Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V tomto školskom roku sme boli zapojení do projektov podporovaných a vyhlásených MŠ SR.

Prevencia chybného držania tela

Piaty rok sme sa venovali projektu Prevencia chybného držania tela. Na krúžku, ktorý niesol názov Športové hry, žiaci 1.stupňa cvičili cviky zamerané na spevňovanie chrbtice. Vo viacerých triedach na I. stupni sme sa usilovali znížiť veľkú záťaž školských tašiek tým, že si žiaci zošity a knihy, ktoré na druhý deň nepotrebujú, nechávali v triede vo svojich šanónoch.

Na hodinách dejepisu a zemepisu žiaci používali atlasy, ktoré škola zakúpila v predchádzajúcich rokoch pre potreby vyučovania, aby sme ich pri nosení učebníc čiastočne odbremenili. Žiaci, ktorí majú problémy s chrbticou, automaticky dostávajú učebnice duplicitne, takže v škole majú jedny a doma druhé.

Zdravá škola

V projekte Zdravá škola sme pokračovali v propagácii zdravého spôsobu života a stravovania, umožnili sme prevádzku škol. bufetu, v ktorom však nebolo dovolené predávať nevhodné produkty pre deti. Zamedzili sme predaj plne sýtených nápojov a nápojov s obsahom kofeínu a chinínu.

Zamerali sme sa aj na podporu správneho využitia voľného času vytvorením veľkého počtu športových krúžkov, kládli sme dôraz na organizovanie športových aktivít. Pokračovali sme v zbere starého papiera, starali sa o zeleň v školskom parku i v obci, navštívili sme výstavu ovocia a zeleniny, pokračovali sme v separovaní odpadu. Uskutočnila sa prednáška o význame mlieka, ošetrovaní pleti a stravovaní v období dospievania.

Ovocie v školách

Po vydarenom experimente ovocných desiat na I. stupni v predchádzajúcom šk. roku sme v projekte pokračovali. Firma Boni fructi dodáva prostredníctvom školskej jedálne žiakom raz v týždni na obed čerstvé ovocie, a to jablká hrušky a broskyne a zdarma ovocnú šťavu.

Infovek

V projekte Infovek sme sa zamerali na zvýšenie zručnosti pri práci s počítačom u pedagogických pracovníkov a na aplikáciu poznatkov IKT do vyučovacieho procesu. V rámci školského vzdelávacieho programu sme učili v 2 a 3. ročníku na I. stupni predmet informatická výchova a v 5., 6. a 7.ročníku na II. stupni predmet informatika.

Naďalej využívame počítačovú techniku priamo vo vyučovacom procese. Škola disponuje množstvom náučných programov, ktoré na niektorých hodinách aktívne využívame. Deti sa učili vytvárať demonštračné programy, ktoré cez veľkú televíznu obrazovku zo svojho počítača predvádzali kolektívu. Na hodinách slov. jazyka si vytvárali administratívne texty, precvičovali si pravopis. Na I. stupni pracovali v rámci krúžku s detskými programami. Dobrú orientáciu na internete využívali pri získavaní informácií, pri vypracovávaní referátov a domácich úloh.Počítačová trieda sa poskytovala na školenia miestnemu združeniu Ostrovček na zvyšovanie úrovne práce s počítačom.

Otvorená škola

V rámci projektu sme umožnili využívať priestory telocvične širokej verejnosti. Telocvičňa bola k dispozícii denne od rána až do neskorých večerných hodín, rovnako aj počas víkendov. Trieda informatiky bola sprístupnená verejnosti v určených hodinách a na organizovanie prednášok a kurzov sa v mimovyučovacom čase využívali aj priestory tried. Ihriská v areáli slúžili voľnopohybovým aktivitám detí. Priestory v budove školskej jedálne sa poskytovali na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Do školy na bicykli

Hlavnými cieľmi je zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov, povzbudiť ich v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, autobusom či pešo, znížiť motorovú dopravu v okolí školy.

Projekt, ktorým sme chceli prispieť k informovanosti detí ohľadom zvládania dopravných situácií a dopravy ako celku, ktorá je v našej obci veľmi frekventovaná. V rámci projektu žiaci navštívili dopravné ihrisko v Bratislave – Petržalke. Na I. stupni sa využívalo CD S Martinkom na cestách, v priestoroch A-bloku bola k dispozícii nástenka s dopravnou tematikou a žiaci I. stupni sa zúčastnili školskej dopravnej súťaže.

Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných školách

Zapojili sa doň štyri pedagogičky, ktoré si prehlbovali vedomosti v oblasti informatiky a jej využitie v konkrétnych vyučovacích predmetoch. V rámci projektu bola škole dodaná počítačová technika.

Modernizácia vzdelávacieho procesu vo vybraných školách v SR

Školenia sa zúčastnili traja vyučujúci. Aj toto školenie slúžilo na doplnenie teoretických a praktických vedomostí v súvislosti s využitím počítačov.

Celoslovenská kampaň Červené stužky- preventívny projekt školy

Červené stužky sú symbolom 1.decembra- Svetového dňa boja proti chorobe AIDS. Sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2015“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže pre ZŠ ,,Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Pod vedením Mgr. Barbory Brodzianskej žiaci druhého stupňa výtvarne spracovali rôzne návrhy pohľadníc s danou problematikou, ktoré boli následne odoslané do centra súťaže, Gymnázia sv. Františka v Žiline. Žiaci prvého stupňa vytvoria v rámci kampane ,, Živú červenú stužku“ ako symbol spolupatričnosti a priateľstva.

 e-testovanie

V rámci ktorého je žiakom v škole umožnené bezplatne sa zapojiť do elektronického testovania v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk, čo v hojnej miere využívame. Žiaci sa takto pripravia na povinné testovanie v 5.a 9. ročníku, aby dokázali zvládnuť stres a naučili sa preverovať svoje vedomosti inou než klasickou formou.

IROP 

Projekt realizovaný prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva v rámci ktorého sa realizoval nákup učebných pomôcok pre prírodovednú učebňu a kníh do školskej knižnice.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút