Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Usmernenie na začiatku školského roka 2021/2022

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Usmernenie na začiatku školského roka 2021/2022

Základná škola Dunajská Lužná

Usmernenie na začiatku školského roka 2021/2022

Čl. 1

Úvod

 1. Usmernenie je vypracované podľa Školského semaforu zo dňa 17.8.2021. Zachytáva iba najpodstatnejšie časti.

 2. Plné znenie Školského semaforu máte k dispozícii v priloženom linku na konci usmernenia spolu s najčastejšie kladenými otázkami.

Čl. 2

Výchovno-vzdelávací proces

1.Vyučovanie bude prebiehať bez obmedzenia prezenčnou formou v priestoroch školy.

2.Na rozdiel od minulého školského roka sa v prípade výskytu Covid 19 nebude zatvárať celá škola iba jednotlivé triedy a oddelenia ŠKD.

Čl. 3

Testovanie

Rodičia ani žiaci sa pred nástupom do školy testovať nemusia, keďže okres Senec patrí medzi zelené okresy.

Čl. 4

Vyhlásenia

1. Na začiatku školského roka žiak nemusí škole predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, pretože  okres Senec patrí medzi zelené okresy.

2. Ak  okres Senec bude patriť medzi oranžové okresy, v tom prípade už bude musieť rodič Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladať. Rovnako bude musieť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladať, ak počas zaradenia okresu do oranžovej farby žiak preruší dochádzku do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

3.O zmene farby okresov budeme rodičov informovať.

Čl. 5

Rúška

1.Žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas  celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

2.Výnimka z nosenia rúšok  platí pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.

Čl. 6

Podmienky vstupu do školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID 19 /neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka/, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Čl. 7

Ranný filter

Poverení zamestnanci budú pred začiatkom vyučovania v každej budove osobitne vykonávať ranný filter spočívajúci v meraní teploty a v kontrole používania dezinfekčných prostriedkov na ruky.

Čl. 8

Všeobecné opatrenia kvôli prevencii Covid 19

1.Škola sa bude riadiť odporúčaniami ÚVZ SR na princípe ROR:  Rúško – Odstup – Ruky.

2.Škola zabezpečila:

  • dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu,  
  • primerané množstvo bezdotykových teplomerov,
  • mydlá a papierové utierky.

3.Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude  vykonávaná minimálne 2x denne.

Čl. 9

Izolačná miestnosť

Škola zriadila izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného infekčného ochorenia. Po opustení miestnosti osobou s príznakmi infekčného ochorenia bude miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Izolačná miestnosť sa nachádza  v suteréne D bloku – telocvičňa a je označená.

Čl. 10

Povinnosti rodiča

1.Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

2.Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

3.Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

4. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

5.Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  • odoslať ho škole prostredníctvom  e-školy,
  • poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,
  • kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

 

6.Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

7.V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.).

8.Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

9.V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

                                                                   

Čl. 11

Odporúčania pre rodiča

1.Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

2.Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka antigénovými testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. Sadu 25 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne prejaví záujem.

Poznámka:

Ministerstvo školstva sady na antigénové samotestovanie z dôvodu veľkého záujmu rodičov na začiatok šk. roka nedodá. Rodičia budú o dodávke včas upozornení.

Čl. 12

Rozvrh hodín

1.Žiaci budú od 3.9. pracovať podľa dočasného rozvrhu.

2.Žiaci 1. ročníka budú mať iba štyri vyučovacie hodiny.

3.Žiaci 2. – 4. ročníka budú mať 3.9. štyri vyučovacie hodiny.

4.Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať 3.9. päť vyučovacích hodín.

5.Nasledujúce dni budú mať do vytvorenia stáleho rozvrhu všetci žiaci hodiny  podľa pokynov vedenia.

Čl. 13

ŠKD

1.Ranný školský klub bude v prevádzke od 6,30 do 7,15.

V F bloku bude v 1.D triede

V starom areáli v E bloku v 3.C triede.

2.Popoludňajší ŠKD bude do 17,30 hodiny. Bližšie informácie dostanú rodičia od triednych učiteľov.

Čl. 14

Cudzie osoby a škola

1.Vstup cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby. /Príloha č.1/    

2.Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb,

    ktoré majú svoje prevádzky v areáli školy /ZUŠ, ŠJ/.

3.Všetci návštevníci školy vstupujú do areálu s rúškami.

 Výnimky:

Vzhľadom na rozľahlosť areálu je pohyb zákonných zástupcov upravený nasledovne:

a/Ráno do areálu školy zákonní zástupcovia okrem rodičov prvákov nevstupujú. Dieťa prejde do svojej budovy samo.

b/Popoludní vstupujú do areálu iba rodičia, ktorí si prídu vyzdvihnúť dieťa do školského klubu detí.  Vyzdvihnutie dieťaťa si zorganizujú tak, aby sa v areáli zdržovali čo najkratšie.

e/Popoludní môžu vstúpiť do areálu rodičia, ktorých deti nenavštevujú ŠKD, ale sa stravujú v školskej jedálni. Títo návštevníci sa nezdržujú pri dverách do školskej jedálne, ale čakajú obďaleč, aby nenarúšali prechod do budovy, kde sa žiaci stravujú.

Čl. 15

Ospravedlnenie dochádzky

Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí predložiť potvrdenie o chorobe od detského lekára.

Čl. 16

OČR

Rodič má nárok na OČR, ak riaditeľ školy alebo  RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

Čl. 17

Záverečné ustanovenie

1.Je potrebné, aby sa rodič oboznámil s celým obsahom dokumentu Školský semafor, kde nájdu odpovede na ďalšie svoje otázky.

1.Plné znenie dokumentu MŠ SR Školský semafor

2.Plné znenie materiálu MŠ SR Najčastejšie kladené otázky

3. Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

4. Príloha č. 1a – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

5. Príloha č. 2 – Oznámenie o výnimke z karantény 

 

Dunajská Lužná 31.8.2021                                                         PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                                                                                         riaditeľka školy