Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Školský podporný tím

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Školský podporný tím

Škola disponuje v súlade s § 131 školského zákona a § 21n. a § 84a) zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, kariérneho poradcu a výchovného poradcu.

Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi, ako aj s externými členmi centra poradenstva a prevencie v našom okrese.

Úlohou školského podporného tímu je vytvárať podmienky, aby sa každý žiak mohol v škole maximálne rozvíjať, vytvárať systém podpory okolo žiakov, učiteľov a rodičov, aby mohli efektívne inkluzívne fungovať všetky zložky.

Hlavnými oblasťami podpory sú v súlade s § 131 školského zákona prevencia, výchovné a kariérové poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, orientačná diagnostika, intervencia a krízová intervencia, reedukácia a metodická podpora a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, rodičom alebo žiakom. To môže zahŕňať preventívne programy a aktivity v triedach zamerané na zlepšenie klímy, mediáciu po konflikte alebo ťaživej situácii, podpora učiteľa počas vyučovania, depistáže pri zápisoch alebo v prvých ročníkoch, sociometrie, besedy, diskusie a vzdelávanie pre rodičov a zamestnancov, účasť na rodičovských združeniach a ďalšie. Práca a činnosť týchto zamestnancov je riadnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti a napĺňania cieľov výchovy a vzdelávania.

Členovia tímu:

Koordinátor  školského podporného tímu a školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Ivana Gallé

E-mail: ivana.galle@zsdunajskaluzna.sk

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Věra Potúčková

E-mail: vera.potuckova@zsdunajskaluzna.sk

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Gabriela Púčiková

E-mail: gabriela.pucikova@zsdunajskaluzna.sk

Školský psychológ:

Mgr. Michala Húsková

E-mail: michala.huskova@zsdunajskaluzna.sk

Kariérny poradca:

Mgr. Alena Baková

E-mail: alena.bakova@zsdunajskaluzna.sk

Výchovný poradca:

Mgr. Marcela Šaláková

E-mail: marcela.salakova@zsdunajskaluzna.sk

Asistenti učiteľa:

Mgr.  Zuzana Hečková             zuzana.heckova@zsdunajskaluzna.sk

Monika Kadlubová                   monika.kadlubova@zsdunajskaluzna.sk

Mgr. Lenka Kasperová             lenka.kasperova@zsdunajskaluzna.sk

Bc. Marek Kollár                       marek.kollar@zsdunajskaluzna.sk

Lýdia Križanová                         lydia.krizanova@zsdunajskaluzna.sk

Eva Marková                             eva.markova@zsdunajskaluzna.sk

Daniela Mečiarová                   daniela.meciarova@zsdunajskaluzna.sk

RNDr. Andrea Paľagová           andrea.palagova@zsdunajskaluzna.sk

DiS. art. Vanessa Šarköziová   vanessa.sarkoziova@zsdunajskaluzna.sk

PaedDr. Darina Urbanová       darina.urbanova@zsdunajskaluzna.sk

Užitočné linky:

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí: https://ipcko.sk/

Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/
Internetová  linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením: https://dobralinka.sk
Telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov: https://linkadeti.sk/domov
Nonstop telefonická linka dôvery: www.linkanezabudka.sk
Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/deti/
Pomoc obetiam násilia: http://www.pomocobetiam.sk/