Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Poistenie

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Poistenie – zodpovednosť žiakov za škodu, Generali poisťovňa a.s.

Poistené sú všetky deti.

Rozsah poistenia

 • Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu, ku ktorému dôjde v dobe trvania poistenia s trvalými následkami. Ďalej je možné v poistnej zmluve dojednať poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii v dôsledku úrazu. Poistenie je platné na území celého sveta.
 • Poistenie sa vzťahuje v budovách a zariadeniach školy a na miestach, ktoré škola používa pre svoju pedagogickú činnosť. Ďalej sa poistenie vzťahuje na tie poistné udalosti, ktoré vzniknú mimo budovy školy, ak nastali počas podujatí pripravovaných školou a bol k nim zabezpečený odborný pedagogický dozor, napr. na školských výletoch, lyžiarskych kurzoch, školách v prírode a pod. Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ktoré vzniknú na priamej ceste poisteného do školy a späť, prípadne na ceste na miesta, kde sa konajú akcie pripravované školou, pokiaľ k nim nebol zabezpečený odborný dozor.

Doba trvania poistenia , začiatok a koniec poistenia

 • Pokiaľ poisťovateľ alebo poistník najneskôr 6 týždňov pred aktuálnym zánikom poistenia písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na ďalšom pokračovaní poistenia.
 • Poistenie začína nultou hodinou dňa dojednaného ako začiatok poistenia v poistnej zmluve.

Povinnosti poisteného, ak nastane úraz

 • vyhľadať lekársku pomoc
 • oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu miesto, čas a spôsob úrazu, ku ktorému došlo, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol ošetrený
 • doručiť vyplnené tlačivo ,, Oznámenie o úraze“, ktoré musí byť potvrdené školou.
 • zápis o školskom alebo pracovnom úraze
 • zadovážiť príslušné lekárske správy

Osoby oprávnené k prevzatiu poistného z poistenia

Ak je poistenou osobou maloleté dieťa, je poistné plnenie vyplatené jej zákonnému zástupcovi.

Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Ak dôjde k úrazu poisteného, vyplatí poisťovateľ denné odškodné za dobu, ktorá zodpovedá dobe priemerného nevyhnutného liečenia pre toto poškodenie podľa Oceňovanej tabuľky A pre denné odškodné.

Denná dávka pri hospitalizácii v dôsledku úrazu

 • Ak nastane úraz a bezprostredne po ňom nasleduje hospitalizácia poisteného, vyplatí poisťovateľ za každý deň pobytu v nemocnici dennú dávku dohodnutú v poistnej zmluve. Za hospitalizáciu sa považuje z lekárskeho hľadiska nevyhnutný pobyt  v nemocnici, a to na území Slovenskej republiky, ktorý trvá minimálne 24 hodín.
 • Ak nastane úraz podľa týchto VPP a bezprostredne po ňom nasleduje hospitalizácia poisteného, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve za každý deň pobytu v nemocnici na oddelení intenzívnej starostlivosti.

Suma za poistenie

Sumu hradí Základná škola Dunajská Lužná zo svojho rozpočtu.

Platnosť poistenia

 Zmluva sa každý rok aktualizuje na začiatku školského roka.