Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Usmernenie na začiatku školského roka 2022/2023

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Usmernenie na začiatku školského roka 2022/2023

Základná škola Dunajská Lužná

Usmernenie na začiatku školského roka 2022/2023

Čl. 1

Úvod

Usmernenie je vypracované podľa dokumentu Zelená otvoreným školám. Zachytáva iba najpodstatnejšie časti. Cieľom usmernenia je udržať bezpečné prostredie v škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 a mimoriadnej situácie.

Plné znenie dokumentu ,,Zelená otvoreným školám“ máte k dispozícii na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. ( https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/)

Čl. 2

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. (Príloha č.1).

a/pri nástupe do školy

b/a po absencii žiaka 5 a viac po sebe idúcich vyučovacích dní.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže rodič odklikať v internetovej žiackej knižke alebo vytlačiť z prílohy č.1 a odovzdať triednemu učiteľovi.

Čl. 3

Izolačná miestnosť

Škola má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia. Izolačná miestnosť sa nachádza  v suteréne D bloku /telocvičňa/ a je označená.

Čl. 4

Ospravedlnenie neprítomnosti

1. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

2. Pri absencii 5 a viac po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť ,,Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

3.V prípade podozrenia, že dieťa zostáva doma často a neodôvodnene, má škola právo žiadať od rodiča lekárske potvrdenie aj vtedy, ak žiak zostáva doma menej ako 5 dní.

Čl. 5

Ošetrovné člena rodiny (OČR)

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia , nárok na OČR mu nevzniká.

Čl. 6

Domáce samotestovanie

Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10% žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy.

Čl. 7

Izolácia a karanténa

Izolácia jeobmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

Karanténa je pre osobu , ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.

Čl. 8

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/ rúškom

Na základe aktuálnej platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

Čl. 9

Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia

Oznam je zverejnený na vchodových dverách každej budovy školy a webovom sídle školy. Hovorí o tom, že nikto s príznakmi ochorenia nevstupuje do budov školy. Za príznak ochorenia sa ráta aj kašeľ a nádcha, pretože deti s týmito ,,ľahkými“ príznakmi môžu rozšíriť nákazu v kolektíve.

Čl. 10

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods.5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

Čl. 11

Vstup do areálu školy

Rodičia ráno nevstupujú do areálu školy. Žiak prejde od vstupnej brány do budovy samo.

Výnimku majú iba rodičia prvákov, ktorí prvý týždeň môžu odviesť svoje dieťa k budove F bloku a v MKS k vstupným dverám. Od vstupných dverí do tried odvedie dieťa dozor vykonávajúci pedagóg.

Od druhého týždňa budú vchádzať do areálu F bloku a MKS prváčikovia sami.

Popoludní vchádzajú do areálu školy iba rodičia za účelom vyzdvihnutia dieťaťa po vyučovaní alebo po skončení pobytu v školskom klube detí. Ani poobede do budov nevstupujú.

Taktiež žiadame rodičov, aby  sa nezhromažďovali pred vstupom do školskej jedálne, kde prechádza veľké množstvo žiakov, ale čakali na svoje deti vo väčšej vzdialenosti na chodníku.

Čl. 12

Rozvrh hodín

Vyučovanie sa začína v utorok 6.9. 2022 o 7,50.  Je potrebné, aby bol žiak vo svojej triede už o 7,45. Prvý aj druhý stupeň má v utorok 6.9. 2022 a v stredu 7.9. 2022  štyri vyučovacie hodiny. Informácie k rozvrhu dostanete prostredníctvom žiakov alebo triednych učiteľov.

Čl. 13

ŠKD

1.Ranný školský klub bude v prevádzke od 6,30 do 7,15.

2.Popoludňajší ŠKD bude do 17,30 hodiny. Bližšie informácie dostanú rodičia od triednych učiteľov.

Čl.14

Stravovanie

Školská jedáleň je v prevádzke od utorka 6.9. 2022. Platbu za mesiac september rodič uhradí vopred. Pokyny k prihlasovaniu a úhrade stravného nájdete na stránke školy v sekcii ,,Jedálny lístok“.

Čl.15

Školský autobus

Školský autobus bude žiakom k dispozícii už od 5.9. v ranných hodinách. Popoludní školský autobus nepremáva. Zastávky školského autobusu sú zverejnené na webovej stránke školy v časti Školský autobus.

Čl.16

Automobilová doprava do školy

Žiadame rodičov, aby v záujme bezpečnosti obmedzili pohyb automobilov na komunikáciách pri škole. Točenie a cúvanie áut na Školskej a Peknej ulici ohrozuje prichádzajúce deti.

Rovnako v F bloku je potrebné, aby rodičia vykladali svoje deti na parkovisku, prípadne na komunikácii pri parku a nestáli na ceste pred bránou do areálu, lebo najmenší žiaci sa musia vyhýbať automobilom. a brzdia vstup automobilom do areálu zamestnancom školy. V úsilí uľahčiť vstup do školy vlastným deťom ohrozujete iné deti. 

MKS má parkovisko pre návštevníkov v uličke pri cintoríne.

Čl.17

 Záverečné ustanovenie

1. Je potrebné, aby sa rodič oboznámil s celým obsahom dokumentu 1. Zelená otvoreným školám.

2. Plné znenie dokumentu: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

3. Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

 Microsoft Word – Príloha č.1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk)

4. Príloha č.2 Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia:                  https://www.minedu.sk/data/att/24229.pdf

Verím,  že naša vzájomná spolupráca a ohľaduplnosť bude pre všetkých zúčastnených vzdelávacieho procesu prínosom, a žiaci  v škole prežijú  pokojné obdobie a šťastné detstvo.

Dunajská Lužná 31.8.2022                                                         PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                                                                               riaditeľka školy