Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2017/2018 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:
 1./ 22. november 2017 ( streda) - iba pre žiakov 2. stupňa, 1. stupeň má vyučovanie.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2017. 

2./ 21. 3. 2018 (streda)-  iba pre žiakov 2.stupňa, 1. stupeň má vyučovanie. 
Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov . ročníka T 9 - 2018

3./ 7.5. 2018 (pondelok)- deň po dni pracovného pokoja, nasledujúci deň je štátny sviatok.

4./ 30.4.2018 (pondelok) - deň po dni pracovného pokoja, nasledujúci deň je štátny sviatok.
 
Žiaci druhého stupňa, vrátane deviatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni. 

 

Dátum testovania:

21. marec 2018 ( streda)

Náhradný termín: 

 5. apríla 2018 ( štvrtok)

Organizátor:

Testovanie T9 2018 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Zameranie testov:

Matematika- Testovanie sa v súlade so ŠVP orientuje na overovanie matematických kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života. Primeraná pozornosť sa venuje úlohám s nesúvislým textom, interpretácii údajov z grafov a tabuliek. Súčasťou testu z matematiky je aj prehľad vzorcov. Úlohy v teste nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s porozumením, matematické myslenie. Testy sú zostavené tak, aby overovali trvácnosť, hĺbku a rozsah poznatkov a schopnosť žiakov nadobudnuté poznatky zmysluplne využívať.

Slovenský jazyk a literatúra- Testovanie sa v súlade so ŠVP sa orientuje na vedomosti a zručnosti žiakov z oblasti jazyka a literatúry, taktiež na overenie čitateľských kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých, nesúvislých, vecných i umeleckých textov a schopnosť argumentovať. Úlohy v testoch nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných vedomosti, ale aj vyššie poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na čítanie s porozumením. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia. 

Ciele testovania:

Matematika- Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy žiakov aj na základe výsledkov externého testovania. 

Slovenský jazyk a literatúra- Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy žiakov na štúdium aj na základe výsledkov externého testovania.

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 20 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 25 testových úloh

Forma testových úloh:

Matematika- 10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou 10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností

Slovenský jazyk a literatúra- uzavreté úlohy s výberom odpovede zo 4 možností. 20 úloh sa vzťahuje k ukážkam .5 úloh (voľných) sa nevzťahuje k ukážkam, ale niektoré úlohy sa môžu vzťahovať ku kratším textom.

Riaditeľské voľno:

21. marec 2018 ( streda) - iba pre žiakov 2. stupňa, 1. stupeň má vyučovanie.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  9. ročníka T 9 – 2018. 

Žiaci druhého stupňa, vrátane deviatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !              

                                                                                       

 

Schôdzky ZRPŠ 2017/2018

 • 20. 9.2017 (streda) - plenárne aj triedne 17, 00 hod.
 • 18.12.2017 (pondelok) 17,00 – 18,00 hod.- konzultačné
 • 16.4.2018 (pondelok) 17,00 – 18,00 hod.- konzultačné
 • 4.6.2018 (pondelok) 17,00 – 18,00 hod.- konzultačné    

                                         

Predsedníctvo ZRPŠ

Predsedníčka: Michaela Bednárová
Podpredseda: Miriam Alexy
Revízor: Zuzana Kršjaková

 

Orgány ZRPŠ

Orgánmi ZRPŠ sú:

 1. členská schôdza
 2. predsedníctvo ZRPŠ
 3. predseda ZRPŠ
 4. revízor ZRPŠ

Právna forma a zameranie ZRPŠ

Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej ZRPŠ) je občianske združenie s právnou subjektivitou združujúce rodičov, zákonných zástupcov, žiakov a priateľov, ktorých prvoradým záujmom je pomáhať pri fyzickom a duševnom zveľaďovaní školy. Združenie má právo vystupovať v právnych vzťahoch.
Stanovy združenia boli schválené na členskej schôdzi dňa 14.1.2003 a vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR. ZRPŠ bolo založené na dobu neurčitú.

Činnosť ZRPŠ

Hlavnou činnosťou Združenia je:

 • pomáhať pri riešení pedagogicko-organizačných a výchovno-vzdelávacích otázkach školy a aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach školy,
 • finančne a organizačne zabezpečovať kultúrne, športové, vedomostné, environmentálne a iné súťaže a podujatia určené žiakom školy vrátane odmeňovania víťazov,
 • poskytovať finančné prostriedky na odmeňovanie žiakov za výborné vzdelávacie výsledky, aktivitu vo verejnoprospešnej činnosti alebo iné mimoriadne zásluhy,
 • finančne a organizačne sa podieľať na zabezpečovaní plaveckých a lyžiarskych kurzov, škôl v prírode, exkurzií a školských výletov,
 • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre žiakov ZŠ,
 • pomáhať pri zveľaďovaní priestorov školy a skvalitňovaní pobytu žiakov v priestoroch školy.

Kto je členom ZRPŠ

Členom ZRPŠ je rodič, zákonný zástupca žiaka navštevujúceho ZŠ alebo iná osoba, ktorá o to požiada písomnou formou po zaplatení schváleného členského príspevku pre príslušný školský rok.

Práva a povinnosti člena ZRPŠ

Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti ZRPŠ,
 • voliť a byť volený do orgánov ZRPŠ,
 • zúčastňovať sa na podujatí organizovaných ZRPŠ,
 • podávať návrhy a pripomienky prispievajúce ku skvalitneniu jeho činnosti,
 • zúčastniť sa členskej schôdze a byť priamo alebo písomne informovaný o činnosti ZRPŠ a jeho hospodárení.

Člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy a zásady hospodárenia,
 • plniť rozhodnutia orgánov ZRPŠ,
 • platiť členský príspevok schválený členskou schôdzou pre príslušný školský rok.

 

Výška príspevku na šk. rok 2017/2018

20 EUR na každého žiaka.

Zľava sa na deti vo viacdetných rodinách neuplatňuje, pretože príspevky ZRPŠ sa využívajú predovšetkým na úhradu vstupného do kultúrnych ustanovizní a na dopravu do týchto zariadení, ktoré sa hradia vždy na konkrétnu osobu.
Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi, platia ½ z celkovej sumy, teda 10,- eur.
Sumu je možné zaplatiť jednorázovo alebo si ju rozdeliť na viacero častí.

 

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)