Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

mnohí z Vás sa obraciate na vedenie školy a triednych učiteľov s otázkami o organizácii vyučovania po nástupe do školy 1. júna, o zaraďovaní do skupín, aký bude rozvrh a pod. 
Na tieto otázky Vám odpovieme až po stretnutí s pánom starostom na začiatku budúceho týždňa, ktorý rozhodne, či bude vyučovanie, ktoré ročníky do školy nastúpia a za akých okolností sa vzdelávanie uskutoční a tiež po vyhodnotení dotazníkov, koľko žiakov a koľko zamestnancov nastúpi na pracovisko. 
Viem, že by ste potrebovali viac informácií, ale žiaľ, momentálne Vám ich nedokážem poskytnúť. Prosím o trpezlivosť. 
Upresnenie organizácie Vám poskytneme zrejme až vo štvrtok budúceho týždňa, lebo po stretnutí s pánom starostom budeme potrebovať nejaký čas na vypracovanie organizačného poriadku, zaradenie žiakov do skupín, pridelenie pedagógov do skupín,  organizáciu školského klubu detí,  stravovania, nástupu do školy, merania teploty, dezinfekcie, organizáciu dištančného vzdelávania na 2. stupni a mnoho ďalších činností.
Za pochopenie ďakujeme. Za vedenie školy
 
                                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková
 

Ministerstvo školstva v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Vážení rodičia žiakov prvého až piateho ročníka,

v zmysle usmernenia MŠ SR zo dňa 18.5. 2020 Vám predkladám usmernenie a dotazník, na základe ktorého chce škola zistiť počet žiakov prvého až piateho ročníka , ktorí môžu od 1.6. 2020 nastúpiť na vyučovací proces za dodržania uvedených podmienok.

Pred vyplnením dotazníka si pozorne usmernenie prečítajte, aby ste vedeli aké budú organizačné aj hygienické podmienky vyučovacieho procesu. Je potrebné, aby dotazník vyplnili všetci rodičia prvého až piateho ročníka.

A. Usmernenie

 1. O rozsahu vyučovania rozhodne zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou školy  s ohľadom na miestne podmienky.
 2. Vyučovania sa môžu zúčastňovať iba žiaci prvého až štvrtého ročníka, v prípade súhlasu zriaďovateľa aj piateho ročníka.
 3. Žiaci budú rozdelení na skupiny v počte najviac 20 žiakov.
 4. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí predtým neboli v spoločnej triede.
 5. Zamedzí sa migrácii medzi jednotlivými skupinami.
 6. Pri vyučovaní sa zabezpečia väčšie rozostupy medzi žiakmi.
 7. Nástup do školy sa rozdelí do niekoľkých časových úsekov od 6.30 do 7.45 hod.
 8. Pred vstupom do budovy sa bude žiakom a zamestnancom merať teplota bezdotykovým teplomerom.
 9. Zamestnanci pred nástupom do zamestnania musia vyplniť dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania
 10. Rodičia pred prvým nástupom do školy a po každom prerušení trvajúcom viac ako tri dni predložia škole písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Viď príloha č.2
  Vyplnené tlačivo odovzdá žiak v deň nástupu triednemu učiteľovi.
 11. Vnútorné priestory školy sa budú dvakrát denne čistiť a dezinfikovať certifikovanými a rokmi overenými prostriedkami.
 12. Denná maximálna prevádzka školy bude 9 hodín vrátane ŠKD.
 13. Žiaci, zamestnanci, rodičia a sprevádzajúce osoby budú povinní nosiť rúška alebo štíty (okrem žiakov pohybujúcich sa v svojej skupine).
 14. Pred vstupom do budovy budú umiestnené zásobníky na dezinfekciu v počte minimálne dva kusy.
 15. Dezinfekčné prostriedky (mydlá, gély) budú k dispozícii v triedach, na toaletách aj v školskej jedálni).
 16. Sprevádzajúca osoba žiaka nesmie vstupovať do vnútorných priestorov školy.
 17. Rodič zabezpečí dieťaťu dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 18. V prípade podozrenia ochorenia žiaka alebo zamestnanca na Covid-19 musí žiak aj zamestnanec bezodkladne opustiť priestory školy.
 19. Žiaci ročníkov, ktorí nenastúpia na vzdelávanie do školy, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov vedenia školy ako doteraz.
 20. Žiak nebude písomne ani ústne skúšaný najmenej tri týždne od nástupu do školy.
 21. V školskej jedálni sa bude vydávať teplá strava a to tak, že jedlo, pitie aj príbory bude vydávať personál jedálne.

O ďalších organizačných upresneniach týkajúcich sa nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

B. Dotazník zisťovania záujmu o nástup na vyučovanie 1.6. 2020

( prosíme rodičov, aby dotazník vyplnili do piatka 22.5. 2020)

Vyplniť formulár

Príloha č. 2: Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (Vyplnené tlačivo odovzdá žiak v deň nástupu.)

Dňa 4. mája 2020 uplynulo už 101 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Každý rok sa žiaci našej základnej školy pravidelne zúčastňovali slávnostnej spomienky na M. R. Štefánika v evanjelickom kostole i vlasteneckej pochôdzky k jeho mohyle v Ivanke pri Dunaji. Aby sme túto peknú tradíciu napriek pandémii neporušili ani tento rok, pripravili sme ju pre vás v trošku inej podobe – vo forme školského filmového projektu. Na jeho realizáciu sme použili podklady projektu Moja obec Dunajská Lužná, na ktorom pracovali počas 3. a 4. ročníka žiaci súčasnej 5.C.

Naše zvláštne poďakovanie patrí nahrávaciemu štúdiu Môlča records s.r.o., (za dovolenie použiť pieseň Slovenský raj), Mgr. art. Stanislavovi Orechovskému (autorovi Slovenskej smútočnej hudby) a samozrejme aj pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej i pani Ing. Oľge Reptovej za to, že aj napriek pandémii boli ochotné sa stretnúť a pomôcť nám pripraviť tento krátky školský „film“.

Prajeme príjemné pozeranie!

https://youtu.be/-or1Gkufuzg

Mgr. Jáchimová Soňa

Vážení rodičia!
Všetky prihlášky (deviatakov aj piatakov) na stredné školy boli spracované a v priebehu zajtrajšieho dňa budú odoslané. Škola ich posiela doporučene.
Súčasná situácia nám neumožňuje overiť si, či stredná škola skutočne prihlášku dostala.Niektoré stredné školy majú na svojich webových stránkach elektronickú prihlášku, pomocou ktorej môže rodič prihlásiť svoje dieťa. Odporúčame Vám využiť aj túto formu, ak to Vaša konkrétna stredná škola umožňuje. Budete mať istotu, že Vaša prihláška je na škole. Ak nám MŠ poskytne informácie aj o inej možnosti podania elektronickej prihlášky (ktorá by slúžila tiež len ako „kontrolná“ prihláška), budeme Vás informovať.

S pozdravom
Mgr.Zuzana Petrášová, výchovný poradca

 

Vážení rodičia,

 v prílohe máte k dispozícii usmernenie riaditeľky školy, ktoré vojde do platnosti od stredy 6.5.2020 a má zjednodušiť dištančný proces vzdelávania. 
Rozvrh, ktorý bude platiť od 6.5. 2020 Vám bude poslaný do utorka 5.5. 2020 po dohode pedagógov. 
 
 

Vážení rodičia,

pokiaľ máte záujem vyzdvihnúť zo školy úbory, knihy alebo pomôcky Vašich detí, môžete tak urobiť každý pondelok v čase od 8,00 do 12,00 hod.

K dispozícii Vám bude asistentka riaditeľky školy pani Mária Hrajnohová. Pani asistentku nájdete v B bloku.

Dunajská Lužná 17.4.2020                                         

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

NEKLASIFIKOVANÉ  PREDMETY

Vážení rodičia,

                 v zmysle  Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 Vám oznamujem predmety,  ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku a náročnosti domácej prípravy budú tieto predmety neklasifikované.

Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie až do konca školského roka, žiak nedostane  z daného predmetu na vysvedčení známku, ale bude mať uvedené, že predmet ,,absolvoval/a“.

Neklasifikované budú tieto predmety:

 • Telesná výchova
 • Hudobná výchova
 • Výtvarná výchova
 • Technika
 • Pracovné vyučovanie
 • Informatika
 • Občianska náuka
 • Etická výchova
 • Náboženská výchova.

Dunajská Lužná 17.4.2020                                          

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Šíriaci sa koronavírus ovplyvnil život po celom svete. Na situáciu, ktorú spôsobil vo viacerých oblastiach života, sme museli reagovať aj my a zaviedli sme na škole systém Microsoft Teams, aby sme mohli žiakov čo najplnohodnotnejšie vzdelávať na diaľku.

Aplikáciu je možné inštalovať na počítač, tablet alebo smartphone. Podpora je pre operačný systém môže byt Windows, Android, iOS (Apple).

 

 

 

Technická podpora systému Teams:

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Postup pre žiaka a rodičov:

KROK 1:

Každý žiak školy získal (alebo v blízkej budúcnosti získa) prihlasovacie údaje do systému Office 365. Prihlasovacie údaje sú v tvare:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
heslo 
(Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

S týmito údajmi sa prihláste na stránku cez webový prehliadač: https://office.com

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

KROK 2:

Po úspešnom prihlásení a zmene hesla máte možnosť využívať bezplatne online nástroje Microsoft

Aplikácia ktorú potrebujeme na online výuku je Teams. Dá sa spustiť aj priamo online cez prehliadač, alebo lepší spôsob je, stiahnuť si aplikáciu do zariadenia a prihlásiť sa do nej. Získate tak širšie možnosti použitia nástroja a hlavne stály kontakt s triedou, nie len keď sa podarí prihlásiť.

Stiahnutie aplikácie:

Aplikáciu si stihnete z weboovej stránky: Microsoft-teams
(Kliknite na ikonku “Stiahnuť Teams”)

 

 

KROK 3:

V ľavom menu nájdete modul Tímy, kde je vytvorená Vaša trieda a hodiny s jednotlivými vyučujúcimi.

Po kliknutí na niektorú triedu sa otvorí četovacie okno, kde nájdete predchádzajúcu konverzáciu v triede, máte prístup k súborom s ktorými sa pracovalo.

Pokiaľ vyučujúci spustí Online hodinu v dohodnutom termíne, prihlásite sa do nej kliknutím na pripojiť sa.

V konverzácii viete odpovedať priamo k zadanému textu.

 

Zmena jazyka:

Pokiaľ potrebujete zmeniť jazyk na Slovenčinu, postup je nasledovný:

Klik na svoje iniciály mena v pravom hornom rohu a zvoľte funkciu Nástroje (Settings)

Hneď na prvej záložke, úplne dole nájdete zmenu jazyka

Po zmene jazyka sa aplikácia reštartuje.

Vážení rodičia,
opätovne sa na nás obraciate s otázkami týkajúcimi sa prihlášok na stredné školy.

Zatiaľ sme dostali iba informáciu o posunutí termínu odovzdania prihlášok. Neistota ohľadom ďalších  konkrétnych postupov ma ako výchovnú poradkyňu prinútila, aby som sa obrátila priamo na ministerstvo školstva. Text Vám posielam k nahliadnutiu:

Dobrý deň!

Som výchovná poradkyňa v ZŠ Dunajská Lužná. Momentálne ja a moje kolegyne riešime problém, ako budeme postupovať pri prihláškach na SŠ. Ministerstvo síce zrušilo požiadavku mať na prihláške potvrdenie od pediatra, ale okrem toho je na nej nutný podpis rodiča a dieťaťa. A na tento problém sme nenašli žiadne riešenie. V súčasnej situácii si neviem predstaviť, že rodičia so svojimi deťmi budú chodiť podpisovať prihlášky do školy. Konkrétne my máme vyše 60 deviatakov a okolo 20 prihlášok na 8-ročné gymnáziá. Na druhej strane, rodič svojím podpisom overuje správnosť údajov a výber škôl, takže je potrebné, aby prihlášku videl. Neuvažuje ministerstvo o elektronickej prihláške /ako dočasné riešenie/ tak, ako je to pri zápise do 1. triedy a MŠ?

Dúfam, že sa týmto problémom budete zaoberať a nájdete riešenie.

Veľmi pekne ďakujem.

                                    Mgr. Zuzana Petrášová

 Na môj list reagoval pán Viktor Križo. Z jeho odpovede vyberám:

 „ Neprichádza asi veľmi do úvahy, aby sme desaťtisíce rodičov posielali do škôl sa podpisovať. Bude sa hľadať spôsob, ako všetko realizovať elektronicky s možnými výnimkami, ako sme to zverejnili aj v prípade zápisov do ZŠ. Pokyn vyjde čoskoro na našej stránke.“

Z odpovede pána Križa vyplýva, že musíme vyčkať na ďalšie pokyny. Akékoľvek nové informácie Vám okamžite sprostredkujem za pomoci triednych učiteľov.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Petrášová
výchovná poradkyňa ZŠ Dunajská Lužná

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút