Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V mesiaci november sa žiaci 3. D triedy zúčastnili na programe My Machine Slovakia. Tento program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Realizáciu projektu podporilo aj MŠ SR. Prvým krokom programu bol tvorivý workshop, ktorý vzhľadom na pandemickú situáciu prebehol online. Deti pracovali v skupinách. Po zadaní témy - nakreslite nám svoje vysnívané vynálezy a my vám do konca školského roka jeden z nich vyrobíme - sa každej skupiny ujali koordinátori, VŠ  študenti, ktorí s deťmi diskutovali viac o tom, čo a prečo deti kreslia. Po skončení práce deti po jednom pred kamerou odprezentovali svoje návrhy a následne hlasovaním si zvolili TOP tri nápady, ktoré by si chceli najviac vyskúšať. Záverečné veľké spoločné podujatie My Machine Slovakia Expo bude v mesiaci máj – jún (ak situácia dovolí) v Košiciach.

                                             

Mgr. Kalinová Eva

Vážení rodičia,

v pondelok 30.11.2020  o 17,00 sa uskutočnia  triedne schôdzky ZRPŠ  pre rodičov žiakov 1. stupňa. S triednym  učiteľom  sa  spojíte prostredníctvom MS Teams. V závere schôdzky si budete môcť dohodnúť aj individuálne konzultácie – tiež prostredníctvom MS Teams alebo Whats App. Čas aj spôsob si dohodnete s učiteľom.

Na individuálne konzultácie má 1. stupeň vyhradený čas po skončení spoločného online stretnutia v pondelok 30.11.2020 a tiež v utorok 1.12.2020 od popoludnia podľa dohody s triednym učiteľom.

Na konzultáciu má každý účastník vyhradených 10 minút.

Spoločná schôdzka online ZRPŠ pre 2. stupeň sa uskutoční v stredu 2.12.2012 o 17,00 za rovnakých podmienok ako je to pri 1. stupni.

Na individuálne konzultácie má 2. stupeň vyhradený čas po skončení spoločného online stretnutia v stredu 2.12.2020 a tiež vo štvrtok 3.12.2020 od popoludnia.

Vedenie ZŠ a triedni učitelia

 

Vážení členovia rady školy a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na 5. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Vážení rodičia,

vedenie školy v rámci skvalitňovania služieb  a ústretovosti voči rodičovskej verejnosti zaplatilo  poistné za stratu a krádež vecí na školský rok 2020/2021 z finančných  prostriedkov školy pre všetkých žiakov hromadne. 
V prípade zrealizovania poistného za stratu alebo krádež vecí sa obráťte na pani sekretárku riaditeľky školy pani Hrajnohovú, ktorá túto agendu zastrešuje.
 
S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia krízového štábu obce Dunajská Lužná je telocvičňa pre žiakov a návštevníkov predbežne zatvorená do konca októbra. Žiaci budú mať telesnú výchovu podľa vypracovaného harmonogamu buď na multifunkčnom ihrisku /pokiaľ to počasie dovolí/ alebo budú chodiť na vychádzky. 
Žiaci musia mať cvičebný úbor uložený v triede, aby ho mali vždy k dispozícii. 
Počas nepriaznivého počasia v zmysle usmernenia ministerstva školstva sa budú venovať teoretickým poznatkom z oblasti športu.
 
Za pochopenie ďakujeme. Vedenie školy.

Vážení rodičia,

naša škola bola vybraná medzinárodným centrom IEA v Hamburgu spomedzi všetkých základných škôl a osemročných gymnázií SR do pilotného  medzinárodného  testovania  ICCS 2022,  do ktorého bolo zaradených  celkovo 36 škôl.

Je to projekt, ktorý skúma občianske vzdelávanie a občiansku výchovu.  Testovanie sa uskutoční v dňoch 25.11 a 26.11 2020 online spôsobom v priestoroch základnej školy a zúčastnia sa ho žiaci dvoch tried ôsmeho ročníka. Koordinátorom testovania je Mgr. Eva Érseková, školská informatička.

Účasť v medzinárodnom testovaní je pre nás cťou i výzvou. Veríme, že v ňom  obstojíme dobre a výsledky nám pomôžu skvalitniť občianske uvedomenie našich žiakov.

Mgr. Érseková Eva

Vážení rodičia,

dovoľte, aby som sa Vám v mene detí našej školy poďakovala za naozaj zodpovedný prístup pri prihlasovaní žiakov do záujmových krúžkov. Vďaka Vášmu prístupu získa škola na záujmovú činnosť nezanedbateľný obnos financií, ktorý môžeme využiť nielen na krúžky, ale aj na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

S úctou Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

 

V pondelok 21. septembra nás poctil svojou prítomnosťou honorárny konzul Gruzínska Dr.  Nodari Giorgiadze so svojimi spolupracovníkmi.

Predmetom jeho návštevy bolo nadviazanie priateľských vzťahov a odovzdanie daru – dezinfekčných prostriedkov a 1000 kusov ochranných rúšok. Stretnutie prebehlo vo veľmi srdečnej atmosfére, pretože pán Giorgiadze je vzdelaný, skúsený a charizmatický človek. Spoločnými témami stretnutia boli názory na výchovu a vzdelávanie, mentalita Slovákov a Gruzíncov  a možnosti ďalšej spolupráce najmä v kultúrnej a cestovateľskej oblasti.

Stretnutie s pánom konzulom sprostredkoval manžel našej pani asistentky pán Miroslav Hečko, generálny manažér spoločnosti GINO FOOD & BEVERAG RATION s. r. o.

Rúška triedni učitelia hneď po návšteve rozdali žiakom. Za dar  aj návštevu by sme sa chceli pánovi konzulovi veľmi pekne poďakovať. Veríme, že jeho návšteva na pôde našej školy nebola posledná, lebo svojimi poznatkami a postojom k životu by dokázal dnešnú mládež zaujať a nasmerovať ich tým správnym smerom.

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

DAROVACIA LISTINA, PDF

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii usmernenie vyplývajúce z nariadení nadriadených orgánov platných do 1. októbra 2020,v ktorom Vás v skrátenej podobe   informujem o podmienkach výchovy a vzdelávania v našej škole. / usmernenie, formát PDF/

S pozdravom PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy 

Milí rodičia a žiaci,

v priložených súboroch máte k dispozícii:

1. Pokyny k vzdelávacím poukazom, formát PDF

2. Zoznam krúžkov, formát PDF

3. Popis krúžku, formát PDF

Leták ku krúžku Akrobatický rokenrol, PDF

Leták ku krúžku Remeslo na našej škole, PDF

4. Časový harmonogram krúžkov,formát PDF, ... aktualizujeme

5. Dodatok k vzdelávacím poukazom, formát PDF

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút