Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dátum testovania:

21. marec 2018 ( streda)

Náhradný termín: 

 5. apríla 2018 ( štvrtok)

Organizátor:

Testovanie T9 2018 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Zameranie testov:

Matematika- Testovanie sa v súlade so ŠVP orientuje na overovanie matematických kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života. Primeraná pozornosť sa venuje úlohám s nesúvislým textom, interpretácii údajov z grafov a tabuliek. Súčasťou testu z matematiky je aj prehľad vzorcov. Úlohy v teste nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s porozumením, matematické myslenie. Testy sú zostavené tak, aby overovali trvácnosť, hĺbku a rozsah poznatkov a schopnosť žiakov nadobudnuté poznatky zmysluplne využívať.

Slovenský jazyk a literatúra- Testovanie sa v súlade so ŠVP sa orientuje na vedomosti a zručnosti žiakov z oblasti jazyka a literatúry, taktiež na overenie čitateľských kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých, nesúvislých, vecných i umeleckých textov a schopnosť argumentovať. Úlohy v testoch nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s porozumením. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia. 

Ciele testovania:

Matematika- Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy žiakov aj na základe výsledkov externého testovania. 

Slovenský jazyk a literatúra- Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy žiakov na štúdium aj na základe výsledkov externého testovania.

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 20 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 25 testových úloh

Forma testových úloh:

Matematika- 10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou 10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností

Slovenský jazyk a literatúra- uzavreté úlohy s výberom odpovede zo 4 možností. 20 úloh sa vzťahuje k ukážkam .5 úloh (voľných) sa nevzťahuje k ukážkam, ale niektoré úlohy sa môžu vzťahovať ku kratším textom.

Riaditeľské voľno:

21. marec 2018 ( streda) - iba pre žiakov 2. stupňa, 1. stupeň má vyučovanie.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  9. ročníka T 9 – 2018. 

Žiaci druhého stupňa, vrátane deviatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !              

                                                                                       

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)