Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Úvod

Materiál je zameraný hlavne na 2. stupeň ZŠ. Zahŕňa odporúčania ako uľahčiť návrat žiakov do škôl po ukončení dištančného vzdelávania od 19.4.2021. Je vypracovaný v zmysle metodického usmernenia Návrat do škôl od 19. apríla 2021 a metodického usmernenia k tomuto dokumentu.

 

Žiaci:

Nástup jednotlivých tried

Triedy

Nástup

Adaptácia odkedy dokedy

Dĺžka adaptácie

1.-4. roč.

12.4.2021

12.4 – 23.4 2021

dva týždne

8.-9.roč.

19.4.2021

19.4 – 30.4.2021

dva týždne

5.-7.roč.

26.4.2021

26.4. – 7.5.2021

dva týždne

ŠKD

12.4.2021

-

-

 

Podmienky nástupu žiakov: test a čestné vyhlásenie

Testy:

       1.st. – aspoň jeden rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, pri striedavej starostlivosti obaja rodičia žiaka, žiak  1. st. sa netestuje, je keď je starší ako 10 rokov.

 1. st. - testuje sa žiak a jeden rodič antigénovým alebo PCR testom.

Osoby, ktoré absolvovali už druhé očkovanie proti Covid 19 a od doby posledného očkovania ubehlo 14 dní, sa nemusia testovať, predložia len doklady o očkovaní.

 

Periodicita testu: každých 7 dní.

 

Podmienku vstupu rodičov a iných osôb do areálu školy:

Každý rodič vstupujúci do budov školy sa musí preukázať čestným vyhlásením, a negatívnym testom. Test si môžu urobiť v akomkoľvek mobilnom odberovom mieste.

 

Čestné vyhlásenie:

Čestné vyhlásenie odovzdá žiak prvý deň pri nástupe do školy triednej pani učiteľke. Výsledok testu posiela rodič žiaka 1. stupňa,  žiak 2. stupňa  a aspoň jeden rodič žiaka 2. stupňa mailovou cestou alebo inými digitálnymi prostriedkami svojej triednej učiteľke do nedele do 20,00 hod.

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec, PDF

 

Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie:

 1. Škola ospravedlní absenciu žiaka.
 2. Rodič musí zabezpečiť kontakt so školu.
 3. Vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh, prípadne dištančnou formou, ak tomu nebudú prekážať technické problémy.
 4. Ak sa zákonný zástupca nespojí so školou do 5 dní, riaditeľka bude musieť túto skutočnosť hlásiť na ÚPSVaR ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 5. Ak neprítomnosť na vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích hodín, žiak môže byť preskúšaný z učiva daného ročníka komisionálne. Možnosť vykonať posúdi pedagogická rada.
 6. Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

 

Nárok na 0ČR zákonnému zástupcovi vzniká:

1.Ak bola v škole alebo v triede nariadená karanténa alebo izolácia.

2.Škola bola zatvorená z rozhodnutia zriaďovateľa, riaditeľa školy lebo RÚVZ.

3.Lekár potvrdil potrebu ošetrovania dieťaťa z dôvodu choroby.

 

Rozvrh hodín počas adaptačného obdobia

1.stupeň – rozvrh od 12.4.2021

Na 1. stupni všetky hodiny okrem cudzích jazykov vyučuje triedny učiteľ.

Prvá hodina v týždni je určená na tzv. rozhovory v kruhu, kde pani učiteľka so žiakmi hovorí o ich zážitkoch a pocitoch počas víkendu.

Žiaci majú štyri vyučovacie hodiny. Počas vyučovania učitelia zaraďujú telovýchovné päťminútovky.

 

2.stupeň – rozvrh od 19.4. do 23.4.2021

Rozvrh zahŕňa nižší počet hodín, ako pri pôvodnom vyučovaní. Žiaci majú striedavo 4 alebo 5 vyučovacích hodín. V priebehu týždňa majú hodiny s triednym učiteľom alebo špeciálnym pedagógom /spolu 4 hodiny/, kde sa budú venovať hodnoteniu dištančného vzdelávania, ich pocitom, budú mať prednášky na zvládnutie stresu a životných tráum, o šikanovaní a  budú vypracovávať dotazníky a ankety, aby sme zistili, čo deti trápi, z čoho majú radosť, ako sa odrazilo dlhodobé odlúčenie od známeho sociálneho prostredia na ich psychike a pod.

Do rozvrhu sú v zmysle pokynov zaradené aj výchovy, najmä hodiny telesnej výchovy, ktoré neboli zahrnuté do dištančného vzdelávania.

Rozvrh hodín, PDF

 

Školská jedáleň

Žiaci 8.a 9.ročníka, ktorí  boli doteraz prihlásení na obed, sú automaticky prihlásení na obed aj od 19.4. 2021.

Ak žiak nenastúpi do školy, je potrebné, aby rodič dieťa odhlásil z  obeda formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa odhlásené. 

 

Školský autobus

Školský autobus bude ráno v pondelok 19.4. 2021 premávať.

 

Žiadna klasifikácia, žiadne kontrolné písomky

Žiaci sa počas adaptačného obdobia dvoch týždňov nebudú klasifikovať. Nebudú sa písať žiadne kontrolné testy, iba nácvičné previerky, aby vyučujúci zistil stav vedomostí. Žiaci budú hodnotení iba slovne. Takto chceme predísť stresom žiakov pred návratom do školy. Na základe zistených nedostatkov sa bude učiteľ venovať utvrdzovaniu a doberaniu učiva, ktoré robí žiakom problémy.

Po ukončení dvojtýždňového adaptačného obdobia sa bude vyučovací proces a  hodnotenie žiakov uskutočňovať ako pri bežnom vzdelávacom procese pred dištančným vzdelávaním.

 

Hygienické opatrenia

Ranný filter

Spočíva v meraní teploty a dezinfekcie rúk žiakov, zamestnancov a návštevníkov pred vstupom do budovy.

 

Rúška

Žiaci aj zamestnanci, návštevníci musia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, kde sa zhromažďujú osoby, nosiť rúška. Vedenie školy nepredpisuje typ rúšok. Ide len o to, aby mali žiaci aj zamestnanci z hygienických a bezpečnostných dôvodov prekrytý nos a ústa. Rúška sa nemusia používať iba pri športovej činnosti na hodinách telesnej výchovy a počas športovej činnosti v ŠKD, ktorá kladie nároky na zvýšený pohyb a dýchanie. Vychádzka sa nepovažuje za zvýšenú športovú činnosť.

 

Dezinfekcia priestorov

Dezinfekcia priestorov sa bude vykonávať v zmysle nariadení ministerstva školstva.

 

   

Dunajská Lužná 14.4.2021                                                                    PaedDr. Iveta Slobodníková

                                                                                                                  riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia riaditeľky školy dňa 12.4.2021 otvárame bránu školy pre všetky ročníky 1. stupňa,  žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní ako dosiaľ.

Prosím, aby ste do školy neposielali deti z rodín, kde sa vyskytuje Covid 19, ako sa to stalo v niektorých prípadoch pri poslednom hromadnom nástupe do školy, kedy sme po ôsmich dňoch nariadením RÚVZ museli školu zatvoriť.

Hoci deti nemusia mať príznaky, chorobu môžu preniesť do kolektívu. V našej škole prekonalo Covid 19 až 17 zamestnancov. U niektorých pretrvávajú následky tohto závažného ochorenia do dnešného dňa. To bol aj dôvod, prečo sme pri nástupe do školy boli veľmi opatrní, hoci dištančné vzdelávanie je ,,nepopulárne“ aj v radoch zamestnancov. Opatreniami musíme chrániť nielen žiakov, ale aj zamestnancov, aby mal vôbec kto naše deti vzdelávať.

Vieme, že niektoré školy aj v našom okolí boli otvorené, ale bolo to proti nariadeniu ministerstva školstva, pretože ako sa uvádza v článku ministerstva školstva  s názvom Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov, uverejneného 8.4. 2021 na stránke ministerstva školstva...,,otvorenie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.“ To znamená, že až do piatku 9.4. 2021 mali prednostne školu navštevovať iba deti, ktorých rodičia nemohli pracovať v domácom prostredí.

Preto Vás ešte raz žiadam, pristupujte k vypĺňaniu čestného vyhlásenia a k nástupu svojho dieťaťa do kolektívu žiakov a zamestnancov s plnou vážnosťou. Aj my máme svoje rodiny a deti, ktoré chceme chrániť.

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí napriek veľmi zložitej situácii pristupovali k opatreniam ministerstva a školy s pochopením a pokorou.

 

Akým spôsobom bude vyučovanie prebiehať

Všetci žiaci prvého stupňa sa budú učiť prezenčne.

  

Školský klub detí

Popoludní bude zabezpečená  aj prevádzka školského klubu detí, a to do 16.00 hod. Pokúšame sa, aby sa v školskom klube deti nemiešali z viacerých tried.

Ranný klub taktiež z dôvodu miešania detí nebude.

 

Školská jedáleň

Všetci žiaci prvého stupňa, ktorí boli doteraz prihlásení na obed, sú automaticky prihlásení na obed aj od 12.4. 2021.

 Ak žiak nenastúpi do školy, je potrebné, aby rodič dieťa odhlásil z  obeda formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa odhlásené. 

 

Školský autobus

Školský autobus bude ráno od pondelka 12.4. 2021 premávať.

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín prezenčné vyučovanie 1. stupeň, platný od 12.4.- 16.4. 2021

                                        

Podmienky vstupu do školy ráno

Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti /viď nižšie/ a predloženie negatívneho testu.

Rodičia do areálu nevstupujú, ale pošlú dieťa do budovy samo. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predloží Vaše dieťa ráno pedagógovi v triede. Výsledok negatívneho testu na Covid-19 pošle rodič dieťaťa do nedele večer do 20,00 hod. triednej pani učiteľke.

Čestné vyhlásenie /viď nižšie/ a negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy.

Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, prípadne osoba ktorá bola preočkovaná druhýkrát a od posledného očkovania ubehlo 14 dní. Doklady treba poslať mailovou cestou triednej pani učiteľke.

Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:30 hodiny.

 

Pohyb v areáli popoludní

Popoludní do areálu môže vstúpiť jeden rodič s platným negatívnym testom za účelom vyzdvihnutia dieťaťa po vyučovaní alebo zo školského klubu detí. Opakovane žiadam rodičov, aby nestáli pri vstupe do budovy, v ktorej je školská jedáleň, lebo v týchto priestoroch dochádza k zmiešavaniu osôb. Postačí, ak svoje dieťa budete čakať obďaleč. Prosím dodržiavať rozostupy.

Hygienické a bezpečnostné opatrenia

Žiak aj zamestnanec je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné. 

Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty).

Počas dňa aj po vyučovaní sa budú kľučky a spoločné priestory dezinfikovať.

Opatrenia pri neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh na www.bezkriedy.sk ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania ak to signál prenosu umožní. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy musí kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak bude hlásený na ÚPSVaR za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 3. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
 4. Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR v týchto prípadoch :
 • Ak im bola nariadená karanténa/izolácia.
 • Ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno.
 • Ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Celé znenie usmernenia ministra školstva

Celé znenie usmernenia zo dňa 8.4. 2021 si môžete prečítať tu: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

 

 

                                                                                                                                                                                               S úctou vedenie školy

 Dunajská Lužná 8.4.2021

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec, PDF

 

 

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 30.3.2021 bude do konca tohto týždňa vyučovanie prebiehať v nezmenenom režime. Prezenčná forma vyučovania na 1.stupni je sprístupnená pre deti rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a túto skutočnosť vydokladujú čestným vyhlásením a doložením negatívneho  testu jedného z rodičov. 

Školská jedáleň

Školská jedáleň bude pre žiakov, ktorí budú v škole, k dispozícii. Je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili na obed formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa prihlásené. Rovnakým spôsobom budete môcť dieťa odhlásiť.

O organizácii vyučovania v budúcom týždni Vás budeme informovať hneď, ako vydá ministerstvo školstva potrebné rozhodnutia a usmernenia.

Dunajská Lužná 6.4.2021                                                                                              Vedenie školy

 

Vážení rodičia,

do Veľkej noci zostáva vyučovanie v nezmenenom režime.

Po Veľkej noci bude vzdelávanie prebiehať nasledovne:

1. stupeň

Ak v priebehu nasledujúcich dní nedôjde k výslovnému zákazu otvorenia škôl, chceli by sme od stredy po Veľkej noci dňa 7.4.2021 určite  obnoviť vyučovanie na 1. stupni, a to všetkých ročníkoch od 1. po 4. ročník vrátane.

2. stupeň

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie  sa s veľkou pravdepodobnosťou  školy začnú riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym Covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť obnovenia prezenčného vyučovania  aj na 2. stupni v základných školách.

Podľa pokynov z ministerstva školstva nástup žiakov 2. stupňa je podmienený týmito skutočnosťami:

 • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie iba v  9. ročníku základných škôl  
 • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

Z organizačných, časových, finančných  aj bezpečnostných dôvodov, škola nebude v najbližšom období  využívať na testovanie  kloktacie testy.

Vzhľadom k súčasnej politickej situácii, ktorá sa týka aj ministerstva školstva, presné pokyny dostanete až tesne pred nástupom detí do školy.

 

Dunajská Lužná 26.3.2021                                                                           Vedenie školy

Pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky, milí pedagógovia ZŠ Dunajská Lužná!
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám chceme vyjadriť úctu, vďaku a prianie. Vážime si Vás a Vašu prácu so žiakmi, o to viac v tejto dobe dištančnej formy vyučovania.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý venujete vzdelávaniu a výchove detí, vštepovaniu nielen vedomostí, ale aj správnej orientácie v živote.
V tomto pandemickom čase Vám prajeme Viac ako inokedy predovšetkým zdravie, silu, vytrvalosť, trpezlivosť pri práci s technológiami a nádej na skoré osobné stretnutie so svojimi žiakmi vo svojich triedach a v svojej škole!
 
Všetko najlepšie k Vášmu sviatku!
 
Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná

Milí rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii propagačný materiál k  sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

Propagačný materiál, PDF

 

Vážení rodičia,

v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva po skončení prázdnin od 8. marca 2021 otvárame bránu školy iba pre určitú skupinu žiakov 1. stupňa základnej školy,  žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní ako dosiaľ.

Pre koho je určené vzdelávanie na 1. stupni

Do školy môžu nastúpiť iba tí žiaci 1. stupňa, ktorých obaja rodičia nemôžu vykonávať prácu v domácom prostredí, ale musia dochádzať na pracovisko. Na základe zisťovania záujmu prostredníctvom triednych učiteľov do školy nastúpi zo 400  žiakov 1. stupňa iba 55.

Akým spôsobom bude vyučovanie prebiehať

Všetci žiaci sa budú učiť online.

V jednotlivých triedach sa  do školy prihlásilo iba zopár žiakov, niekde iba jeden alebo dvaja. Nie je fyzicky možné, aby týchto žiakov ich  pani učiteľka doobeda učila prezenčne a ostatným dvadsiatim posielala úlohu a poobede ich kontrolovala a ešte sa pripravovala na ďalších 4 – 5 hodín na ďalší vyučovací deň.

Žiaci budú v škole zaradení do šiestich malých skupiniek od 5 do 12 žiakov a pridelení k jednej z tried daného ročníka. Skupinka bude mať prideleného pedagóga, ktorý bude učiť zo školy žiakov v triede a zároveň doma. Ak bude pani učiteľka vysielať online z domu, skupinka bude mať prideleného pedagóga alebo asistenta, ktorý žiakov  v triede napojí na online vysielanie svojho učiteľa a bude nad žiakmi vykonávať dozor. Pedagóg  alebo asistent v triede bude úzko spolupracovať s triednou pani učiteľkou. Deti budú mať rovnaký štýl vyučovania, nebudú prestoje spôsobené napredovaním alebo omeškaním učiva a pod. O tom, ktoré dieťa bude v akej skupine, Vás budú informovať triedne pani učiteľky.

Rovnakým spôsobom fungujú všetky školy v okolí, pretože sme spôsob vyučovania prehodnocovali na spoločnom stretnutí.

Okrem toho nie je v tejto dobe vhodné spájať žiakov do veľkých skupín, lebo je ohrozené zdravie zamestnancov aj detí. Škola má momentálne k dispozícii menej pedagógov. V poslednom období  pred prázdninami nám ochorelo na Covid 1917 zamestnancov, z toho niektorí sú stále PN a jeden zamestnanec je v nemocnici.

Taktiež si uvedomujeme, že v prípade dištančného vzdelávania /posielanie úloh/ by sa všetka ťarcha preniesla na rodičov, čomu chceme predísť.

Vašu predstavu, aby boli žiaci vzdelávaní svojou pani učiteľkou alebo inou pani učiteľkou teda nemôžeme momentálne splniť. Online vzdelávanie žiakov, ktorí sú doma aj v škole, svojou vlastnou pani učiteľkou je momentálne najefektívnejším spôsobom učenia.

Prosím, dôverujte nám, že robíme maximum pod časovým stresom a s často sa meniacimi pokynmi  nadriadených orgánov. Naplniť predstavy rodičov toľkých deti sa nedá zrealizovať.

 

 

Školský klub detí

Popoludní bude zabezpečená  aj prevádzka školského klubu detí, a to do 16,00 hod.

Ranný klub z dôvodu miešania detí nebude.

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň bude pre žiakov, ktorí budú v škole, k dispozícii. Je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili na obed formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa prihlásené. Rovnakým spôsob budete môcť dieťa odhlásiť.

 

Školský autobus

Školský autobus nebude ráno z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí premávať.

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín prezenčné vyučovanie 1.stupeň od 8.3. 2021, PDF

Rozvrh hodín online 1. stupeň od 8.3.2021, PDF

 

 

                                             

Podmienky vstupu do školy ráno

Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti /viď nižšie/ a predloženie negatívneho testu.

Rodičia do areálu nevstupujú, ale pošlú dieťa do budovy samo. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predloží Vaše dieťa ráno pedagógovi v triede. Výsledok negatívneho testu na Covid-19 pošle rodič dieťaťa do nedele večer do 20,00 hod. triednej pani učiteľke.

Čestné vyhlásenie a negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy.

Keďže školské odberné miesto v MKS sa nedá používať, rodičia sa môžu otestovať v ktoromkoľvek  odbernom mieste. K dispozícii je aj odberné miesto pri MKS Dunajská Lužná.

Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. Doklad treba poslať mailovou cestou triednej pani učiteľke.

Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:30 hodiny.

 

Pohyb v areáli popoludní

Popoludní do areálu môže vstúpiť jeden rodič s platným negatívnym testom za účelom vyzdvihnutia dieťaťa po vyučovaní alebo zo školského klubu detí. Opakovane žiadam rodičov, aby nestáli pri vstupe do budovy, v ktorej je školská jedáleň, lebo v týchto priestoroch dochádza k zmiešavaniu osôb. Postačí, ak svoje dieťa budete čakať obďaleč. Prosím dodržiavať rozostupy.

 

Hygienické a bezpečnostné opatrenia

Žiak aj zamestnanec je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné. 

Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty).

Počas dňa aj po vyučovaní sa budú kľučky a spoločné priestory dezinfikovať.

 

Opatrenia pri neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní

 • Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom www.bezkriedy.sk. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

 

Pandemická OČR

Po konzultácii so Sociálnou poisťovňou v Senci, rodičia, ktorých deti sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania z rozhodnutia vlády /t. z. že sa učia v domácom prostredí/, majú nárok na pandemickú OČR. Škola nemusí zverejňovať žiaden dokument o dištančnom vzdelávaní. Stačí, ak rodič predloží sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na stránke ich úradu.

  

                                                                                                  S úctou vedenie školy

 

Dunajská Lužná 5.3.2021

 

Tlačivo: Čestné vyhlásenie pre rodiča, PDF

 

Vážení rodičia,

s ľútosťou Vám oznamujem, že v sobotu  20.2.2021 sa testovanie rodičov napriek našej ochote a ústretovosti dobrovoľníkov v priestoroch MKS neuskutoční z dôvodov, že do priestorov MKS bola premiestnená cirkevná škôlka, ktorej priestory sa  momentálne rekonštruujú.

Rodičia môžu využiť služby mobilných buniek pred MKS. 

Zároveň by som Vás chcela ubezpečiť, že vedenie školy vybavuje nové mobilné miesto v priestoroch našej základné školy, aby sme mohli v testovaní rodičov pokračovať. Verím, že po prázdninách bude odberné miesto v škole schválené.

Ďakujem za pochopenie.

 

S pozdravom

PaedDr. Iveta Slobodníková
Riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

 v pondelok dňa 8.2.2021 sa otvárajú brány školy pre žiakov 1. – 4. ročníka. Zriaďovatelia sa rozhodli otvoriť školy, keďže pri testovaní zamestnancov a rodičov, ktoré organizovala ZŠ vo svojom odbernom mieste nebol nikto z testovaných pozitívny a výsledky testovania obce Dunajská Lužná boli vo výške 0,4 percenta.

1.Preukazovanie pred nástupom do školy

Do školy môže nastúpiť iba ten žiak, ktorého rodič sa preukáže ráno pri vstupe pri bráne do školy:

a/ negatívnym antigénovým alebo PCR testom

b/ potvrdením o prekonaní Covid 19

c/dokladom, z ktorého vyplýva, že rodič bol dvakrát preočkovaný a od preočkovania uplynula dvojtýždňová lehota

d/dokladom, ktorý potvrdzuje, že nemôžu testovanie absolvovať zo zdravotných dôvodov.

Prosíme rodičov, aby kvôli urýchleniu kontroly dieťaťu ráno vložili do tzv. euroobalu prefotenú  kópiu negatívneho testu aspoň jedného z rodičov.

Euroobal odporúčame z dôvodu, ak by bolo daždivé počasie, pretože kontrola bude prebiehať pred bránami školy.

Pred vstupom do areálu dieťa  preukáže dozorkonajúcemu uvedené tlačivo a dozorkonajúci ho na jeho základe vpustí do areálu školy. Dieťa s týmto tlačivom odchádza do svojej budovy a odovzdá ho triednemu učiteľovi.

 

2.Žiaci, ktorých rodičia nemajú záujem o prezenčné vzdelávanie

Žiaci, ktorí nenastúpia do školy, pretože sa tak rozhodli  ich rodičia, budú mať neúčasť ospravedlnenú, avšak musia sa zapájať do dištančného vzdelávania. Rodičia týchto detí nebudú mať zatiaľ nárok na pandemickú OČR až do odvolania. Ministerstvo práce  sociálnych vecí plánuje urobiť v tejto veci zmenu.

 

3.Nástup do školy

Škola je otvorená od 7,15 hod., kedy je zabezpečený dozor. Pred týmto časom sa deti do areálu nedostanú.

Vyučovanie začína od 7,50 ako zvyčajne.

 

4.Rozvrh

Žiaci budú mať každý deň štyri vyučovacie hodiny. 

ROZVRH HODÍN 1. stupeň od 8.2. 2021, PDF

 

5.Školský klub

Ranný školský klub nebude. Popoludňajší školský klub bude v prevádzke do 16,00 hodiny.

Žiadame, rodičov, ktorí sa vedia v poobedňajších hodinách postarať o svoje deti, aby ich neumiestňovali do ŠKD. Chceme, aby v klube bolo čo najmenej detí, pretože stále je núdzový stav.

 

6.Stravovanie v školskej jedálni

Stravovanie bude zabezpečené pre tie deti, ktoré sa prihlásili do piatka 5.2.2021. V prípade, ak to rodičia nestihli alebo správu nezachytili, môžu svoje dieťa prihlásiť ešte v pondelok ráno do začiatku vyučovania vedúcej školskej jedálne.

Žiaci, ktorí nechodia do školského klubu, ale sa stravujú v školskej jedálni, budú chodiť na obed so svojím triednym učiteľom.

 

7.Bezpečnostné a hygienické opatrenia

Žiak si do školy prinesie:

a/ každý deň dve čisté rúška / náhradné  zabalené a uložené v taške/

b/hygienické papierové vreckovky.

Nosenie rúšok je povinné ako pre žiakov aj pre zamestnancov.

Pred nástupom bude prebiehať ranný filter spočívajúci v meraní teploty a dezinfekcie rúk.

V priebehu vyučovania sa budú triedy vetrať a každú prestávku sa vydezinfikujú kľučky. Po vyučovaní sa uskutoční dezinfekcia podláh a školského nábytku.

 

Pohyb rodičov v areáli školy popoludní

Popoludní  do areálu vstúpiť iba osoba:

a/ ktorá si pôjde do ŠKD vyzdvihnúť dieťa a má potvrdenie, ktoré je  uvedené v bode 1 tohto usmernenia

b/ ktorá si pôjde do vyzdvihnúť dieťa  po skončení vyučovania a má potvrdenie, ktoré je  uvedené v bode 1 tohto usmernenia. Tieto osoby sa nezdržujú pred vstupom do školskej jedálne.

 

Ospravedlňujeme sa za neskoré dodanie týchto informácií. Ako máte možnosť sledovať situáciu, informácie dostávame všetci zainteresovaní v poslednej chvíli a  často sa menia.

 

7.2.2021                                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková

 

 

 

Vážení rodičia 1. – 4. ročníka,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia vlády môžu žiaci 1.stupňa nastúpiť  dňa 8.2.2021
na prezenčné vyučovanie  do školy.

Podmienkou je však preukázanie sa  negatívnym antigénovým testom aspoň jedného rodiča žiaka  alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19. Žiaci sa testovania nezúčastňujú.

Rodičovi, ktorý sa nepreukáže negatívnym antigénovým testom alebo potvrdením o prekonaní COVID 19 nebude umožnené, aby sa jeho dieťa vzdelávalo prezenčne. Pre takýchto žiakov sa nebude z organizačných dôvodov poskytovať online vzdelávanie. Budú mu posielané iba úlohy na samoštúdium a precvičovanie.

Testovanie rodičov plánujeme uskutočniť v sobotu 6.2.2021 . Bližšie informácie Vám poskytneme zajtra prostredníctvom internetovej žiackej knižky a webovej stránky školy a facebooku.

Prihlasovanie na obed od 8.2.2021

Vážení rodičia žiakov 1. – 4. ročníka,

pani vedúca školskej jedálne Vás upozorňuje, že v prípade, ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa už v pondelok 8.2.2021 stravovalo, je potrebné ho prihlásiť na obedy do piatka 5.2.2021 do 10,00 hod. a to:

a/ mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

b/ telefonicky na t. č. 0911 352 444

c/ prípadne smskou na t. č. 0911 352 444.

 

 S pozdravom vedenie základnej školy

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút