Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Oznam o aktualizácii Školského semaforu

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Oznam o aktualizácii Školského semaforu

Vážení rodičia,

dňa 28. 10. 2021 z dôvodu upresnenia postupu školy v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu nastali v dokumente Školský semafor tieto zmeny:

A. Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku. Takže domáce Ag samotesty majú len informatívny charakter.

Rodič  musí bezodkladne oznámiť škole prípad:

a/ že sa potvrdí pozitívny výsledok Ag samotestu

b/ že sa potvrdí pozitívny výsledok Ag samotestu PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste.

B.V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všeobecného lekára pre deti a dorast a ako sme uviedli vyššie  – aj školu.

C. Rodič si môže overiť výsledok Ag samotestu prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk, kde je možné sa prihlásiť na vyšetrenie Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste alebo PCR testom. Pri prihlasovaní sa na testovanie je potrebné zadať v časti Iné dôležité informácie, že sa prihlasuje na základe pozitívneho Ag samotestu.

D. Na základe rozhodnutia ministra s účinnosťou od 1. septembra 2021 v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole. V prípade, že z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v jednej alebo viacerých triedach, či už rozhodnutím riaditeľa školy alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, riaditelia škôl zabezpečia pre týchto žiakov dištančné vzdelávanie. V prípade, že je žiakom poskytnuté dištančné vzdelávanie, nepovažuje sa prerušenie prezenčnej formy vzdelávania za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Dištančné vzdelávanie je forma organizácie výchovy a vzdelávania.

Opatrenia vyplývajúce z prechodu okresu Senec od 1.11.2021 do bordovej farby

A. Povinné nosenie respirátora FFP2 v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m.

B. Výnimky  pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

  • deti do 6 rokov veku
  • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
  • žiaci základných škôl
  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra
  • osoby pri výkone športu
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
  • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám

Výnimky pri nosení respirátora:

  • žiaci v škole alebo v školskom zariadení
  • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
  •  zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu 

Poznámka: vybrané sú iba výnimky týkajúce sa života školy.