Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

v priložených súboroch máte k dispozícii usmernenie riaditeľky školy platné od 11.1. 2021, rozvrhy online hodín pre 1. a 2. stupeň.

vedenie školy

 

Usmernenie riaditeľky školy platné od 11.1. 2021, PDF

Rozvrh online hodín pre 1. stupeň, PDF

Rozvrh online hodín pre 2.stupeň, PDF

 

Vážení rodičia,

dovoľte, aby som Vás informovala o výsledkoch dotazníka Návrat do škôl 2021, ktorý zisťoval záujem žiakov a rodičov 2. stupňa o antigénové testovanie kvôli nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie od 11.1.2021:

a/O testovanie z celkového počtu žiakov 2. stupňa 401 prejavilo záujem  283 žiakov a teda aj 283 rodičov, čo je  70, 57%. To znamená, že prevažná väčšina žiakov a rodičov má záujem o prezenčné vyučovanie a nástup do školy.

b/118 žiakov a rodičov  chce pokračovať v doterajšom dištančnom vzdelávaní – 29,42%.

c/Na dotazník nereagovalo 33 rodičov – 8,22%.

d/Žiaci a rodičia 2. stupňa, ktorí za posledných 90 dní prekonali Covid 19 sa nemusia testovania zúčastniť, pretože sú imúnni. Pred nástupom do školy predložia na sekretariáte riaditeľky doklad od lekára, že chorobu prekonali.

e/Žiaci a rodičia môžu pred nástupom využiť aj iné odberné miesta. Kópiu dokladu o negatívnom teste predložia žiaci a jeden z rodičov pri nástupe žiaka do školy.

Po dôkladnom zvážení všetkých aspektov sme sa rozhodli zriadiť MOM /mobilné odberné miesto /v MKS /miestnom kultúrnom stredisku/ Dunajská Lužná.

Pre MKS sme sa rozhodli preto, lebo po testovaní by sa do priestorov 48 hodín nemalo

vstupovať. Takto by sa nástup detí do školy oddialil o jeden deň, čomu sa chceme vyhnúť, keďže je potrebný čo najrýchlejší nástup na klasické vyučovanie a rodičia nemajú dostatok

dovolenky, aby zostali ešte jeden deň doma. Skôr testovať nechceme, lebo odporúčané bolo

testovať čo najbližšie k dátumu nástupu do školy.

Testovanie je naplánované na 8. a 9.1.2021, t. j. v piatok a sobotu pred nástupom.

ZŠ podala na RÚVZ žiadosť o vytvorenie MOM, doložila výpis z registra trestov riaditeľky školy, vytvorila prevádzkový poriadok MOM, objednala ochranné odevy, predpísané respirátory, návleky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie potrebné náležitosti.

K testovaniu musí zabezpečiť na každý deň jedného zdravotníka a najmenej štyri ďalšie dospelé osoby, ktoré budú dozerať na plynulý priebeh testovania. Preto prosím rodičov, ktorí chcú pri testovaní vypomôcť, aby sa prihlásili svojmu triednemu učiteľovi alebo priamo riaditeľke školy. Účasť na testovaní, by mala byť podľa pokynov ministerstva školstva honorovaná. Bez účasti týchto osôb sa testovanie nebude môcť zrealizovať.

Bližšie informácie poskytneme začiatkom nového roka po vyjadrení RÚVZ, či nám dá súhlas na zriadenie MOM.

 

     PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vážení rodičia, milé deti,

dovoľte mi, aby som Vám všetkým v predvečer najkrajších sviatkov v roku popriala pokoj, pohodu a radosť z chvíľ strávených v kruhu rodiny a aby vianočná nálada, ohľaduplnosť a úprimnosť zotrvávali vo Vašich srdciach nielen v tomto období, ale počas celého budúceho roku.

Nech so starým rokom odídu i všetky Vaše starosti a  dni v novom roku 2021 nech sú  naplnené pevným zdravím, optimizmom  a úspechom.

 

        PaedDr.  Iveta Slobodníková a kolektív ZŠ Dunajská Lužná

Všetkým šťastné a pokojné Vianoce 2020!
Vinšujeme Vám veľa zdravia a lásky.
A všetko potrebné do nového roku 2021!

Vám žiaci:  

Prajeme radosť zo splnených želaní pod vianočným stromčekom!
V novom roku návrat do školy!
Nech ste spolu v triedach, či na školskom dvore, nech je už všetko znova v pohode!

Vám rodičia:

Prajeme spokojnosť  v srdci pri prežívaní Vianoc vo Vašich rodinách!
Nech sa príchodom nového roku 2021 už odrazíme k lepším časom bez ohrozenia našich životov, ktoré nás vrátia do normálnych koľají života.
Nech je to ako voľakedy - pokiaľ  Vy v práci, tak Vaše deti v škole pri svojich učiteľoch!

Vám pani riaditeľka, pani učiteľky a páni učitelia a všetci zamestnanci ZŠ: 

Prajeme spokojné sviatky s Vašimi najdrahšími!
Prajeme Vám potrebný oddych  a novom roku návrat od dištančného k prezenčnému vyučovaniu!
Aby ste našli svojich žiakov nielen na obrazovke, ale za svojou lavicou v škole!

Veselé Vianoce a šťastný a spokojný rok 2021!

                                                                                    Praje Rada školy pri základnej škole Dunajská Lužná

Vážení rodičia,

v prípade, ak ste z médií nezachytili informáciu o zmene prázdnin, si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva budú najbližšie prázdniny v týchto termínoch:

  • Vianočné: od 21.12.2020 do 8. 1.2021. Nástup do školy je po víkende až 11.1.2021.
  • Polročné: 2.2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína 1.2.2021.

 Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Už po niekoľkýkrát sa deti našej základnej školy zapojili do Mikulášskej zbierky sladkostí pre deti z východoslovenského kraja, ktoré žijú v skromnejších podmienkach a potrebujú pomoc a podporu.

V tomto roku sa zbierka konala až po Mikuláši. Iste aj preto bolo vyzbieraných darčekov /čokolád, keksov, cukríkov/ prekvapivo veľa.   Žiaci 2. stupňa sa do zbierky pre neúčasť na prezenčnom vzdelávaní zapojiť nemohli.

Cieľom zbierky bolo nielen potešiť deti na druhom konci republiky, ale aj úsilie naučiť deti empatii a súcitu s ľuďmi v núdzi.

Všetkým deťom a rodičom, ktorí pochopili túto ideu,  v mene organizátorov školy a neziskovej organizácie Maják nádeje zo srdca ďakujeme.

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

V pondelok 7. decembra zavítal do všetkých tried 1. stupňa ZŠ Dunajská Lužná Mikuláš, aby sladkými čokoládami obdaroval deti našej školy. Mikuláša s bielou bradou sprevádzal škriatok Elf – v skutočnosti pani asistentka Majka Hrajnohová a čertisko – v prestrojení pani riaditeľka. Bola to však dobrá čertica.  Do pekla nikoho so sebou nezobrala, lebo  všetky deti boli v tento deň poslušné. Čertica pani riaditeľka bola z toho aj trocha smutná, lebo za nesplnenú úlohu určite dostane od Lucifera do žiackej knižky poznámku za nesplnenú úlohu. Mikuláš,  so sprievodom  si v každej triede urobili na pamiatku fotografiu.  Ďakujem pánovi predsedovi rady školy za pomoc pri organizácií Mikuláša.

Radosť v očkách detí z milej návštevy všetkých potešila.

  

 

 

Vážení rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii potvrdenie o zatvorení triedy z dôvodu  Covid 19.

POTVRDENIE, PDF

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní, PDF

vedenie školy

 

I keď sa žiaci 2. stupňa naďalej vzdelávajú dištančne, život na 1. stupni pokračuje takmer nerušene ako predtým.

Preto sme  dňa 1.12.2020  opätovne uskutočnili obľúbenú súťaž  vo vedomostiach pre prvý stupeň nazvanú Všetkovedko.

Žiaci si  vyskúšali svoje vedomosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili druháci – ďalšie dve tretiaci a štvrtáci. Súťaže sa zúčastnilo  spolu 97 žiakov, z toho 31 druhákov, 33 tretiakov a 33 štvrtákov.

Kvôli karanténnym opatreniam sa súťažilo  v troch kolách a v dvoch budovách. Dve kolá sa uskutočnili v jedálni bloku F a jedno v jedálni hlavnej budovy. Žiaci dodržali odstupy a základné hygienické pravidlá ako rúška a dezinfekciu.

Pri správnom vypĺňaní odpoveďových hárkov im pomáhali koordinátorky súťaže Mgr. Zuzana Vozárová  a pani asistentka Monika Kadlubová.

Súťaž prebiehala anonymne. Každému žiakovi bol pridelený vlastný kód. Žiaci si skúšali všeobecné vedomosti, logické myslenie  aj matematiku, vo vyšších kategóriách aj znalosti z  cudzieho jazyka.

Výsledky súťaže sa účastníci dozvedia 21.12.2020 na stránke www.vsetkovedko.sk, kde si nájdu umiestnenie podľa svojich  pridelených kódov. Veríme, že aj v tomto roku sa v našej škole objavia ďalší talentovaní žiaci.

 

                                                                                              Koordinátorka súťaže Mgr. Zuzana Vozárová

 

 

Milí rodičia a priatelia školy,

ako každý rok aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do Mikulášskej zbierky sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku.

Záštitu nad zbierkou má naša mamička pani Vydarená s manželom. Zbierku organizujeme na podnet neziskovej organizácie Maják nádeje. Táto organizácia je zárukou, že veci, ktoré sú predmetom zbierky, sa dostanú do správnych rúk. Každoročne nám  z odovzdávania sladkostí posielajú fotografie.

Svoje dobrovoľné sladké darčeky keksy, cukríky, čokolády atď./ môžu deti  vložiť do škatúľ alebo vreciek, ktoré budú k dispozícii v bloku C, v bloku E a v bloku F, a to  ráno i poobede od pondelka 7.12 do piatka 11.12. 2020.

Touto cesto chceme nielen urobiť radosť deťom, ktoré žijú v skromnejších pomeroch, ale viesť naše deti k spolupatričnosti.

Vopred ďakujeme za všetky deti, ktoré v tomto predvianočnom čase potešíte.

Vedenie školy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút