Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia žiakov prvého až piateho ročníka,

v zmysle usmernenia MŠ SR zo dňa 18.5. 2020 Vám predkladám usmernenie a dotazník, na základe ktorého chce škola zistiť počet žiakov prvého až piateho ročníka, ktorí môžu od 1.6. 2020 nastúpiť na vyučovací proces za dodržania uvedených podmienok.

Pred vyplnením dotazníka si pozorne usmernenie prečítajte, aby ste vedeli aké budú organizačné aj hygienické podmienky vyučovacieho procesu. Je potrebné, aby dotazník vyplnili všetci rodičia prvého až piateho ročníka.

A. Usmernenie

 1. O rozsahu vyučovania rozhodne zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou školy  s ohľadom na miestne podmienky.
 2. Vyučovania sa môžu zúčastňovať iba žiaci prvého až štvrtého ročníka, v prípade súhlasu zriaďovateľa aj piateho ročníka.
 3. Žiaci budú rozdelení na skupiny v počte najviac 20 žiakov.
 4. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí predtým neboli v spoločnej triede.
 5. Zamedzí sa migrácii medzi jednotlivými skupinami.
 6. Pri vyučovaní sa zabezpečia väčšie rozostupy medzi žiakmi.
 7. Nástup do školy sa rozdelí do niekoľkých časových úsekov od 6.30 do 7.45 hod.
 8. Pred vstupom do budovy sa bude žiakom a zamestnancom merať teplota bezdotykovým teplomerom.
 9. Zamestnanci pred nástupom do zamestnania musia vyplniť dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania
 10. Rodičia pred prvým nástupom do školy a po každom prerušení trvajúcom viac ako tri dni predložia škole písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Viď príloha č.2
  Vyplnené tlačivo odovzdá žiak v deň nástupu triednemu učiteľovi.
 11. Vnútorné priestory školy sa budú dvakrát denne čistiť a dezinfikovať certifikovanými a rokmi overenými prostriedkami.
 12. Denná maximálna prevádzka školy bude 9 hodín vrátane ŠKD.
 13. Žiaci, zamestnanci, rodičia a sprevádzajúce osoby budú povinní nosiť rúška alebo štíty (okrem žiakov pohybujúcich sa v svojej skupine).
 14. Pred vstupom do budovy budú umiestnené zásobníky na dezinfekciu v počte minimálne dva kusy.
 15. Dezinfekčné prostriedky (mydlá, gély) budú k dispozícii v triedach, na toaletách aj v školskej jedálni).
 16. Sprevádzajúca osoba žiaka nesmie vstupovať do vnútorných priestorov školy.
 17. Rodič zabezpečí dieťaťu dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 18. V prípade podozrenia ochorenia žiaka alebo zamestnanca na Covid-19 musí žiak aj zamestnanec bezodkladne opustiť priestory školy.
 19. Žiaci ročníkov, ktorí nenastúpia na vzdelávanie do školy, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov vedenia školy ako doteraz.
 20. Žiak nebude písomne ani ústne skúšaný najmenej tri týždne od nástupu do školy.
 21. V školskej jedálni sa bude vydávať teplá strava a to tak, že jedlo, pitie aj príbory bude vydávať personál jedálne.

 

O ďalších organizačných upresneniach týkajúcich sa nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

 

B. Dotazník zisťovania záujmu o nástup na vyučovanie 1.6. 2020 

( prosíme rodičov, aby dotazník vyplnili do piatka 22.5. 2020)

Vyplniť formulár

Príloha č. 2: Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (Vyplnené tlačivo odovzdá žiak v deň nástupu.)

 • Aktualizované usmernenie 19.6. 2020, PDF 
 • Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania, PDF 
 • Usmernenie zo dňa 18.6.2020, PDF
 • Informácie týkajúce sa priebehu vyučovania od 1.6. 2020, PDF

 • Organizačný poriadok školy od 1.6. 2020PDF
 • Usmernenie riaditeľky ZŠ Dunajská Lužná pre rodičov zo dňa 3.5.2020PDF

 • Konzultačné hodiny počas koronakrízyPDF

 

 • Rozvrh počas koronakrízy

 

1.A 1.B 1.C 1.D 1.E 1.F
2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F
3.A 3.B 3.C 3.D 3.E  
4.A 4.B 4.C 4.D    
5.A 5.B 5.C 5.D    
6.A 6.B 6.C 6.D    
7.A 7.B 7.C      
8.A 8.B 8.C      
9.A 9.B 9.C      

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút