Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

O nás

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Základná škola Dunajská Lužná sa nachádza:

– v tichej lokalite obce Dunajská Lužná v časti Nové Košariská. Skladá sa zo šiestich budov pomenovaných ako bloky A-F, v ktorých sú žiaci rozdelení podľa veku. Päť budov je jednoposchodových, jedna prízemná. Budovy obklopuje školský park s trávnatými plochami a s rôznymi drevinami a kvetmi. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu a školskú jedáleň. V objekte sa nachádzajú aj odbory ZUŠ. Blok F sa nachádza mimo areálu základnej školy, ale v jej blízkosti a je považovaný za elokované pracovisko.

 

Základná škola Dunajská Lužná Vám ponúka:

 • solídne výsledky v Testovaní 9 žiakov 9. ročníka /t. z. známka v testovaní odráža známku na vysvedčení v danom predmete/
 • vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy /100%/
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka s možnosťou navštevovať v 1.ročníku krúžok anglického jazyka
 • prípravu na športové súťaže: futbalové – Liga majstrov, COCA COLA cup, jednota COOP, súťaže vo vybíjanej, floorbale, bedmintone
 • 18 oddelení školského klubu detí – v ranných hodinách od 6,30 hod., v poobedňajších hodinách do 17,30 hod.
 • organizovanie školy v prírode pre žiakov 1.stupňa 
 • plavecký výcvikový kurz pre žiakov 1.stupňa
 • lyžiarsky výcvikový kurz
 • korčuľovanie pre žiakov 1.stupňa
 • návšteva bábkových, divadelných predstavení v bratislavských divadlách
 • širokú ponuku v rámci záujmových útvarov
 • webovú stránku školy s pravidelne dopĺňanými aktualizáciami a informáciami
 • školský facebook
 • funkčnú žiacku radu
 • exkurzie do zahraničia
 • charitatívne aktivity
 • pravidelné preventívne prednášky s policajtkou
 • spolupráca s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Senci
 • práca so zdravotne znevýhodnenými deťmi aj za pomoci asistentov učiteľa
 • možnosť konzultácií žiakov aj rodičov so školskou psychologičkou
 • aktívny školský podporný tím
 • aktívna rada rodičov
 • zapájanie talentovaných žiakov do športových a vedomostných súťaží s veľmi dobrými výsledkami v okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach
 • návšteva kultúrnych podujatí
 • rešpektovanie zdravého životného štýlu a jeho integrácia do vyučovacieho procesu
 • moderné, interaktívne vyučovanie 
 • pohodovú a priateľskú atmosféru