Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vzhľadom k ochrane osobných údajov nebudú menné zoznamy žiakov zverejnené.

Zaradenie žiakov do jednotlivých tried bude rodičom posielané prostredníctvom triednych učiteľov individuálne na ich mailové adresy v skrytej kópii v týždni od 24.8. 2020.

Vedenie školy

 

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

v zmysle  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.marca 2020 a so súhlasom štatutára obce Dunajská Lužná, ktorým je starosta obce, sa v dňoch od 15. apríla 2020 /streda/ do 18. apríla 2020 /sobota/ uskutoční zápis detí do 1.ročníka ZŠ Dunajská Lužná.

Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky /postup viď nižšie/.

Poznámka: Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.

Elektronickú prihlášku vyplní zákonný zástupca aj v tom prípade, ak:

 • jeho dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020,
 • bude žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok v školskom roku 2020/2021,
 • pôjde o dieťa cudzinca,
 • pôjde o dieťa, ktoré si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, pretože jeho rodičia majú v zahraničí pracovné povinnosti.

V druhej fáze prebehne overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami  a  uskutoční  sa do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa pokynov riaditeľky školy.

Poznámka:  O spôsobe overovania údajov Vás budeme bližšie  informovať v aktuálnom termíne na našej webovej stránke.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok

Ak zákonný zástupca požiada o odklad povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu sú dve potvrdenia:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast /pediater/.

Tieto potvrdenia sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  školského vyučovania.

 Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky /predčasné zaškolenie/

Ak zákonný zástupca požiada, aby bolo na plnenie  povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu sú dve potvrdenia:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast /pediater/.

Tieto potvrdenia sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  školského vyučovania.

Postup, ako prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (1.ročník) pre školský rok 2020/2021

    1. Zadajte do vyhľadávača (Google) tento odkaz:

           https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsdulu

 1. Otvorí sa Vám úvodná stránka „Škola na webe“. V ľavom hornom rohu vedľa nápisu „Škola na webe“ kliknite na ikonku s panáčikom. Po jej rozkliknutí sa Vám objaví prihláška.
 2. Vyplňte údaje o dieťati. Údaje musia byť totožné s rodným listom.
 3. Za trvalú adresu dieťaťa považujeme adresu, na ktorú bolo dieťa prihlásené na matrike.
 4. V časti „Údaje o otcovi“ v položke zamestnávateľ nepíšte zamestnávateľa, ale mená maximálne  dvoch kamarátov Vášho dieťaťa, ktorí by mohli navštevovať triedu s Vaším dieťaťom. Ak bude dieťa v triede s kamarátom, ľahšie sa bude adaptovať v novom prostredí.
 5. V časti „Údaje o matke“ v položke zamestnávateľ nepíšte zamestnávateľa, ale vyjadrenie, že máte alebo nemáte záujem o balík pomôcok v hodnote 34 €. Balík zahŕňa všetky základné školské potreby a pomôcky, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať počas celého prvého roka v škole okrem školskej tašky, pera a peračníka. Zdôrazňujem, že objednávka balíka je dobrovoľná, ale odporúčame ju, pretože sú v nej zahrnuté pracovné zošity podľa požiadaviek a skúseností vyučujúcich vo výhodných aktuálnych akciových cenách.
 6. Nezabudnite označiť súhlas so spracovaním osobných údajov.
 7. Vyplnenú prihlášku odošlite kliknutím na server.

 V prípade otázok sa môžete obrátiť na zástupkyňu pre 1.stupeň Mgr. Janu Škrhovú na tel. č. 0907 895 101 alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Na overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami je potrebné priniesť:

 • prekopírovaný rodný list dieťaťa,
 • finančnú čiastku 34 € na nákup pracovných listov, písaniek a pomôcok na celý školský rok /zakúpenie tohto balíka je dobrovoľné/,
 • vyplnený protokol o zápise,
 • občiansky preukaz alebo fotokópiu OP oboch rodičov, ktorými preukážu trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej,
 • adresu ZŠ, do ktorej dieťa patrí podľa trvalej adresy /platí pre rodičov , ktorí nemajú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej a chcú dieťa zapísať na našej škole/,
 • potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov /v prípade, ak chcú dieťa prihlásiť
  do školského klubu detí/, alebo živnostenský list.

Rodič sa pri zápise vyjadrí, či bude jeho dieťa  navštevovať povinne voliteľný  predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí.

Poznámka: O spôsobe overovania údajov  a jeho organizácii Vás budeme bližšie  informovať v aktuálnom termíne na našej webovej stránke.

 Dunajská Lužná 30.3.2020

Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná

Ďalšie informácie súvisiace so zápisom

Podľa § 19 a § 20 zákona č. 247/2008 o výchove a vzdelávaní je školská dochádzka povinná.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1.9. daného roka dosiahlo šesť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ v deň dátumu, ktorý určí všeobecno-záväzné nariadenie obce.

Rodičia môžu zapísať dieťa do školy:

 • do ktorej patria podľa trvalého bydliska,
 • aj do ktorej nepatria podľa trvalého bydliska vždy však so súhlasom riaditeľa vybranej školy. V tom prípade riaditeľ školy, do ktorej sa dieťa zapíše, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy do 30.apríla 2020.

Na zápis sa dieťa prihlasuje iba v jednej škole!!!

Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať do školy žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Opatrenia, ak zákonný zástupca dieťa do školy neprihlási

Postup ZŠ

Ak sa zákonní zástupcovia s dieťaťom na zápis v danom termíne nedostavia, riaditeľ školy musí o tejto skutočnosti upovedomiť zriaďovateľa školy (obec), ktorý uskutoční ďalšie kroky.

Postup obce

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti- najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok

Na zápis sa musia dostaviť aj tie deti, ktorých rodičia chcú požiadať riaditeľa školy o odklad.

Pri zápise predložia:

 • žiadosť o odklad, ku ktorej doložia
 • odporučenie detského lekára
 • odporučenie zariadenia výchovného poradenstva (psychológ)

Postup, ak dieťa malo odklad

Ak bolo dieťa v predchádzajúcom školskom roku na zápise a riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov rozhodol o odklade, musí sa dieťa na zápis znova dostaviť.

 

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

znamená dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.

 1. Telesná zrelosť:

 • posudzuje ju pediater
 • nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou
 • u dieťaťa sa menia telesné proporcie
 • začína sa výmena zubov – trvalá dentícia
 • mení sa kvalita svalov
 • zlepšuje sa koordinácia pohybov, dieťa je obratnejšie a manuálne zručnejšie

 2. Psychická zrelosť zahŕňa:

        a) pracovnú vyspelosť:

 • dieťa už rozlišuje hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť
 • nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • je schopné odložiť realizáciu svojich potrieb a prianí na neskôr
 • je vytrvalejšie, dlhšie sa sústredí, aj keď je úloha únavná a nezaujímavá

        b) sociálnu zrelosť:

 • dokáže byť odlúčené istú dobu od matky
 • primerane komunikuje s inými dospelými i deťmi
 • nie je výrazne hanblivé a utiahnuté
 • je schopné začleniť sa do kolektívu
 • vie spolupracovať, nie je agresívne
 • rešpektuje autoritou určené pravidlá
 • je dostatočne samostatné v sebaobsluhe

        c) citovú zrelosť:

 • dieťa je emočne stabilnejšie, vyrovnanejšie
 • odolnejšie voči záťaži a frustrácii, dokáže zvládnuť prípadný neúspech
 • nie je prehnane bojazlivé, plačlivé a citlivé
 • nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred ostatnými
 • vie sa ovládať, vydrží dlhšie sedieť a dávať pozor

 3. Rozumová zrelosť zahŕňa úroveň:

 a) Vnímania:

 • začína vnímať komplexne - celok ako súbor detailov
 • je schopné zrakovej a sluchovej analýzy a syntézy
 • lepšie rozlišuje tvar a počet detailov na obrázku
 • zrkadlovo odlišné tvary nevníma ako rovnaké
 • rozlišuje horno-dolné postavenie tvarov
 • sluchom rozlišuje zvuky hovorenej reči

 b) Myslenia:

 • postupuje od fázy konkrétneho, názorného myslenia
 • usudzovanie dieťaťa sa viaže na videné či predstavované

 c) Pamäti:

 • je stále viac mechanická ako logická
 • je zámernejšia
 • zopakuje 6 - 8 slovnú vetu i 4 - 5 miestne číslo

 d) Pozornosti:

 • lepšie sa sústredí a dokáže dlhšie pracovať
 • je stálejšia
 • dĺžka trvania koncentrácie pozornosti sa predlžuje na cca 15-20 minút

 e) Reči:

 • dieťa disponuje dostatočnou slovnou zásobou
 • rozpráva zrozumiteľne, má zvládnutú správnu výslovnosť hlások a slabík
 • vyjadruje sa spisovne, samostatne a plynulo v dlhších vetách i súvetiach
 • dokáže porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • pozná nejaké básničky, riekanky, pesničky
 • používa správne pomenovania

 f) Motoriky:

 • správne drží ceruzku
 • kreslí tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • malo by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky
 • vie vyfarbovať obrázky, modelovať, strihať, navliekať korálky
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • zvláda cielenú pohybovú aktivitu
 • vie behať, skákať, preliezať, preskakovať
 • kontroluje svoje motorické správanie, kľudne sedí

 g) Kresby:

 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi
 • podľa predlohy obkreslí rôzne tvary a rozozná ich

 h) Orientácie:

 • v sociálnej oblasti – uvedie svoje meno, vek, adresu, orientuje sa v sociálnom prostredí
 • v priestore – určí, kde je hore-dolu, vzadu - vpredu, vpravo – vľavo
 • v čase – vymenuje dni v týždni, ročné obdobia, ovláda pojmy včera, zajtra
 • v prvej desiatke čísel – napočíta do desať, pozná číslice od 1-10 a vie ich priradiť k počtu, rozlišuje čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu
 • vo farbách – rozlíši základné aj doplnkové farby

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút