Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

teší nás, že naši žiaci v Celoslovenskom testovaní žiakov 5.ročníka T5 2019 obstáli veľmi dobre, pretože nielenže sme dosiahli celoslovenský priemer, ale sme ho aj výrazne prekročili a to v matematike o 14,1 %  a v slovenskom jazyku a literatúre o 8,9 %, viď. tabuľka.

 

Výsledky testovania T5 2019

Priemerná úspešnosť školy

Priemerná úspešnosť v SR

Rozdiel oproti priemernej úspešnosti v SR

Matematika

77,5 %

63,4 %

14,1 %

Slovenský jazyk a literatúra

73,7 %

64,8 %

8,9 %

 

Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom prvého stupňa, ktorí deti zodpovedne pripravovali na testovanie profilových predmetov a zapojili sa aj do nácvičného elektronického testovania. Chcela by som pochváliť aj deti, ktoré pristupovali k testovaniu zodpovedne, väčšina z nich si známky, ktoré dostali na vysvedčení aj obhájila.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

nech sú pre Vás vianočné sviatky príjemným zastavením,

aby ste načerpali veľa radosti do života

a silu prekonať všetky prekážky,

ktoré Vám nastávajúci rok prinesie do cesty.

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

Vám, Vašim blízkym, priateľom a známym praje

 

kolektív ZŠ Dunajská Lužná

6. decembra sa v zasadačke obecného úradu stretli vybraní členovia komisie pre výstavbu ďalšej budovy základnej školy. Blok G sa bude nachádzať taktiež v budove bývalého poľnohospodárskeho družstva. Medzi súčasným blokom F a pripravovaným blokom G v priestoroch policajného oddelenia sa vybuduje aj nová základná umelecká škola. V novom bloku G sa má okrem 15 tried nachádzať aj výdajňa stravy a odborné učebne. Blok G bude určený pre ďalšie ročníky prvého stupňa. Tešíme sa, že vedenie obce veľmi promptne zareagovalo na narastajúci počet žiakov v obci v rozpätí ďalších šiestich rokov. Stretnutie s architektmi prišiel pozdraviť aj Mikuláš zo základnej školy so svojím sprievodom, ktorý rokovanie príjemne spestril.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa pred novou budovou ZŠ zhromaždila skupinka malých žiačikov, rodičov a hostí, aby oficiálne otvorili blok F, ktorý zrekonštruovala obec z vlastných prostriedkov. Po prestrihnutí stužky pánom starostom si prítomní mohli prezrieť všetky tri podlažia. Starostovia a pani riaditeľky z okolitých obcí, poslanci a ďalší hostia sa v priestoroch malej telocvične zúčastnili malého posedenia. Stretnutie spríjemnili krátkym programom žiaci prvého a druhého ročníka, speváčky z folklórneho súboru Prvosienka a úspešní tanečníci z krúžku Klimo Dance Studio. 

K slávnostnej atmosfére prispela aj pekná výzdoba okien, násteniek a chodieb, ktorá pripomínala decembrové sviatky, Mikuláša i Vianoce. Vydarenú rekonštrukciu ocenili domáci aj hostia. Pani riaditeľka a pán Adamčiak sa poďakovali kolektívu pedagógov za peknú výzdobu a program a za realizáciu stavby nielen súčasným predstaviteľom obce, ale aj poslancom z predchádzajúceho obdobia, ktorí rekonštrukciu budovy odsúhlasili, alebo podporovali.

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

 

Vedúca školskej jedálne žiada všetkých rodičov, aby prípadné nedoplatky uhradili do 10.12. 2019. V prípade neuhradenia nedoplatku, dieťa 11. 12. 2019 nedostane obed. Žiaci, ktorí nemajú čip, alebo ho majú nefunkčný, si ich môžu v školskej jedálni vyzdvihnúť.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia,

dňa 16.12. 2019 sa uskutoční združenie rodičov a priateľov školy so začiatkom o 17.00. hod. Prosíme rodičov, aby si prípadné nejasnosti ohľadom prospechu detí prišli odkonzultovať už teraz, pretože je to posledné ZRPŠ pred polročnou klasifikáciou. Riešiť otázku prospechu dva dni pred pedagogickou klasifikačnou poradou je už neskoro. Ďakujem za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

vedenie školy

 

Srdečná vďaka všetkým deťom a ich rodičom, ktorí prispeli do Mikulášskej zbierky pre deti zo sociálne slabších rodín. Iniciátorka podujatia pani Slávka Vydarená 6. decembra prevzala z rúk vedenia školy škatule sladkostí, z ktorých nezisková organizácia Maják nádeje pripraví deťom v Košickom kraji štedré balíčky. Bohatú nádielku sme pred odovzdaním odfotografovali.

Ďakujeme za Vašu empatiu a spolupatričnosť !

V piatok 29. novembra 2019  v rámci 71. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie celý štvrtý ročník našej základnej školy navštívil PRVÚ HUDOBNÚ AKADÉMIU. Slovenský komorný orchester pre poslucháčov – žiakov zúčastnených škôl  zahral diela slovenských skladateľov Juraja Jartima, Martina Petríka a Mariána Kittnera. Deti sa bližšie zoznámili s programovou hudbou, atmosféra koncertu bola veľmi príjemná. Už teraz sa  tešíme na ďalšie pokračovanie stretnutí s hudbou  v novom roku 2020.

Mgr. Pokorná Dagmar

Mesiace november a december sme sa v ZŠ spoločne s preventistkou OR PZ v Senci por. Mgr. Michaelou Petrášovou venovali prevencii. Spolu 7 tried prvého aj druhého stupňa sa naučilo niečo nové z dopravnej výchovy a pripomenulo si nástrahy šikany, diskriminácie, predsudkov, sociálnych sietí, vandalizmu či zneužívania drog a alkoholu. Por. Petrášová žiakom tiež priblížila prácu polície a spoločne hľadali bezpečné spôsoby správania sa, aby žiaci predišli nebezpečenstvám okolo seba. 

Mgr. Hanušková Martina, školská psychologička   a  Mgr. Baková Alena, koordinátorka prevencií

 

 

Pri príležitosti Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám (25.11.) sa v utorok 26.11. uskutočnila beseda so žiačkami deviateho ročníka, prostredníctvom ktorej sa naučili rozpoznať znaky násilného správania a osvojili si, kam je možné sa obrátiť pre pomoc. Preventistka por. Mgr. Michaela Petrášová z OR PZ v Senci zaujímavo rozprávala o zážitkoch z policajnej praxe a ochotne zodpovedala aj zvedavé otázky.

Mgr. Hanušková Martina, školská psychologička   a  Mgr. Baková Alena, koordinátorka prevencií

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút