Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

VOĽBY do RADY ŠKOLY ZŠ Dunajská Lužná pre funkčné obdobie 2023-2027

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

VOĽBY do RADY ŠKOLY ZŠ Dunajská Lužná pre funkčné obdobie 2023-2027

Voľby zástupcov rodičov (4 členovia RŠ)

06. november 2023

Triedne schôdze ZRPŠ

KANDIDÁTSKA LISTINA

 1. Ing. EVA BLAHOVÁ
 2. JÁN HRONČEK
 3. Mgr. SLÁVKA CHERESKO
 4. Ing. MARIÁN JAKUBEC
 5. Mgr. ZDENKA JANČIOVÁ
 6. Mgr. DANIEL MIKLOŠKO, PhD.
 7. VALÉRIA MOSNÁ
 8. Ing. ZUZANA NOVÁKOVÁ
 9. Ing. BARBORA PLAČKOVÁ
 10. ĽUBOMÍR ŠESTÁK
 11. ZUZANA TOLLOVÁ
 12. Mgr. VALÉR VANČO

KANDIDÁTI O SEBE A O KANDIDATÚRE

1. Ing. EVA BLAHOVÁ (rodič žiakov: Tereza Blahová, 4.A a Tobiáš Blaho, 2.D)

  Volám sa Eva Blahová. Obyvateľkou Dunajskej Lužnej som sa stala pred 11 rokmi, kedy som sa vydala za môjho manžela. Dnes tu spolu vychovávame našich 5 deti. Škola v Dunajskej Lužnej sa stala súčasťou života našej rodiny ešte v čase, keď manžel začal v škole vyučovať. V súčasnosti školu navštevujú aj dve naše najstaršie deti (žiaci tried 4.A a 2.D), pričom budúci školský rok pribudne k nim stredná dcéra.

  Okrem pohľadu mojich detí na dianie, či problémy v škole, sprostredkovane cez manžela vnímam aj potreby zamestnancov školy, vidím ich prieniky, ale aj miesta kde sa rozchádzajú. Ako rodič sa denne stretávam s vypuklými potrebami školy, ako sú logistika medzi viacerými blokmi, kapacitná stiesnenosť, dopyt po väčších priestoroch a nových triedach, ale aj bezpečnosť detí v škole a v jej najbližšom okolí. Záleží mi na potrebách mojich detí, a to nie len čo sa týka kvality vzdelávania, ale aj bezpečného priestoru, kde sú deti prijímané vo svojej jedinečnosti a rozvíjajú sa. Toto sú dôvody, ktoré ma vedú uchádzať sa o kandidatúru na člena rady školy, a tak priložiť ruku k dielu. Verím, že v tejto službe by som dokázala zúročiť moje vzdelanie (stavebný inžinier) a pracovnú prax zo stavebného úradu práve v tomto období kedy sa škola rozrastá, narastajú jej kapacitné požiadavky, ale aj potreba sanácie existujúcich budov.

  2. JÁN HRONČEK (rodič žiakov :Johana Hrončeková 1.E a Júlia Petríčková 6.E)

  V Dunajskej Lužnej žijem s rodinou 10 rokov. Som rodičom žiačok z 1.E a 6.E triedy našej školy. Preto by som rád stal členom s aktívnym prístupom k naplneniu poslania Rady školy. Ponúkam sa ako aktívny rodič, ktorému záleží na záujmoch žiakov, rodičov a zamestnancov školy.

  Do rady školy kandidujem z dôvodu, že chcem svojimi nápadmi a poznaním situácie v škole pomôcť vedeniu školy posunúť sa v dobrých rozhodnutiach. Dôležité je okrem nových trendov dbať aj na kontinuitu rozbehnutých aktivít.

  3. Mgr. SLÁVKA CHERESKO (rodič žiaka: CHERESKO Elidé, 1.A.)

     Pracujem ako audit a krízový manažér pre gastro-skupinu prevádzok, ktoré ponúkajú vysoko kvalitný produkt a pro-klientsky servis. Zodpovedám za ekonomicky, prevádzkový a personálny chod a fungovanie celej skupiny prevádzok. Aktívne pracujem pre inštitúcie, ktoré inovujú študijné plány, materiály a podporu vzdelávania na SS, taktiež som bola členkou skupiny expertov pre zavadzanie Dudlneho vzdelávania pre odbor CRa marketingu. Som mamou 3 deti.

     Motivácia: Rada sa zapájam do otázok rozvoja a pomoci vzdelávania a zlepšovania jej kvality, preto by som bola rada súčasťou Vašej komunity. Moje najstaršie dieťa začalo chodiť do 1.-ročnika, budúci rok nastupuje k Vám môj druhy syn a o 4 roky moja dcéra, preto viem, že na nasledujúcich 15 rokov budem súčasťou tejto školy.

  4. Ing. MARIÁN JAKUBEC (rodič žiaka: Šimon Jakubec, 6.B)

  Vo svojej práci sa stretávam a komunikujem s ľuďmi, rád pomáham a riešim rôzne situácie, ktoré by uľahčili činnosť našej základnej školy.

  5. Mgr. ZDENKA JANČIOVÁ (rodič žiaka: Tomáš Janči, 5.B)

  Pracujem , ako učiteľka v MŠ a poznám prácu s deťmi. Chcem pomáhať pedagógom pri organizovaní aktivít pre deti našej školy.

  6. Mgr. DANIEL MIKLOŠKO, PhD. (rodič žiaka: Alexandra Miklošková, 9.C; Daniel Mikloško, 6.E; Juraj Mikloško, 2.D)

  Som riaditeľom Domovského vzdelávacieho centra n.o. v Dunajskej Lužnej. Spolu s manželkou Alexandrou, ktorá je učiteľkou v CMŠ, sa snažíme svojím pôsobením v tomto centre pomáhať odchovancom detských domov pobytom u nás, o začlenenie sa do spoločnosti a o naštartovanie ich individuálnych dospelých životov. Práca s mládežou je spoznávanie ich potrieb a vnímania ich životov.

  Motivácia prečo chcem byť členom RŠ:

  V predchádzajúcom funkčnom období RŠ (2019-2023) som bol jej členom ako delegovaný člen Obecným zastupiteľstvom Dunajská Lužná, v ktorom som bol v rokoch 2018 – 2022 poslancom. Chcem teda nadviazať na získané skúsenosti, na komunikáciu s vedením školy a najmä prispieť svojím úsilím k riešeniu mnohých problémov, ktoré ZŠ Dunajská Lužná pri počte vyše tisícky žiakov určite má. Cítim takú túžbu kontinuálne pokračovať v aktívnej práci RŠ, ako som to zažil pod vedením predsedu JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka.

  Som rodič troch žiakov tejto školy (najstaršia dcéra ju po tomto školskom roku opustí), preto cítim aj záväzok urobiť niečo pre túto školu radou či konkrétnou pomocou. Pokračujúce členstvo v RŠ mi to umožní!

  7. VALÉRIA MOSNÁ  (rodič žiaka: Max Mosný, 8.D; Eli Mosná, 6.B)

  Mám 4 deti, z ktorých dve stále navštevujú Základnú školu Dunajská Lužná.
  V minulosti som na našej škole pôsobila v Rade rodičov a do roku 2018 aj v Rade školy.
  Ako spoluzakladateľka Materského centra Ostrovček som od roku 2009 do roku 2017 viedla cvičenie pre matky s deťmi a organizovala lampiónové sprievody, šarkaniády a mnohé ďalšie aktivity pre deti.  Dnes sa uchádzam o členstvo v Rade školy, pretože by som rada prispela k rozvoju našej školy tak, aby sa z nej stala moderná vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa deti nielen dobre cítia, ale aj veľa naučia.
  Svojimi znalosťami a skúsenosťami by som rada pomohla aj s riešením jej aktuálnych problémov.
  Myslím si, že Rada školy má byť aktívna a má podporovať spoluprácu školy, pedagogických pracovníkov, rodičov a obce ako zriaďovateľa. V prípade zvolenia sa budem snažiť
  prinášať kvalitné iniciatívy, diskutovať o nich s rodičmi a – to najhlavnejšie – bojovať za záujmy našej školy, jej učiteľov a jej žiakov. Ďakujem za Vašu podporu.

  8. Ing. ZUZANA NOVÁKOVÁ (rodič žiaka: Filip Novák, 1.D)

  Stručná informácia o mne: Mám 32 rokov, študovala som na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, som matka 3 detí momentálne som na rodičovskej dovolenke, spolu s manželom bývame v Dunajskej Lužnej.

  Stručná motivácia kandidatúry: Do rady školy kandidujem z dôvodu osobného záujmu o chod vecí verejných. Zaujímajú ma vzdelávacie ako aj voľnočasové aktivity, ktoré realizuje ZŠ Dunajská Lužná. Mám základný prehľad o kurikulárnej reforme školstva v SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Ako budúci člen rady školy, ako mama, ktorej záleží na kvalite vzdelávania jej detí, mám ambíciu prinášať podnety k tomu aby naše deti, ktoré už v súčasnosti žijú v odlišnom svete, v akom sme žili my – ich rodičia, boli na budúcnosť pripravené. 

  9. Ing. BARBORA PLAČKOVÁ (rodič žiaka: Barbora Plačková, 4.A, Ján Plačko, 1.E)

  Kandidujem z dôvodu, že chcem byť nápomocná pri riešení požiadaviek a námetov zo strany rodičov na riešenie problémov v škole. Chcem byť nápomocná pedagogickému zboru pri organizovaní aktivít pre deti našej školy.

  10. ĽUBOMÍR ŠESTÁK (rodič žiakov: Jakub Šesták, 2.B a Ondrej Šesták ,1.E)                              

  Mám 37 rokov a pracujem ako podnikateľ/hudobný manager. Som ženatý a s manželkou máme tri deti. Do základnej školy Dunajská Lužná som chodil ako dieťa a teraz do tej istej školy chodia aj moji dvaja synovia. Vždy som sa zaujímal o situáciu v škole či ako občan Dunajskej Lužnej alebo neskôr ako poslanec OZ. V aktuálnom volebnom období som člen komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve v Dunajskej Lužnej.

   Rád by som sa uchádzal o kandidatúru na člena rady školy, kde by som rád pomohol pri riešení problémov, s ktorými sa škola borí alebo v budúcnosti môžu nastať, či už kapacitnými ale aj výchovno-vzdelávacími. Keďže pôsobím v oblasti kultúry, kde každým rokom vidíme nezáujem detí a mládeže o túto oblasť, chcel by som byť nápomocný, aby sme v rámci rozvoja našich detí rozvíjali mimoškolské aktivity, ale aj zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu týmto smerom. Či už to budú nové formy krúžkov alebo spolupráce s kultúrnymi inštitúciami.

   Ponúkam svoje skúsenosti a voľný čas pre rozvoj novej generácie. 

   11. ZUZANA TOLLOVÁ (rodič žiaka: Sebastién Šustek, 2.B)

   Stručná informácia o mojej osobe: Prejav mojej osoby je veľmi vnímavý a intuitívny. Vzdelávam sa v oblasti celého spektra ľudského fungovania.

    Stručná motivácia-dôvod kandidatúry: DÁ SA VZDELÁVAŤ I Z INÉHO MIESTA V SEBE? 

    Deti vnímajú-prežívajú absolútne všetko, sú ako „špongie“. Nasávajú a spracúvajú, vyhodnocujú podľa seba. Je potrebné zohľadniť pri vzdelávaní detí i túto stránku. Do detí sa implementuje kvantum informácii/faktov, a túto skutočnosť je potrebné vyvážiť emočnou uvoľnenosťou, ľahkosťou, vedomou komunikáciou, hravosťou a pohybom. Toto všetko sa dá skĺbiť v rámci bežného školského harmonogramu. Rada by som rozšírila povedomie o ďalších možnostiach vzdelávania, vnútornej motivácii detí, rozvoja komunikácie detí medzi sebou a s okolím. V neposlednom rade sebapoznaní detí skrze vlastné schopnosti, dovednosti a individualitu. Pretože jedine ak poznám seba samého, poznám svoje plusové i mínusové stránky, bez hodnotenia a definovania či je to  či ono dobré alebo zlé, ale v akceptácii všetkého čo jest, môžem vnímať svoju vnútornú silu a originalitu. Z tohto vnútorného postoja v sebe sú naše deti pripravené v zdravom sebavedomí vystúpiť, komunikovať i konať a vytvoriť zdravú, šťastnú, hodnotnú a rastúcu spoločnosť. Toto považujem za zodpovednosť, ktorú ako dospelí v spoločnosti máme. Deti trávia v škole kvantá hodín a dní svojho života a i na pôde školy sa formuje osobnosť človeka. 

    Všetky naše deti potrebujú Ľúbiť a keď cítia, že sú ľúbené a akceptované vo svojej jedinečnosti, budú sa tešiť do školy a vzdelávanie sa stane radosťou, nie nutnosťou a povinnosťou. I nutné veci sa dajú realizovať z iného miesta-pocitu-stavu v nás. Ak si želáme iný výsledok-hodnotu, je potreba zmeniť hodnotu v rovnici. 

    Keď deťom dáme dôveru a priestor na to aby nám prejavili, kto sú, čo je to čo ich teší a napĺňa napr. pri písaní domácich úloh, dali im čas urobiť si prácu ich vlastným tempom, dosiahneme výsledkov, ktoré pod tlakom času a príkazov dosiahnuť možné nie je. Výsledok vždy nejaký vzíde. No dôležitejšie je to, aký pocit z minulého výsledku ma motivuje do budúcej práce. Či je to radosť, a mám chuť, alebo? JE TO VHODNÝ ČAS NA SPOLUPRÁCU:-)

    JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ INÉ VÝSLEDKY? ODPOVEDE SÚ V NÁS

    KDE VZNIKNE OTÁZKA, TAM EXISTUJE I ODPOVEĎ

    12. Mgr. VALERIÁN VANČO (rodič žiaka: Dorián Vančo, 7.B)

    Stručná informácia o svojej osobe : Vek 47 rokov, občan DL, športovec.

    Stručná motivácia kandidatúry: Kandidujem z dôvodu, že chcem ako rodič žiaka školy /terajšieho aj bývalého/, aktívny tréner triatlonu a vyštudovaný pedagóg, byť ako člen RŠ súčinný s vedením školy pri skvalitňovaní vzdelávania a výchovy detí v DL.