Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
P.č.   Meno a priezvisko FunkciaZvolený /delegovaný/ za

1.

JUDr.Mgr. Pavol Adamčiak           

predseda

rodičov

2.

Ing. Jozef Kundlák           

podpredseda

rodičov

3.

MUDr. Miroslava Hercová   

člen

zriaďovateľa

4.

Ing. Marek Ličák, PhD.               

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Daniel Mikloško                 

člen

zriaďovateľa

6.

Mgr. Juraj Vydarený     

člen

zriaďovateľa

7.

Mgr. Darina Kováčová          

člen

pedagogických zamestnancov

8.

Mgr. Martina Ceizelová     

člen

pedagogických zamestnancov

9.

Mária Hrajnohová                 

člen

nepedagogických zamestnancov

10.

Mgr. Adriana Vláčilová     

člen

rodičov

11.

Mgr. Ivana Gallé       

člen

rodičov

 

KANDIDÁTSKA LISTINA

(prihlásení kandidáti sú zoradení v abecednom poradí):

 

  1. JUDr. Mgr. Pavol ADAMČIAK (rodič žiaka 5.C a žiačky 3.C; povolanie: hovorca):

Už len ako člen RŠ (ak by som bol zvolený) s využitím skúsenosti z predchádzajúcich 4 rokov pôsobenia v RŠ naďalej hájiť záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy voči zriaďovateľovi, najmä vyslovením názoru na plánované projekty rozšírenia kapacity ZŠ, tlmočením aktuálnych požiadaviek vedenia ZŠ a jej zamestnancov a apelovaním na zriaďovateľa ako reprezentant rodičov.“

 

       2. Mgr. Ivana GALLÉ (rodič žiaka 3.E; povolanie: školský špeciálny pedagóg)

  1. Byť "mostom" medzi pedagogickým zborom a rodičmi - ako človek s pedagogickým vzdelaním, ktorý je zároveň aj rodičom, dokážem pochopiť obe strany v prípadných odlišnostiach názorov a tak zabezpečiť optimálny konsenzus riešení.
  2. Ako špeciálna pedagogička - prinášať inovatívny a koncepčný prístup v riešeniach problémov s integrovanými žiakmi. 
  3. Ako človek aktívny v oblasti vzdelávania - zdieľať informácie o nových trendoch a akciách organizovaných mimo školy a tak prispievať k rozvoju všeobecného rozhľadu pedagógov rovnako ako aj rodičov.“

 

        3. Ing. Jozef KUNDLÁK (rodič dvoch žiačok 2.E; povolanie: projektový manažér)

Chcem nadviazať na kontinuitu mojej doterajšej práce v RŠ a pomôcť pri doriešení aktuálne otvorených vecí ohľadne rekonštrukcie F-bloku a plánovaných priestorových projektov do budúcna, ako aj pri ďalších diskusiách ohľadne rozvoja ZŠ.“

 

        4. Ing. Adriána VLÁČILOVÁ (rodič žiaka 4. D.; povolanie: ekonómka- účtovníčka )

„Tak ako doteraz by som rada bola súčasťou Rady školy a aspoň malou mierou prispievala k hodnoteniu a podpore dobrých nápadov pre deti našej školy. Svojim vzdelaním v ekonomickom smere viem dať na veci ekonomicky pohľad a hodnotiť prípadné budúce projekty aj z tejto stránky.“

 

        5. Ing. Tomáš VOLENSKÝ, PhD. (rodič žiačky 2.E; povolanie: vedecko – výskumný pracovník na Strojníckej fakulte STU):

„Ako dlhoročný pracovník v oblasti verejného vysokého školstva, aktuálne člen komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport v obci Dunajská Lužná a Rady rodičov mi nie je ľahostajný osud tejto školy a mám záujem svojimi skúsenosťami a vedomosťami prispieť k jej ďalšiemu rozvoju.“

 

Voľby zástupcov rodičov do RŠ sa uskutočnia na triednych schôdzach plenárneho zasadnutia ZRPŠ dňa 14. 10. 2019 tajným hlasovaním.

PaedDr. Iveta SLOBODNÍKOVÁ
riaditeľka ZŠ

 

Zápisnice zo zasadnutí Rady Školy:

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

  • Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

           Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.2 Výročná správa Rady školy pri ZŠ v Dunajskej Lužnej za rok 2015

          Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka
Príloha č.2- Normatívy- k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej
Príloha č.3- Rozpočet návrh 2016-návrh rozpočtu je k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej
Príloha č.4- Aktivity v školskom roku 2015/2016- aktivity zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.5- Mesačný   plán aktivít - aktivity zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.6- Plán aktivít tried- aktivity tried sú zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.7- Demografický vývoj prváci- bude v najbližšom období zverejnená v sekcii aktuality na webovej stránke školy

Ďalšie dokumenty Rady školy:

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 


V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút