Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia, priatelia školy,

 v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XXII. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

 

Vážení rodičia,

Vaše dieťa sa môže prihlásiť okrem krúžkov, ktoré ste uviedli v dodatku vzdelávacieho poukazu aj na ďalšie krúžky. Na tieto sa žiak prihlasuje u vedúceho krúžku.

 

Krúžková činnosť sa začína po zbere a vyhodnotení vzdelávacích poukazov, podpise a opečiatkovaní vzdelávacích poukazov, vyplnení a odovzdaní dodatkov k vzdelávacím poukazom, rozdelení krúžkových záznamov, rozdelení žiakov do krúžkov. Z uvedeného vyplýva, že krúžková činnosť sa začína po 1. októbri 2019.

 

Zážitky a zábavná veda  pod jednou strechou – to je Atlantis Center – vzdelávacie a zážitkové centrum v Leviciach. Začiatkom septembra si ho naplno užili naši šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Našťastie v Atlantise neplatí klasické „Nedotýkajte sa exponátov!“. Na 70 interaktívnych exponátoch si žiaci s nadšením vyskúšali fyziku, matematiku a  techniku v praxi. Vyšantili sa v bublinovom raji, riešili matematické hlavolamy, hľadali ťažisko, skúmali zotrvačnosť, magnetizmus, rovnováhu, symetriu, videli v činnosti robotov a dron. Niektorí sa pomocou 9D simulátora ponorili do virtuálneho sveta (zažili jazdu na kolotoči, stretli dinosaurov). Exkurzia podnietila väčší záujem žiakov o prírodovedné predmety a obohatila ich o nové zážitky.

Mgr. Gabriela Jašeková

 

Milí rodičia deviatakov, milí deviataci,

ponúkame Vám odkaz na web stránku o podujatiach- Župné školy pre Teba, čo je vlastne prezentácia stredných škôl v bratislavskom kraji 4. - 16.10.2019 v Bratislave, Senci, Pezinku a v Malackách. Ocenia to asi najmä deviataci a ich rodičia - https://www.dunajskaluzna.sk/rozhlas/zupne-skoly-pre-teba-prezentacia-strednych-skol-v-zriadovatelskej-posobnosti-bsk-4-16102019-1812.html .

Viac informácií nájdete aj na www.strednapremna.sk .

 

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku sme využili novú ponuku poisťovne Allianz a poistili sme kompletne všetkých žiakov našej školy proti krádeži a za stratu veci. To znamená, že sa spoločne nemusíme obťažovať administratívnymi úkonmi súvisiacimi s vypĺňaním tlačív a tiež, že na poistné nemusíte prispievať zo svojho rozpočtu. Celková výška poistného je 656,- eur. Začiatok poistenia je 12.9. 2019. Koniec poistenia je 15.10. 2020. Poistná suma je na veci do 200,- eur na osobu.

 

Vážení rodičia,

1. v nasledujúcom týždni od 16.- 20. septembra 2019 bude vyučovanie prebiehať v rovnakom režime ako predchádzajúci týždeň. 

2. v priloženom súbore máte k dispozícii tabuľku väčšiny krúžkov s uvedením dňa a hodiny krúžkovej činnosti. 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY, PDF

Milí rodičia a žiaci,

v priložených súboroch máte k dispozícii:

1. Pokyny k vzdelávacím poukazom, formát PDF

2. Zoznam krúžkov, formát PDF

3. Popis krúžku, formát PDF , kontakt na krúžok Zumby viď plagát PDF

                                         

V sobotu 7. septembra 2019 sa v telocvični základnej školy uskutoční pre deti aj dospelých pri príležitosti Dňa obce, stolnotenisový turnaj. Začiatok akcie je o 9.00 hod. 

Kategórie: dospelí, žiaci, začiatočníci

za organizátorov:
Stanislav Bajaník- predseda MO Matice slovenskej a PaedDr. Iveta Slobodníková- riaditeľka základnej školy

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na ZRPŠ pre rodičov žiakov 1.ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 9.9. 2019 (pondelok) o 17.00 hod.

Program:

1. Spoločné stretnutie s vedením školy na chodbe v B-bloku.

2. Stretnutie s triednou učiteľkou v kmeňovej triede v E- bloku.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

PaedDr. Iveta Slobodníková a ďalší členovia vedenia školy

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút