Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milá pani riaditeľka, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, milé pani vychovávateľky!

Napriek dôsledkom pretrvávajúcej pandémie, ktorá sa citeľne dotkla aj Vášho pedagogického poslania, keďže v týchto dňoch nedovoľuje vyjadriť osobne najmä Vašim žiakom slová vďaky z príležitosti Dňa učiteľov, chceme tak urobiť za všetkých týmito riadkami srdečného pozdravu a gratulácie.

Tak ako Vy v tomto čase skúšky našich životov a životných povolaní využívate moderné prostriedky komunikácie so svojimi žiakmi a ich rodičmi a tak sa snažíte touto inou formou neprerušiť ich vzdelávanie a nadobúdanie vedomostí, posielame Vám elektronickou poštou slová vďaky a priania:
Prajeme Vám zdravie, ako aj zdravie Vašim najbližším.
Prajeme Vám trpezlivosť, pokoj, silu a presvedčenie, že všetko, čo robíte pre svojich žiakov v ich vzdelávaní a výchove má svoj veľký zmysel.
Ďakujeme za Váš prístup, za Vaše prejavy dobra a lásky,starostlivosti a zodpovednosti!

Ďakujeme za všetko doterajšie i za všetko budúce, ktoré v nasledujúcich mesiacoch Vašej pedagogickej a učiteľskej práce nebude jednoduché!

Ďakujeme za Vašich žiakov, ktorí by Vám to dnes najradšej povedali osobne slovom, stiskom ruky či objatím!

Ďakujeme aj za ich rodičov, ktorí si Vašu doterajšiu prácu vážia a ktorí to v tomto čase tiež nemajú spolu s Vami jednoduché, ale všetci veríme, že sa to spoločne pre naše deti zvládne!

Ďakujeme aj za zamestnancov školy, s ktorými tvoríte jeden kolektív školy pri dôležitom poslaní výchovy a vzdelávania budúcich generácií!

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov Vám praje Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná

 

Informujeme rodičov, žiakov a širokú verejnosť, že Pizzeria Kardos, ktorá sa nachádza v priestoroch školy, naďalej pečie a dodáva pre verejnosť pizzu. Objednávky sa prijímajú len prostredníctvom telefónu. 0918 675 830
 
S pozdravom Iveta Slobodníková
riaditeľka školy
 

A.Opatrenia ministerstva školstva /spracované na základe stránky MŠ SR/

    1. Školy zostanú zatvorené do odvolania.

    2.Testovanie T 9 sa úplne ruší.

 1. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 
 2. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
 3. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
 4. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
 5. Vyučovacie programy na STV Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
 6. V najbližších dňoch bude k dispozícii nová platforma na dištančné vzdelávanie – webovská stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

 

B: Opatrenia na základe rozhodnutia riaditeľky školy ZŠ D. Lužná

      1. Poplatky v ŠKD, ktoré rodič uhradil pred opatreniami sa presunú  na ďalší mesiac po návrate do školy alebo sa vrátia rodičovi, ak dieťa nebude navštevovať ŠKD.                    

 1. Oba turnusy školy v prírode sú zrušené. Finančné prostriedky budú rodičom refundované alebo sa použijú na školu v prírode po začiatku nového školského roka, ak sa organizovať vôbec bude.

Po návrate do škôl je potrebnejšie dať vzdelávacie veci do poriadku ako tráviť čas v škole v prírode, kde je školský režim taktiež oklieštený.

 

 1. Zápis žiakov do 1. ročníka. Zápis by sme riešili tak, že by sa materiály mohli posielať poštou na adresu ZŠ, lebo všetky tlačivá sú na stránke školy v časti Dokumenty alebo by sa zápis riešil za sprísnených opatrení v priestoroch školy s tým, že by tlačivá v priestoroch školy odovzdával rodič určeným zamestnancom. Rodič by samozrejme prišiel s rúškom a bez dieťaťa. O presnom dátume a spôsobe zápisu budeme rodičovskú verejnosť  informovať do 5. apríla.

       4. Zníženie povinností žiakov - podpora profilových predmetov na úkor niektorých iných, napr. výchovných predmetov.

Pôvodný režim školy  a učenie sa podľa rozvrhu všetkých predmetov sme nastavovali v rýchlosti a s vedomím, že prerušenie vyučovania nebude také ďalekosiahle. Počnúc dnešným dňom sme z dôvodu uľahčenia práce a zníženia povinností pre žiakov aj rodičov urobili nasledovné zjednodušenia:

Z predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, technika, pracovné vyučovanie, etická výchova, náboženská výchova, informatická výchova, informatika, občianska náuka nebudú žiaci dostávať žiadne povinné úlohy od vyučujúcich. Všetci žiaci budú klasifikovaní v čase po návrate do školy alebo rozhodnutím pedagogickej rady budú mať na vysvedčení uvedené, že žiak predmet absolvoval.

 

O ďalších opatreniach ohľadom vyučovania Vás budem informovať. Veľa trpezlivosti a optimizmu napriek náročnej situácii praje

 

                                                                                                                      Iveta Slobodníková, riaditeľka školy.

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu aktuálnych preventívnych opatrení sa odkladá plánované ZRPŠ týkajúce sa zápisu do 1. ročníka ZŠ.

O náhradnom termíne plánovaného ZRPŠ a prípadnej zmene termínu zápisu
do 1. ročníka Vás budeme informovať na našej webovej stránke, prípadne obecným rozhlasom.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

                                                         Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

Milí rodičia, žiaci a zamestnanci,

v priloženom linku máte k dispozícii usmernenie ministerky školstva zo dňa 12.3. 2020.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

vedenie školy

Milí rodičia,

v priloženom linku máte k dispozícii informáciu o OČR.

tlačivo OČR, PDF

link: https://www.cas.sk/clanok/955049/zatvorene-skoly-a-skolky-rodicia-deti-si-mozu-uplatnit-narok-na-osetrovne

vedenie školy

Krízový výbor obce Dunajská Lužná pod vedením starostu obce Štefana Jurčíka na zasadnutí dňa 9.marca 2020 rozhodol, že z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu bude vo všetkých školských zariadeniach obce Dunajská Lužná vyhlásené voľno z dôvodu karantény, a to od utorka 10.3. 2020 do utorka 17.3. 2020 vrátane. Nariadenie sa týka ZŠ, MŠ, ZUŠ, školskej jedálne, mimoškolských  aktivít - krúžkov, športových oddielov, ale aj verejných zhromaždení.

V pondelok 16.3. sa uskutoční následné stretnutie krízového štábu, ktorý podľa situácie rozhodne, či sa karanténne voľno predĺži až do piatku budúceho týždňa.

Je neefektívne, ak škola vyhlási voľno, ale deti sa budú stretávať na iných aktivitách.  Nemusia síce ochorieť, ale môžu byť prenášačmi vírusu. Preto žiadame rodičov, aby zamedzili stretávaniu sa detí vo voľnom čase a dodržiavali preventívne opatrenia.

Vzhľadom k tomu, že škola má voči žiakom určité vzdelávacie záväzky, vyzvali sme žiakov, aby  každý deň sledovali portál www.bezkriedy.sk, kde  im budú vyučujúci posielať zadania na jednotlivé predmety pre daný deň v čase do 9.00 hod. ráno. Žiaci sú povinní tieto úlohy vypracovať. Dôvodom je nestratiť vzdelávaciu kontinuitu počas karantény. Dobrať učivo šiestich vyučovacích dní je aj pre vyučujúcich aj pre žiakov náročné a stresujúce.

O každej zmene Vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky školy, fb stránky a internetovej žiackej knižky.

Plne chápeme, že niektorí rodičia budú mať veľké problémy,  ako sa postarať o deti počas krízového režimu, avšak  vždy je  lepšie riešiť túto situáciu karanténou, ako sa obávať o zdravie rodinného príslušníka.

Za pochopenie ďakujeme. Za vedenie školy PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná zodpovedne pristupuje k najnovším informáciám ohľadom šírenia nákazy koronavírusom v Slovenskej republike. Aj my chceme  zodpovedne chrániť zdravie našich žiakov a zamestnancov.Na jednej strane je touto zodpovednosťou pokojné hľadanie opatrení bez šírenia akejkoľvek paniky z medializovaných informácií, na druhej strane je to zodpovedná konzultácia s príslušnými orgánmi, s ktorými vedenie ZŠ musí kooperovať akékoľvek ďalšie rozhodnutia a zavedené opatrenia. Ide predovšetkým o usmernenia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, školských nadriadených orgánov a zriaďovateľa  základnej školy, ktorým je obec Dunajská Lužná.Vedenie ZŠ po konzultáciách s nimi bude zodpovedne informovať o ďalších opatreniach  prostredníctvom webovej a facebookovej stránky školy.

PaedDr.Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci základnej školy

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva usmernenie pre školy a školské zariadenia.

Charakteristika koronavírusu:

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie- vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú- teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

       1.V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 1. V prípade, že sa objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:
 • ostať doma, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že osoba ostane v domácej karanténe,

Ochranné preventívne opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd
 • použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú horúčku, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
 1. Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky a boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa u žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.

Na základe zaslaných informácií Vám oznamujem:

 1. zamestnanci boli oboznámení o preventívnych opatreniach na pedagogickej rade,
 2. žiaci základnej školy boli oboznámení o preventívnych opatreniach prostredníctvom školského rozhlasu, webovej stránky školy, fb stránky školy, internetovej žiackej knižky
 3. rodičia boli o preventívnych opatreniach oboznámení prostredníctvom mailu, webovej stránky školy, fb stránky školy, internetovej žiackej knižky

 

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Už druhýkrát vo februári 2020, konkrétne v piatok 28. 02. 2020, zasadla pracovná skupina pre rekonštrukciu budovy bloku G Základnej školy Dunajská Lužná, ktorá bola zriadená uznesením Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná č. 2019/09-17 zo dňa  29. 10. 2019. Zasadnutia sa zúčastnili: Štefan Jurčík (starosta obce Dunajská Lužná), Magdaléna Hanuliaková (prednostka OcÚ Dunajská Lužná), Ing.Norbert Hudák a Ing. Vladimír Píš (referát investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná), PaedDr. Iveta Slobodníková (riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná) a JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak (predseda RŠ). Oproti minulému stretnutiu na začiatku februára 2020 boli architektmi Ing. Mariánom Daučíkom a Ing. Štefanom Hricom prítomným členom pracovnej skupiny podrobnejšie predstavené nákresy jednotlivých častí plánovanej budovy bloku G (suterén, prízemie,1. poschodie, 2. poschodie). V predložených stavebných nákresoch boli už konkrétne riešené jednotlivé časti a predmety, dôležité pre chod školského zariadenia, a to  nielen v zmysle zákonných predpisov, ale najmä pri zohľadnení požiadaviek vedenia ZŠ. Prítomní členovia pracovnej skupiny sa aktívne vyjadrovali k návrhom architektov, pričom niektoré  vychádzali aj z aktuálnych trendov architektúry (napr. presvetlenie poschodí, strecha so zeleňou). Počas viac ako hodinového stretnutia si architekti zapísali viacero návrhov od prítomných členov komisie, ktoré môžu vylepšiť funkčnosť jednotlivých priestorov ďalšieho budúceho bloku ZŠ. Zo strany architektov bolo potvrdené, že v rámci plánovaného časového horizontu by mala byť projektová dokumentácia pripravená do konca marca 2020 na následné vybavovanie stavebného povolenia. Predstavitelia obce Dunajská Lužná  (starosta, určení poslanci,referent investičnej výstavby OcÚ) sa aj v mesiaci marec 2020 spolu s architektmi zúčastnia na ďalších konzultáciách na Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), aby tento projekt rozšírenia kapacity ZŠ Dunajská Lužná mohol byť financovaný z fondov a výziev EÚ.


 Text a foto: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút