Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Projekt elektronická gitary s BBC microbitom

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Projekt elektronická gitary s BBC microbitom

Projekt elektronická gitary s BBC microbitom

Žiaci deviateho ročníka  vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy a  informatiky  projekt – elektronickú gitaru s použitím BBC microbitu. Na výtvarnej výchove vyrobili maketu, na informatike naprogramovali skladbu a zapájali microbity.

BBC microbit je malý programovateľný počítač, ktorý sa používa na výučbu programovania a elektroniky v prostredí Microsoft Makecode. Práca s microbitom rozvíja informatické myslenie a bádateľské zručnosti. Žiaci sa učia  vytvárať vlastné algoritmy, zapisovať ich v MakeCode, formulovať problémy, plánovať postup, pracovať v tímoch a prezentovať svoje výsledky pred spolužiakmi. S microbitmi pracujú žiaci siedmeho až deviateho ročníka. Programovanie s microbitmi je moderná vyučovacia metóda, ktorá je uplatňovaná vo vzdelávaní vo všetkých štátoch EÚ.

Mgr. Érseková Eva