Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

História školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

História školy

O najstaršej histórii základnej školy v obci Dunajská Lužná sa dozvedáme z kroniky obce, ktorú v roku 1986 začal písať kronikár Otmar Tollár. V tejto kronike sú však len veľmi stručné zápisy o školách. Sú prevzaté zo starých kroník pôvodných obcí Nové Košariská a Jánošíková, z ktorých obec Dunajská Lužná vznikla v r.1974. Staré kroniky sa v rokoch 1989-90 stratili.

Budova národnej školy v r. 1949 – 1953 (Dom popisné č. 476)
Budova národnej školy v r. 1949 – 1953 (Dom popisné č. 476)

V zápise kroniky obce o časti Jánošíková sú zmienky o školstve po roku 1918. Uvádza sa, že po vzniku Československej republiky boli v Schilderne Dénesde 4 triedy ľudovej školy s vyučovacím jazykom nemeckým. Vyučovali v nej rádové sestry svätého Kríža i učitelia platení štátom. Známym učiteľom bol Karol Rummer.

Občianka bývalej obce Schildern-Dénesd Marta Náglová upresnila zápis kroniky nasledovne. Chlapčenská škola bola v dome (pop.č.476, dnes stolárstvo) a vyučovalo sa v nej maďarsky. Dievčenská škola bola v kláštore sestier sv. Kríža, ktorý bol založený v roku 1908. Boli v nej nemecké i maďarské triedy. Vyučovali rádové sestry.

Cez 2. svetovú vojnu bola v Žernovičovom dome (pop.č.748) aj slovenská škola, ktorú navštevovali deti financov, žandárov i deti rodín, ktoré vedeli len po slovensky (napr. Kollárovci). Učiteľom bol Anton Nosáľ (býval v podnájme u Margity a Karola Nágla).

Bývalý kláštor, v ktorom v rokoch 1945 – 1962 bola umiestnená základná škola (v súčasnosti sídlo kvetinárstva, lekárne a zdravotnej ambulancie pre dospelých).
Bývalý kláštor, v ktorom v rokoch 1945 – 1962 bola umiestnená základná škola (v súčasnosti sídlo kvetinárstva, lekárne a zdravotnej ambulancie pre dospelých).

V školskom roku 1945-46 bola zriadená národná škola s vyučovacím jazykom slovenským v budove kláštora vo vtedajšej obci Jánošíkova. Prvým riaditeľom školy bol Dominik Matula. Vo vyučovacej práci mu pomáhal jeden učiteľ a dve rádové sestry. Rádové sestry vyučovali do roku 1949. V škole umiestnenej v kláštore boli len 4 triedy a tieto časom pre postupujúce triedy do vyšších ročníkov nepostačovali.

Niektoré triedy boli už v školskom roku 1950-51 umiestňované do bývalej starej škole (pop. č. 476) a neskôr i do bývalej nemeckej školy pri evanjelickom kostole (pop. č. 161). Po odchode Dominika Matulu sa riaditeľkou národnej školy stala Irena Rummerová, rodená Bárthová.

V roku 1953-54 bola v obci slávnostne otvorená plno organizovaná osemročná stredná škola. Prvým riaditeľom sa stal Pavel Hudec, ktorý býval v susednej obci Rovinka. Keďže školu navštevovali žiaci zo susedných obcí Rovinka a Kalinkovo, počet žiakov stúpal a v ročníkoch 6.-8. sa vytvárali dve paralelné triedy. Budova školy sa v r.1954 rekonštruovala a rozšírila o dve triedy, bolo v nej už 6 tried. Naďalej sa vyučovalo i v starej škole pri evanjelickom kostole a jedna trieda bola umiestnená v budove súčasnej materskej školy (pop. č. 62). Táto budova bola na školskú triedu prerobená z pôvodného hostinca.

V škole sa vyučovalo v dvoch smenách, pretože počet tried nepostačoval . Koncom 50-tych rokov minulého storočia sa osemročné školy zmenili na deväťročné. Miestne úrady v Jánošíkovej, v Nových Košariskách a v Novej Lipnici vyvinuli úsilie o vybudovanie novej veľkej budovy školy. V školskom roku 1962 – 63 boli odovzdané do užívania dve budovy novej priestrannej 20 triednej základnej školy. Riaditeľom sa stal Rudolf Hostiak. Školu navštevovalo okolo 450 žiakov. Vo všetkých ročníkoch boli dve paralelné triedy. Učiteľský zbor tvorili väčšinou miestni učitelia a niektorí dochádzali z Bratislavy. V blízkosti školy boli vybudované dve učiteľské bytovky obidve s dvoma bytmi. Neskôr boli obidve predané do osobného vlastníctva učiteľských rodín.

Budova školy prerobená z bývalého hostinca, neskôr materská škola, dnes viacúčelovo prenajímaný pristor pre podnikateľov v obci.
Budova školy prerobená z bývalého hostinca, neskôr materská
škola, dnes viacúčelovo prenajímaný pristor pre podnikateľov
v obci.

V školskom roku 1965-66 do funkcie riaditeľa nastúpil Jozef Kotoč. V školskom roku 1967-68 ho vo funkcii počas dlhodobej choroby zastupoval zastupujúci riaditeľ Štefan Čáni. V roku 1969 nastúpil do funkcie Pavol Guba, dochádzajúci z Bratislavy – Prievozu. V školskom roku 1971-72 bola na školu otvorená školská družina Spočiatku mala len jedno oddelenie a postupne sa rozšírila na 4 oddelenia. V školskom roku 1974- 75 do funkcie riaditeľky nastúpila PaedDr. Mária Ducková –Adamcová, rodená Gáhyová, rodáčka z obce. Vo funkcii zotrvala 17. rokov.

V rokoch 1975-76 nastal najprudší nárast počtu žiakov v škole, pretože v obci bolo vybudované sídlisko s 220 bytmi. Najvyšší počet žiakov bol 665, a to v školskom roku 1976-77.

V roku 1980 bola v školskom areáli vybudovaná telocvičňa a o dva roky bola daná do užívania i budova školskej družiny s jedálňou. V ďalších rokoch sa pokračovalo dobudovaním školského areálu, výstavbou ihrísk, spevnených plôch a parkovou výsadbou.

V školskom roku 1991-92 do funkcie nastúpila riaditeľka školy Mgr. Štefánia Mináriková dochádzajúca zo susednej obce Miloslavov. Vo funkcii bola 11 rokov.

Budova základnej školy v roku 1973.
Budova základnej školy v roku 1973.

V 90-tych rokoch sa počet postupne znižoval, čo spôsobila nižšia populácia i odchod žiakov do rôznych typov škôl v Bratislave (jazykové, matematické, športové).

V školskom roku 2001-2002 bola na škole vďaka projektu Infovek vytvorená počítačová trieda.

Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom základnej školy stala obec Dunajska Lužná. Do funkcie riaditeľky školy bola obecným zastupiteľstvom menovaná PaedDr.Iveta Slobodníková. PaedDr. Slobodníková je vo funkcii riaditeľky už piate volebné obdobie, ktoré v jej prípade trvá od 1. júla 2022 do 30. júna 2027. Funkčné obdobie riaditeľa školy trvá päť rokov.

Škola má slušné výsledky v oblastných a okresných olympiádach a výborné výsledky v Testovaní 5 žiakov 5.ročníka a Testovaní 9 žiakov 9. ročníka a 100% úspešnosť prijímania žiakov do stredných škôl.

Budova telocvične a ihrísk v rokoch 1979 – 1982.
Budova telocvične a ihrísk v rokoch 1979 – 1982.

V posledných rokoch z dôvodu nárastu obyvateľstva, vzrástol aj počet žiakov našej školy , čo vyvolávalo tlak na hľadanie nových priestorových možností. Vďaka dotácie zo štátneho a finančným prostriedkom z obecného rozpočtu sa v apríli 2016 za prítomnosti ministra školstva, ministra financií, starostu, miestnych poslancov a ďalších hostí uviedla do prevádzky v poradí piata budova školy, tzv. modulový typ, čím sa na určitý čas podarilo vyriešiť otázku nedostatku učebných priestorov. V novembri 2019 bola uvedená do prevádzky, ako elokované pracovisko F-blok  (rekonštruovaná budova bývalej administratívnej budovy poľnohospodárskeho družstva.) Aj napriek tomu sa ukázalo, že priestoru je stále nedostatok, preto v súčasnosti obec buduje v poradí siedmy blok školy- G-blok nadväzujúci na F-blok.

V súčasnosti má škola viac ako 980 žiakov. Žiaci sú rozdelení do 43 tried (22 tried na I. stupni a 21 tried na II. stupni). Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý má 18 oddelení. Navštevuje ho maximálne 486  detí. K dispozícii žiakov je i ranný školský klub detí.

Spracovali:
PaedDr. Mária Ducková Adamcová, PaedDr. Iveta Slobodníková

Použité zdroje:
– Kronika obce Dunajská Lužná
– Informácie získané od Marty Náglovej, Marty Solařovej, Štefana Čániho, PaedDr. Márie Duckovej Adamcovej