Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci,

srdečne Vás pozývame na jablkové hodovanie, ktoré sa uskutoční dňa 7.októbra 2017 od 10.00-15.00 hod. v sklade a sade Dobré jablká v Dunajskej Lužnej.

Milí rodičia a žiaci,
za Žiacku radu Vám a Vašim deťom veľmi pekne ďakujeme za príspevky do verejnej zbierky Biela pastelka pre slabozrakých a nevidiacich. V našej škole bola vyzbieraná suma 327,- eur. Pani riaditeľka odovzdala peniaze Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.


Mgr. Ivana Hubáčová

Vážení členovia rady školy a milí rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XI. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2017 o 18.00 hod. v E - bloku ZŠ.  

POZVÁNKA, PDF 345 KB

Srdečne ďakujeme každému, kto sa zapojil do fotosúťaže s názvom: Škola na prázdninách. Poslali ste skvelé dobrodružné, veselé i akčné fotky! Porota jednohlasne zhodnotila, že škola a naše deti mali veru krásne prázdniny a rozhodla sa každého prispievateľa odmeniť sladkou odmenou.
Ďakujeme týmto žiakom:
Eva a Martina Pavelkové
Martin Franko
Petra Záhoráková
Samuel Charvát a Peter Ďuriš
Samuel Okmas
Keďže nechceme, aby škola upadla do nudy a jej zážitky skončili, súťaž pokračuje aj počas školského roka avšak POZOR! - bude do nej možné prispievať len ako tím, skupinka či trieda. Témy fotografií zostávajú rovnaké: najvtipnejšia, najdobrodružnejšia fotka a fotka pri konaní dobrého skutku.
Súťaž vyhodnotíme v dvoch kolách - na polroku a na konci školského roka.
Fotky posielajte e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v prvom kole do 15.1.2018 a v druhom kole do 15.6.2018.
Už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé zážitky!
Logo aj plagátik o fotosúťaži nájdete v prílohe. (Logo, PDF 549 KB)

Volebná komisia v zložení: Ing. Michaela Luteránová (predsedníčka),Mgr. Darina Kováčová a Mária Hrajnohová oznamuje, že v doplňujúcich voľbách jedného zástupcu rodičov do Rady školy Dunajská Lužná bola dňa 20. 09. 2017 zvolená Mgr Adriána Vláčilová v počte 130 hlasov.
(počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 131, počet platných hlasovacích lístkov: 130, počet neplatných hlasovacích lístkov: 1).

Ing. Michaela Luteránová
predsedníčka volebnej komisie

  1. a 13. septembra 2017 prebehlo na druhom stupni vstupné diferenčné testovanie z anglického jazyka pod záštitou p.učiteliek Lukáčikovej, Minarovič a Adámekovej. Žiaci k testovaniu pristúpili veľmi zodpovedne a aj keď sa testoval vždy celý ročník naraz,nestalo sa, že by niekomu bol test odobratý pre odpisovanie. Žiaci, ktorí test nepísali, budú písať iný test v náhradnom termíne. Výsledky testov pomôžu vyčleniť najtalentovanejších žiakov, ktorí následne počas školského roka okrem bežného učiva preberú témy a aktivity navyše, čo pomôže rozvíjať ich talent i záujem o predmet.

Mgr. Martina Adámeková

Do doplňujúcich volieb člena Rady školy Dunajská Lužná, nakoľko ku dňu 03. 09. 2017 v zmysle ustanovenia § 25 ods. 12 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve /ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z."/ a podľa čl. 5 ods. 6 písm. e) Štatútu Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná skončilo členstvo jednej zvolenej zástupkyni rodičov, sa na základe výzvy zo dňa 11. 09. 2017 prihlásila  kandidátka:

Meno a priezvisko:            Mgr. Adriána Vláčilová

Rodič dieťaťa:                   2. D

Čím chce prispieť v RŠ: ZŠ Dunajská Lužná som absolvovala sama ako žiačka, a už aj ako rodič pri staršom synovi. Problematika školského vzdeláva a pedagogickej činnosti je mi známa aj z dôvodu, že aj moja mama pôsobila ako pedagóg (v MŠ). Chcem pomôcť odovzdaním rôznych skúseností, byť nápomocná škole podľa potreby.

Priebeh volieb bude riadiť a výsledky volieb zverejní volebná komisia v zložení:

Predsedníčka:  Ing. Michaela Luteránová

Členovia:           Mgr. Darina Kováčová

                         Mária Hrajnohová

Voľby budú prebiehať na triednych schôdzach po skončení plenárneho zasadnutia ZRPŠ dňa 20. 09. 2017. Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Funkčné obdobie člena rady školy, zvoleného v doplnkovej voľbe trvá na ostávajúci čas funkčného obdobia rady školy, resp. do ustanovujúceho zasadnutia novozvolenej rady školy.

V Dunajskej Lužnej, 18. 09. 2017           

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ a JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

Milí rodičia a spolužiaci,

na začiatku Vám chceme za Žiacky parlament zaželať úspešný školský rok a tešíme sa na ďalšie akcie a súťaže, ktoré pre vás pripravujeme. Odteraz sa budeme nazývať  ŽIACKA RADA.

Ako prvú akciu Žiackej rady organizujeme verejnú zbierku 16. ročníka Biela pastelka.  Váš príspevok pomáha slabozrakým a nevidiacim deťom aj dospelým. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a rehabilitácie, na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ambasádorom zbierky v roku 2017 je Marek Hamšík, slovenský reprezentant a niekoľkonásobný držiteľ titulu futbalista roka. Hlavnými zbierkovými dňami u nás v škole budú streda a štvrtok . V tieto dni navštívia všetky triedy členovia Žiackej rady s pokladničkami, kde môžete dobrovoľne vhodiť svoj príspevok. Odporúčame aspoň 1euro, za každý dar však budeme vďační. Následne pani riaditeľka odovzdá peniaze Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vopred vám veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Ivana Hubáčová

 

Poplatok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí:

Od 1. októbra 2012 platí zmena v určení výšky poplatkov od rodičov za pobyt dieťaťa v ŠKD na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva - VZN č.9/2012:

a, 20 EUR – základný poplatok

b,14 EUR - ak ide o dieťa rodičov v hmotnej núdzi

V odôvodnenom prípade môže starosta obce na požiadanie zákonných zástupcov dieťaťa znížiť príspevok až o 20% .

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vopred, najneskôr do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to:

a, poštovou poukážkou

b, bankovým prevodom na číslo účtu: SK9702000000001634899251 s označením  ŠKD - meno dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok uhrádza. /Ak rodič platí prevodom, je povinný priniesť doklad o úhrade prevodom./

Neoznačená platba bude evidovaná ako neuhradená.

 V prípade záujmu môžu rodičia zaplatiť naraz za viac mesiacov dopredu. 

Katarína Blizniaková 
vedúca ŠKD

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 20.9.2017 o 17,00 hod. v B-bloku ZŠ. 
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať krátke triedne schôdzky, na ktorých sa budú voliť zástupcovia tried do rady rodičov a zástupca za rodičov do rady školy.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
Michaela Bednárová, predsedníčka ZRPŠ
Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy
Mgr. Dušan Mikulaj, predseda rady rodičov
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

20. septembra 2017 o 17.00 h

ZŠ Dunajská Lužná, B‐ Blok

1. Správa o činnosti Rady rodičov pri ZŠ Dunajská Lužná

2. Predstavenie nových pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

3. Správa o činnosti Rady školy a informácie k voľbe nového člena

4. Správa o spôsobe nakladania a výbere dobrovoľného rodičovského príspevku za rok 2016

5. Plán využitia prostriedkov z fondu dobrovoľného rodičovského príspevku v šk. r. 2017/2018

6. Návrh výšky dobrovoľného rodičovského príspevku

7. Otázky / rôzne

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút