Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Pozvánka na 2. zasadnutie rady školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pozvánka na 2. zasadnutie rady školy

V zmysle čl. 8 ods. 4 a čl. 10 ods. 7, 9 Štatúru rady školy pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.,

Zvolávam a pozývam Vás na

2. zasadnutie rady školy

Dňa 5. februára 2024 (pondelok) o 17. 00 hod v priestoroch Veľkej zasadačky obecného úradu Dunajská Lužná.

Program zasadnutia:

  1. Privítanie a schválenie zapisovateľa a programu
  2. Schválenie štatútu RŠ
  3. Záver, ukončenie zasadnutia

V zmysle ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. je zasadnutie orgánu školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

V Dunajskej Lužnej 31. 01. 2024                                                      Ľubomír Šesták, predseda rady školy