35 do 17:30 - spoločenské hry, kreslenie, individuálne hry

Poobedňajšia prevádzka po odchode väčšieho počtu detí z ŠKD

O 16:30 hod. sa vychovávateľky s deťmi, ktoré zostávajú naďalej  v ŠKD, presúvajú do E- bloku do  2. A triedy.

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Blizniaková Katarína vychovávateľstvo Blizniaková Katarína
2. Čisáriková Lenka, Mgr.    
3. Jáchimová Ľudmila    
4. Kollárová Viera vychovávateľstvo Kollárová Viera
5. Konrádová Eva vychovávateľstvo Konrádová Eva
6. Kundláková Mária vychovávateľstvo Kundláková Mária
7. Mogrovicsová Monika, Bc. vychovávateľstvo Mogrovicsová Monika, Bc.
8. Munka Radoslav, Mgr. telesná výchova, vychovávateľ
9. Poláková Renata vychovávateľstvo
10. Revická Janka vychovávateľstvo Revická Janka
11. Richterová Mária vychovávateľstvo  Földváryová Marika
12. Škarbová Darina, Mgr. vychovávateľstvo  Škarbová Darina, Mgr.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)