Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná v zmysle Čl. 10 bod 13 Štatútu RŠ dnešným elektronickým hlasovaním prijala toto uznesenie:

RŠ berie na vedomie Organizačný poriadok ZŠ Dunajská Lužná od 01. 06.2020, vypracovaný v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 18. 05. 2020 (aktualizovaného dňa 22.05. 2020).

RŠ oceňuje promptné a zodpovedné vypracovanie tohto organizačného poriadku v zmysle pokynov zriaďovateľa ZŠ - Obce Dunajská Lužná a v zmysle vykonaného prieskumu záujmu rodičov o vyučovanie v ZŠ Dunajská Lužná.

RŠ odporúča čo najdôslednejšie napĺňanie všetkých usmernení tohto organizačného poriadku všetkými osobám, ktorých sa týka – žiakmi ZŠ, rodičmi žiakov a zamestnancami ZŠ. RŠ osobitne žiada žiakov a rodičov, aby sa riadili pokynmi vedenia školy a zamestnancov ZŠ pri realizácii všetkých epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä pri nástupe do školy (ranný filter) a pri odchode zo školy.

RŠ vyslovuje nádej, že zodpovedným prístupom všetkých sa bude pokračovať v zamedzovaní šírenia nákazy koronavírusu a všetci tak prispejú k zdarnému priebehu života ZŠ Dunajská Lužná (aj keď v obmedzenom režime) v poslednom mesiaci školského roka 2019/20.

Počet elektronicky hlasujúcich: 10

za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0

V Dunajskej Lužnej 29. 05. 2020             

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

 

Milí rodičia,

v prílohe máte k dispozícii organizačný poriadok našej školy platný od 1.6.2020. Sú v ňom zahrnuté aj niektoré povinnosti zamestnancov, pretože sme nemali už silu ani chuť vytvárať pre žiakov a zamestnancov osobitné dokumenty. Dúfam, že Vám trochu pomôže zorientovať sa v novej situácii.

Prosím, ospravedlňte prípadné nedorozumenia, ktoré by sa na začiatku mohli objaviť. Vzájomnými dobrými radami ich určite včas odstránime.

S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Organizačný poriadok, PDF

 

Vážení rodičia,

mnohí z Vás sa obraciate na vedenie školy a triednych učiteľov s otázkami o organizácii vyučovania po nástupe do školy 1. júna, o zaraďovaní do skupín, aký bude rozvrh a pod. 
Na tieto otázky Vám odpovieme až po stretnutí s pánom starostom na začiatku budúceho týždňa, ktorý rozhodne, či bude vyučovanie, ktoré ročníky do školy nastúpia a za akých okolností sa vzdelávanie uskutoční a tiež po vyhodnotení dotazníkov, koľko žiakov a koľko zamestnancov nastúpi na pracovisko. 
Viem, že by ste potrebovali viac informácií, ale žiaľ, momentálne Vám ich nedokážem poskytnúť. Prosím o trpezlivosť. 
Upresnenie organizácie Vám poskytneme zrejme až vo štvrtok budúceho týždňa, lebo po stretnutí s pánom starostom budeme potrebovať nejaký čas na vypracovanie organizačného poriadku, zaradenie žiakov do skupín, pridelenie pedagógov do skupín,  organizáciu školského klubu detí,  stravovania, nástupu do školy, merania teploty, dezinfekcie, organizáciu dištančného vzdelávania na 2. stupni a mnoho ďalších činností.
Za pochopenie ďakujeme. Za vedenie školy
 
                                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková
 

Ministerstvo školstva v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Dňa 4. mája 2020 uplynulo už 101 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Každý rok sa žiaci našej základnej školy pravidelne zúčastňovali slávnostnej spomienky na M. R. Štefánika v evanjelickom kostole i vlasteneckej pochôdzky k jeho mohyle v Ivanke pri Dunaji. Aby sme túto peknú tradíciu napriek pandémii neporušili ani tento rok, pripravili sme ju pre vás v trošku inej podobe – vo forme školského filmového projektu. Na jeho realizáciu sme použili podklady projektu Moja obec Dunajská Lužná, na ktorom pracovali počas 3. a 4. ročníka žiaci súčasnej 5.C.

Naše zvláštne poďakovanie patrí nahrávaciemu štúdiu Môlča records s.r.o., (za dovolenie použiť pieseň Slovenský raj), Mgr. art. Stanislavovi Orechovskému (autorovi Slovenskej smútočnej hudby) a samozrejme aj pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej i pani Ing. Oľge Reptovej za to, že aj napriek pandémii boli ochotné sa stretnúť a pomôcť nám pripraviť tento krátky školský „film“.

Prajeme príjemné pozeranie!

https://youtu.be/-or1Gkufuzg

Mgr. Jáchimová Soňa

Vážení rodičia!
Všetky prihlášky (deviatakov aj piatakov) na stredné školy boli spracované a v priebehu zajtrajšieho dňa budú odoslané. Škola ich posiela doporučene.
Súčasná situácia nám neumožňuje overiť si, či stredná škola skutočne prihlášku dostala.Niektoré stredné školy majú na svojich webových stránkach elektronickú prihlášku, pomocou ktorej môže rodič prihlásiť svoje dieťa. Odporúčame Vám využiť aj túto formu, ak to Vaša konkrétna stredná škola umožňuje. Budete mať istotu, že Vaša prihláška je na škole. Ak nám MŠ poskytne informácie aj o inej možnosti podania elektronickej prihlášky (ktorá by slúžila tiež len ako „kontrolná“ prihláška), budeme Vás informovať.

S pozdravom
Mgr.Zuzana Petrášová, výchovný poradca

 

Vážení rodičia,

 v prílohe máte k dispozícii usmernenie riaditeľky školy, ktoré vojde do platnosti od stredy 6.5.2020 a má zjednodušiť dištančný proces vzdelávania. 
Rozvrh, ktorý bude platiť od 6.5. 2020 Vám bude poslaný do utorka 5.5. 2020 po dohode pedagógov. 
 
 

Vážení rodičia,

pokiaľ máte záujem vyzdvihnúť zo školy úbory, knihy alebo pomôcky Vašich detí, môžete tak urobiť každý pondelok v čase od 8,00 do 12,00 hod.

K dispozícii Vám bude asistentka riaditeľky školy pani Mária Hrajnohová. Pani asistentku nájdete v B bloku.

Dunajská Lužná 17.4.2020                                         

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

NEKLASIFIKOVANÉ  PREDMETY

Vážení rodičia,

                 v zmysle  Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 Vám oznamujem predmety,  ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku a náročnosti domácej prípravy budú tieto predmety neklasifikované.

Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie až do konca školského roka, žiak nedostane  z daného predmetu na vysvedčení známku, ale bude mať uvedené, že predmet ,,absolvoval/a“.

Neklasifikované budú tieto predmety:

 • Telesná výchova
 • Hudobná výchova
 • Výtvarná výchova
 • Technika
 • Pracovné vyučovanie
 • Informatika
 • Občianska náuka
 • Etická výchova
 • Náboženská výchova.

Dunajská Lužná 17.4.2020                                          

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Šíriaci sa koronavírus ovplyvnil život po celom svete. Na situáciu, ktorú spôsobil vo viacerých oblastiach života, sme museli reagovať aj my a zaviedli sme na škole systém Microsoft Teams, aby sme mohli žiakov čo najplnohodnotnejšie vzdelávať na diaľku.

Aplikáciu je možné inštalovať na počítač, tablet alebo smartphone. Podpora je pre operačný systém môže byt Windows, Android, iOS (Apple).

 

 

 

Technická podpora systému Teams:

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Postup pre žiaka a rodičov:

KROK 1:

Každý žiak školy získal (alebo v blízkej budúcnosti získa) prihlasovacie údaje do systému Office 365. Prihlasovacie údaje sú v tvare:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
heslo 
(Heslo je jednorazové. Po prvom úspešnom prihlásení Vás systém vyzve na zmenu hesla.)

S týmito údajmi sa prihláste na stránku cez webový prehliadač: https://office.com

Pokiaľ Vám prihlasovacie údaje neboli doručené, alebo nefungujú, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

KROK 2:

Po úspešnom prihlásení a zmene hesla máte možnosť využívať bezplatne online nástroje Microsoft

Aplikácia ktorú potrebujeme na online výuku je Teams. Dá sa spustiť aj priamo online cez prehliadač, alebo lepší spôsob je, stiahnuť si aplikáciu do zariadenia a prihlásiť sa do nej. Získate tak širšie možnosti použitia nástroja a hlavne stály kontakt s triedou, nie len keď sa podarí prihlásiť.

Stiahnutie aplikácie:

Aplikáciu si stihnete z weboovej stránky: Microsoft-teams
(Kliknite na ikonku “Stiahnuť Teams”)

 

 

KROK 3:

V ľavom menu nájdete modul Tímy, kde je vytvorená Vaša trieda a hodiny s jednotlivými vyučujúcimi.

Po kliknutí na niektorú triedu sa otvorí četovacie okno, kde nájdete predchádzajúcu konverzáciu v triede, máte prístup k súborom s ktorými sa pracovalo.

Pokiaľ vyučujúci spustí Online hodinu v dohodnutom termíne, prihlásite sa do nej kliknutím na pripojiť sa.

V konverzácii viete odpovedať priamo k zadanému textu.

 

Zmena jazyka:

Pokiaľ potrebujete zmeniť jazyk na Slovenčinu, postup je nasledovný:

Klik na svoje iniciály mena v pravom hornom rohu a zvoľte funkciu Nástroje (Settings)

Hneď na prvej záložke, úplne dole nájdete zmenu jazyka

Po zmene jazyka sa aplikácia reštartuje.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút