Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a priatelia školy,

v priložených súboroch máte k dispozícii informácie a prihlášku do športového kempu 2020.

Informácie, PDF

Prihláška, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii oznam o voľnom pracovnom mieste kuchárky v školskej jedálni.

Oznam, PDF

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na IV. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

Vážení rodičia,

posielam Vám informácie ohľadom ďalšej organizácie pobytu vašich detí v základnej škole.

 1. Žiadame žiakov piateho ročníka, aby prichádzali a odchádzali do školy iba zadným vchodom v B- bloku pri školskom bufete.
 2. Prosíme rodičov, aby ráno nevstupovali do areálu školy. Deti dokážu pár metrov do svojich tried prejsť aj samy. Dôverujte im, sú šikovné.
 3. Žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykli, musia do areálu vstupovať aj z neho odchádzať bránou pri bicyklových stojanoch.
 4. Prosíme rodičov, ktorí chcú uskutočniť zmeny v budúcom týždni, aby tak urobili vždy do stredy predchádzajúceho týždňa. Rodičia nahlásia túto zmenu iba triednemu učiteľovi. Nahlásia mu, či dieťa nastúpi ďalší týždeň do školy, do školského klubu detí a na obed.
 5. Školská jedáleň je samostatný právny subjekt, preto v  prípade, že žiak nemá záujem o stravovanie, odhlási sa samostatne alebo ho odhlási z obeda rodič u vedúcej školskej jedálne.
 6. Všetky oznamy a usmernenia, ktoré vydáva vedenie školy uverejňujeme naraz vo viacerých zdrojoch:

a/ webová stránka školy- časť Aktuality

b/ webová stránka školy- časť Koronavírus a škola

c/ internetová žiacka knižka.

Vyhlásenia zákonných zástupcov o karanténe sa nachádzajú na webovej stránke školy v časti Dokumenty.

 1. Školský bufet je opäť k dispozícii žiakom. Vyučujúci sa postará o jeho bezpečnú návštevu.

 

V závere by som chcela veľmi pekne pochváliť rodičov, pretože každé z detí malo dnes so sebou vyhlásenie od rodiča o bezinfekčnosti, žiadne z nich ho doma nezabudlo.

 

Dunajská Lužná 1.6.2020        PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                     riaditeľka školy

     Milé deti, dnes je váš veľký deň – Deň detí. Medzinárodný deň detí je tu už takmer 70 rokov a je vyjadrením nás dospelých, ako vás ľúbime, ako nám robí radosť vyčariť vám úsmev na tvári, je však aj takým malým výkričníkom a poukázaním na vaše problémy, práva a potreby.

     Ten dnešný je iný ako po iné roky, bez veľkých akcií, súťaží, programov a hier pre deti, ktoré vás v tento deň vždy čakali na každom kroku.  Je iný, ale verím, že s oveľa väčšou emóciou ako po predošlé roky. Je plný pocitu radosti z opätovného stretnutia so spolužiakmi, kamarátmi, pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľkami. Mnohí z vás na tento deň čakali s radosťou a napätím, kedy už príde, kedy sa znovu navzájom uvidíte. Verím teda, že nie darčeky a sladkosti, ale blízkosť kamarátov bude vrcholom tohto dňa. Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, vy, my, vaši rodičia i starí rodičia. Mnohých to donútilo zamyslieť sa, čo je v živote dôležité, čo by sme si mali najviac vážiť – hry v kruhu rodiny, spoločné vychádzky, pobyt v prírode, slobodu, domáce jedlo, starostlivosť rodičov, prácu, ktorá naše rodiny živí, školu a našich učiteľov, ktorí sa vždy prispôsobia situácii, no najmä ZDRAVIE. V zdraví si preto užite tento váš nádherný deň, potešte sa s priateľmi, vyrozprávajte si navzájom všetky zážitky za toto dlhé obdobie a popoludní iste zájdete s rodičmi na zmrzlinu či do cukrárne alebo si niečo fajnové spolu ukuchtíte.

     Tak teda za všetkých dospelých v našej škole vám želám – krásny Medzinárodný deň detí!

Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná v zmysle Čl. 10 bod 13 Štatútu RŠ dnešným elektronickým hlasovaním prijala toto uznesenie:

RŠ berie na vedomie Organizačný poriadok ZŠ Dunajská Lužná od 01. 06.2020, vypracovaný v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 18. 05. 2020 (aktualizovaného dňa 22.05. 2020).

RŠ oceňuje promptné a zodpovedné vypracovanie tohto organizačného poriadku v zmysle pokynov zriaďovateľa ZŠ - Obce Dunajská Lužná a v zmysle vykonaného prieskumu záujmu rodičov o vyučovanie v ZŠ Dunajská Lužná.

RŠ odporúča čo najdôslednejšie napĺňanie všetkých usmernení tohto organizačného poriadku všetkými osobám, ktorých sa týka – žiakmi ZŠ, rodičmi žiakov a zamestnancami ZŠ. RŠ osobitne žiada žiakov a rodičov, aby sa riadili pokynmi vedenia školy a zamestnancov ZŠ pri realizácii všetkých epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä pri nástupe do školy (ranný filter) a pri odchode zo školy.

RŠ vyslovuje nádej, že zodpovedným prístupom všetkých sa bude pokračovať v zamedzovaní šírenia nákazy koronavírusu a všetci tak prispejú k zdarnému priebehu života ZŠ Dunajská Lužná (aj keď v obmedzenom režime) v poslednom mesiaci školského roka 2019/20.

Počet elektronicky hlasujúcich: 10

za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0

V Dunajskej Lužnej 29. 05. 2020             

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

 

Milí rodičia,

v prílohe máte k dispozícii organizačný poriadok našej školy platný od 1.6.2020. Sú v ňom zahrnuté aj niektoré povinnosti zamestnancov, pretože sme nemali už silu ani chuť vytvárať pre žiakov a zamestnancov osobitné dokumenty. Dúfam, že Vám trochu pomôže zorientovať sa v novej situácii.

Prosím, ospravedlňte prípadné nedorozumenia, ktoré by sa na začiatku mohli objaviť. Vzájomnými dobrými radami ich určite včas odstránime.

S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Organizačný poriadok, PDF

 

Vážení rodičia,

mnohí z Vás sa obraciate na vedenie školy a triednych učiteľov s otázkami o organizácii vyučovania po nástupe do školy 1. júna, o zaraďovaní do skupín, aký bude rozvrh a pod. 
Na tieto otázky Vám odpovieme až po stretnutí s pánom starostom na začiatku budúceho týždňa, ktorý rozhodne, či bude vyučovanie, ktoré ročníky do školy nastúpia a za akých okolností sa vzdelávanie uskutoční a tiež po vyhodnotení dotazníkov, koľko žiakov a koľko zamestnancov nastúpi na pracovisko. 
Viem, že by ste potrebovali viac informácií, ale žiaľ, momentálne Vám ich nedokážem poskytnúť. Prosím o trpezlivosť. 
Upresnenie organizácie Vám poskytneme zrejme až vo štvrtok budúceho týždňa, lebo po stretnutí s pánom starostom budeme potrebovať nejaký čas na vypracovanie organizačného poriadku, zaradenie žiakov do skupín, pridelenie pedagógov do skupín,  organizáciu školského klubu detí,  stravovania, nástupu do školy, merania teploty, dezinfekcie, organizáciu dištančného vzdelávania na 2. stupni a mnoho ďalších činností.
Za pochopenie ďakujeme. Za vedenie školy
 
                                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková
 

Ministerstvo školstva v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Dňa 4. mája 2020 uplynulo už 101 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Každý rok sa žiaci našej základnej školy pravidelne zúčastňovali slávnostnej spomienky na M. R. Štefánika v evanjelickom kostole i vlasteneckej pochôdzky k jeho mohyle v Ivanke pri Dunaji. Aby sme túto peknú tradíciu napriek pandémii neporušili ani tento rok, pripravili sme ju pre vás v trošku inej podobe – vo forme školského filmového projektu. Na jeho realizáciu sme použili podklady projektu Moja obec Dunajská Lužná, na ktorom pracovali počas 3. a 4. ročníka žiaci súčasnej 5.C.

Naše zvláštne poďakovanie patrí nahrávaciemu štúdiu Môlča records s.r.o., (za dovolenie použiť pieseň Slovenský raj), Mgr. art. Stanislavovi Orechovskému (autorovi Slovenskej smútočnej hudby) a samozrejme aj pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej i pani Ing. Oľge Reptovej za to, že aj napriek pandémii boli ochotné sa stretnúť a pomôcť nám pripraviť tento krátky školský „film“.

Prajeme príjemné pozeranie!

https://youtu.be/-or1Gkufuzg

Mgr. Jáchimová Soňa

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút