Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Prehľad aktivít

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Aktivity školy v školskom roku 2022/ 2023

Poznámka:

Riaditeľka oceňuje veľký počet akcií, ktoré pre žiakov nad rámec vyučovania alebo na spestrenie vyučovania pripravil kolektív učiteľov a vychovávateľov.

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie Zvieratká na letisku v DPOH Bratislava pre 2. a 3. roč.
 • Div. predstavenie v MKS Nové Mesto v Bratislave 9. roč.
 • Bábkové divadlo – 5. roč.
 • Anglické divadlo v MKS 3. – 5. roč.
 • Div. predst. Via historica
 • Vodnícka rozprávka – div. predstav. školského krúžku v MKS
 • Div. predst. Cyrano z predmestia v Bratislave

Dotazníky

 • Šikanovanie – zisťovanie agresorov a obetí šikanovania
 • Sociometria – vzájomné vzťahy v triede
 • Čitateľský dotazník

Exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci 4. roč.
 • Exkurzia do Dobrého ježka v Dunajskej Lužnej 3. a 4. roč.
 • Exkurzia do Národnej banky Slovenska 4. roč.
 • Exkurzia do Slovenskej národnej galérie roč.
 • Exkurzia do SNR 9. roč.
 • Exkurzia Modra, Dobrá Voda 9. roč.
 • Exkurzia na Bibliotéku v Bratislave 6. roč.
 • Exkurzia do knižnice v Bratislave 1. st.
 • Exkurzia do kováčskej dielne v D. Lužnej
 • Exkurzia do múzea Senec 5. roč.
 • Exkurzia Brodzany – Oponice 7. – 9. roč.
 • Exkurzia do botanickej záhrady 6. roč.
 • Exkurzia do Bratislavy 7.A
 • Exkurzia do Centra pre liečbu drogovo závislých 9. roč.
 • Exkurzia do Majoliky v Modre 8. roč.
 • Exkurzia Londýn – Brusel st.
 • Exkurzia – Múzeum holokaustu v Seredi 9. roč.
 • Valentínska kvapka krvi
 • Exkurzia do stacionára v ZRC
 • Exkurzia Mineralog. múzeum
 • Exkurzia do TV Markíza

Charitatívne akcie

 • Koľko lásky – 112 krabíc pre chudobných spoluobčanov

Koncerty

 • Spoločná HV 5. roč. so slovenskou ľudovou piesňou

Prednášky

 • Prednášky p. policajtky v rámci projektu Policajná akadémia
 • Prednáška o dospievaní dievčat 5. roč.
 • Prednáška z CPP Senec  6. roč.
 • Prednáška o prevencii a nebezpečenstve  HIV 9. roč.
 • Prednáška o význame pralesov 2. st.
 • Prednáška o slovenských lesoch 2. st.
 • Starostlivosť o detské zúbky 1. st.
 • Prednáška Z húsenice motýľ 2. roč.
 • Prednáška Na svete nie si sám – zdravé sebavedomie, zvládanie neg. emócií 3. roč.
 • Prednáška Učím sa učiť  4. roč.
 • Prednáška Nestresuj sa stresom  5. roč.
 • Prednáška Ja a moje JA – vzťah k sebe a okoliu, porozumieť vl. emóciám 6. roč.
 • Prednáška Ministerstva vnútra o šikanovaní 6. roč.
 • Prednáška Kľúč ku vzťahom – priateľstvo, láska konflikty, ich riešenie 7. roč.
 • Prednáška Ministerstva vnútra o bezpečnosti na internete 7. roč.
 • Prednáška Kľúč ku vzťahom – priateľstvo, láska konflikty, ich riešenie 8. roč.
 • Prednáška o pohlavnej  a psych. zrelosti 9. roč.

Projekty

 • Zdravá škola
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • UNICEF – Škola priateľská k deťom
 • Erasmus – spolupráca so španielskou školou

Projektové vyučovanie /je súčasťou vyučovania/

 • Cesta mlieka
 • Svetový deň vody – aktivity

Regionálne aktivity

 • Deň učiteľov – zabezpečenie obsluhy z radov žiakov
 • Štefanikiáda
 • Exkurzia na obecný úrad
 • Cyrilo-metodiáda
 • Upracme si D. Lužnú
 • školský ples  ZŠ

 Súťaže, olympiády – vedomostné

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády nemeckého jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády
 • Školské kolo olympiády z matematiky
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo olympiády z dejepisu
 • Školské kolo olympiády ruského jazyka
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Školské kolo Šaliansky Maťko
 • Súťaž o najekologickejšiu triedu
 • Ktorá trieda zje najviac jabĺk
 • Prvácka básnička
 • Druhácka básnička
 • Anglická básnička 4. roč.
 • Slávik Slovenska
 • Čítanie s porozumením 2. st.
 • Čítanie na čas
 • Matematický kráľ 1. ročník
 • Matematický kráľ 2. ročník
 • Dopravná súťaž 2. – 4. roč.
 • Nad kartoj Rossii 9. roč.
 • Čo vieš o hviezdach?
 • Vedecký kuriér 7. roč.
 • Lúka prečítaných kníh
 • Turnaj v ruskom pexese

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
 • Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku v Senci
 • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku v Senci
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády v Senci
 • Okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v Senci
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Okresné kolo v matematickej olympiáde
 • Okresné kolo Pytagoriáda
 • Okresné kolo Slávik Slovenska
 • Čo vieš o hviezdach?

Krajské kolá

 • Súťaž v robotike – First Lego League
 • Olympiáda AJ
 • Dejepisná olympiáda
 • Slávik Slovenska
 • Čo vieš o hviezdach?
 • Olympiáda NJ

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Všetkovedko – internetová súťaž
 • Maxík 1. kolo, 2.kolo – nternetová súťaž
 • Čo vieš o hviezdach?
 • Expert geniality show 5.-9. roč.- internetová súťaž
 • IQ  – internetová súťaž
 • Súťaž Ypsilon 1. st.
 • Lit. súťaž Čo je môj domov
 • Envirootázniky
 • Maxík – internetová súťaž
 • Matematický klokan -internetová súťaž

Súťaže  a aktivity  – športové

Postupové kolá

 • McDonald´s Cup chlapci – minifutbal
 • Školský pohár SFZ chlapci

Obvodné/Okresné

 • Pridunajsko Cup – zmiešané družstvá
 • Školský pohár SFZ chlapci
 • Školský pohár SFZ dievčatá
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj – spoluorganizátor

Celoslovenské

 • Florbalový turnaj chlapci TV JOJ v L. Mikuláši

Testovanie

 • Testovanie telesnej zdatnosti žiakov
 • Medzinárodné testovanie TIMMS – prírodovedná a matematická gramotnosť– 4. roč.
 • Testovanie 9 – žiakov 9. ročníka
 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania
 • nácvičné eTestovanie žiakov 2. stupňa zo SJ, M , AJ

Školské rozhlasové relácie

 • Školské rozhlasové relácie zamerané na:

  a/informácie o aktivitách školy

  b/pripomenutie významných udalostí a sviatkov – tradícia Vianoc, Lucie, Mikuláš, Deň detí a pod.

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a v okolí školy

Výcviky, škola v prírode

 • Lyžiarsky kurz Krušetnica
 • Plavecký výcvik xBionic Šamorín
 • Korčuliarsky výcvik Hamuliakovo
 • ŠvP Homôlka
 • Výcvik na dopravnom ihrisku v  Galante
 • Tenisový kurz pre žiakov 2. a 3. ročníka

Výlety

 • Šk. výlet Červený Kameň 2. roč.
 • Šk. výlet Praha – Liberec 9. roč.
 • ZOO Schonbrun Viedeň 5.A, 8.A
 • Šk. výlet jaskyňa Driny 3. roč.
 • Šk. výlet Marcheg Park 8. roč.
 • Šk. výlet Marcheg Park 7. roč.
 • Šk. výlet Schlosshof a čokoládovňa Kitsee
 • Školský výlet Skalica Baťov kanál 4. roč.
 • Školský výlet Bratislava 4. roč.
 • Školský výlet Medolandia Dolná Krupá
 • Školský výlet Biofarma Stupava 1. roč.
 • Školský výlet Planinka 6. roč.
 • Šk. výlet za odmenu Budmerice

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Vesmír očami detí
 • Deň bez internetu
 • Vianočná pohľadnica
 • Kúzelný les
 • Drahý Pablo Picasoo

 

Vzdelávanie zamestnancov

 • Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagógov október – jún
 • Kvalifikačné vzdelávanie učiteľov
 • Aktualizačné vzdelávania Učiteľ- rodič
 • Aktualizačné vzdelávania Aktivizačné metódy
 • Aktualizačné vzdelávania Učiteľ – žiak
 • Vzdelávanie Smartbook
 • Online školenie – integrácia a s tým spojené povinnosti
 • Online vzdelávanie uč. informatiky ,, Hráme sa s hardvérom“ 40 hod.
 • Kurzy pre odídencov
 • Ako správne recitovať
 • Školenie koordinátorov TIMMS
 • Ako pracovať so zdravotne znevýhodnenými deťmi – K. Kubasová

Výstavy

 • Cosmos discovery 4. roč.

Ostatné aktivity

 • Odovzdávanie darčekov pri príležitosti ukončenia primárneho vzdelávania
 • Výroba tričiek  a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Ukážka práce hasičov
 • Fotografovanie žiackych kolektívov 1. – 9. roč.
 • Čítanie starších žiakov mladším
 • Chodenie Mikuláša
 • Chodenie Lucie
 • Adventná zbierka potravín pre občanov Dunajskej Lužnej
 • Zápis do 1. ročníka
 • Návšteva predškolákov z MŠ
 • Zber starých mobilov
 • Pasovanie prvákov
 • Noc v škole
 • Stanovanie v škole
 • Veselý deň – každý mesiac – Šialené účesy, Moje vysnívané povolania a pod.
 • Detská párty
 • Vynášanie Moreny
 • Burza kníh
 • Pozorovanie zatmenia Slnka
 • Oceňovanie úspešných žiakov v súťažiach
 • Oceňovanie žiakov so samými jednotkami na 2. stupni

 

ŠKD 

 • Šarkaniáda
 • Pani jeseň v ŠKD
 • Príprava vianočnej besiedky
 • Vianočné trhy
 • Exkurzia u včelára
 • Čaro Vianoc
 • Karneval
 • exkurzia do Dobrého ježka
 • Divadelné predstavenie

Aktivity školy v školskom roku 2021/ 2022

Poznámka:

Z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s Covidom 19 sa množstvo plánovaných aktivít nemohlo uskutočniť.

 Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka pre 9. roč.
 • Školské kolo Pytagoriády -8. roč. 
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo olympiády z dejepisu
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Expert geniality show 5.-9. roč.
 • Šaliansky Maťko
 • Nad mapou Ruska
 • Slávik Slovenska
 • Čítanie na čas SJ
 • Matematický kráľ 1. ročník

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Okresné kolo v matematickej olympiáde
 • Okresné kolo Pytagoriáda
 • Slávik Slovenska

Krajské kolá

 • Súťaž v robotike – First Lego League
 • Hviezdoslavov Kubín

Celoslovenské 

 • iBobor – internetová súťaž
 • Všetkovedko – internetová súťaž
 • Expert geniality show
 • Ekoolympiáda
 • IQ olympiáda
 • Maxík 1. kolo, 2.kolo

Medzinárodné

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 • English star

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Beh ZŠ – športový deň v spolupráci s o.z. Aktívna D.L.
 • Školská športová olympiáda

Obvodné/Okresné kolá

 • Školský pohár SFZ
 • McDonald´s Cup – minifutbal

Krajské kolá

 • McDonald´s Cup – minifutbal
 • Školský pohár SFZ

Výcviky, škola v prírode

 • Lyžiarsky kurz Krušetnica
 • Plavecký výcvik
 • ŠVP
 • Dopravné ihrisko
 • Tenisový kurz pre žiakov 2. ročníka

Výtvarné súťaže

Na tému:

Zelený svet -Malé farmy

Svetový rodič – o adopcii

Testovanie

 • Testovanie 5 – žiakov 5. ročníka
 • Testovanie 9 – žiakov 9. ročníka
 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania
 • Medzinárodné testovanie občianskeho vzdelávania žiakov 8. ročníka

 Projekty

 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • UNICEF – Škola priateľská k deťom

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci (4.C, 4.E)
 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci (4.A, 4.B)
 • Dopravné ihrisko Galanta (3.A, 3.B)
 • Dopravné ihrisko Galanta (3.C, 3.D)
 • Dopravné ihrisko Galanta (3.E, 2.A)
 • Exkurzia – Múzeum holokaustu v Seredi
 • Exkurzia do RTVS
 • Biofarma Stupava (1.C,1.D, 1.F)
 • Hudobno-dejepisná exkurzia do Dolnej Krupej
 • Botanická záhrada Bratislava
 • Medoland (8. a 9.roč.)
 • Šk. výlet Praha – Liberec (9. roč.)
 • Dopravné ihrisko (2.C, 2.E)
 • Školský výlet Banská Štiavnica
 • Školský výlet Bratislava (7.D)
 • Školský výlet Devín (6.B, 6.A)
 • Exkurzia na Gazdovský dvor (1. st.)
 • Exkurzia Dobré jablká (1. st.)
 • Exkurzia do Bratislavy 6.A
 • Školský výlet Kitsee Family Park
 • Školský výlet Bojnice
 • Školský výlet Žiar nad Hronom
 • Školský výlet Planinka
 • Medoland (6.B, 6.C)
 • Výlet Devín (3.A, 3.E)
 • Biofarma Stupava (1.A,1.B,1.E)
 • Medoland (2.C, 2.E)

Výstavy

 • R. Štefánikovi
 • Svetový rodič
 • Zelený svet

Prednášky

 • Prednáška o dospievaní pre chlapcov
 • Si online
 • Nestresuj sa stresom
 • Učím sa učiť
 • Prednáška o prevenecii a nebezpečenstve  HIV
 • Prednáška o význame pralesov

Besedy

 • Beseda o chove poštových holubov
 • Beseda pod záštitou MV SR o návykových látkach

Workshopy

 • Tri WS so sociálnym pedagógom – zamestnanci školy

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie pre 1. ročník
 • Danka a Janka 1.- 4. roč.
 • Nová scéna
 • Anglické divadlo v MKS (4. – 6. roč.)

Koncerty

 • Spoločná HV 5.roč. so slovenskou ľudovou piesňou

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Deň učiteľov – zabezpečenie obsluhy z radov žiakov
 • Štefanikiáda

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a v okolí školy

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Tradícia Vianoc, Mikuláš, Deň detí

 Projektové vyučovanie /je súčasťou vyučovania/

 • Deň mlieka

Ostatné aktivity

 • Výroba tričiek  a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Fotografovanie žiackych kolektívov 1. – 9. roč.
 • Envirosúťaž
 • Chodenie Mikuláša po triedach I. stupňa školy
 • Vianočná zbierka sladkostí pre občanov Dunajskej Lužnej
 • Zápis do 1. ročníka
 • Zber starých mobilov
 • Zber plastových vrchnákov
 • Súťaž v pestovaní jahôd
 • Pasovanie prvákov
 • Noc v škole
 • Penová párty
 • Deň učiteľov

Vzdelávanie zamestnancov

 • Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagógov
 • Kvalifikačné vzdelávanie učiteľov
 • Aktualizačné vzdelávania 1. skupina

Úspechy našich žiakov v iných organizáciách a kluboch

 • Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch
 • Majstrovstvá Európy v modernom tanci v Petrohrade
 • Majstrovstvá SR v modernej gymnastike
 • Slovenský pohár v B.Bystrici v gymnastike
 • Majstrovstvá SR v gymnastike
 • Majstrovstvá sveta v rock and rolle

Aktivity školy v školskom roku 2020/ 2021

Vedomostné súťaže, olympiády

Poznámka: Mnoho plánovaných aktivít sa z dôvodu dlhodobého zatvorenia školy kvôli výskytu koronavírusu nemohlo uskutočniť. Napriek tomu pedagógovia v spolupráci s rodičmi zapojili deti do viacerých online súťaží.

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Matematická olympiáda
 • Školské kolo Pytagoriády – 9. roč. 
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka v Senci /online /
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci /online /
 • Okresné kolo Pytagoriády – 9. roč. 
 • Okresné kolo matematickej olympiády 3 – 9 roč.
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Krajské kolá

 • Súťaž First Lego League

Celoslovenské

 • Envirootázniky
 • iBobor – internetová súťaž
 • Pikopretek –matematicko – logická súťaž
 • Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch
 • Všetkovedko – internetová súťaž
 • IQ olympiáda
 • Klokan – matematická súťaž
 • MAX –matematická súťaž

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Rodný kraj M.R.Štefánika

Testovanie

 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania

 Projekty

 • Zdravá škola
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Mlieko do škôl
 • Otvorená škola
 • Bezpečnosť pre školákov
 • Cesta mlieka
 • Bezpečne na bicykli

Výlety, poznávacie exkurzie –  neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Výstavy – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Prednášky – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Besedy – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Workshopy – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Divadelné predstavenia neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Koncerty – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Tvorivé dielne – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Účasť na miestnych kultúrno-spoloč. podujatiach – neuskutočnili sa z dôvodu opatrení proti koronavírusu

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy

Školské rozhlasové relácie /len pre 1. stupeň/

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)

 Projektové vyučovanie / je súčasťou vyučovania/

 • Deň mlieka

Ostatné aktivity

 • Výroba tričiek  a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku
 • Zápis do 1. ročníka

 Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagógov
 • Kvalifikačné vzdelávanie učiteľov

Aktivity školy v školskom roku 2019/2020

Poznámka:

Z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s Covidom 19 sa množstvo plánovaných aktivít nemohlo uskutočniť.

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády – 9. roč. 
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo olympiády z dejepisu
 • Šk. kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka v Senci
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády v Senci
 • Okresné kolov prednese slovenských povestí Šaliansky Maťk

Krajské kolá

 • Matboj – matematická súťaž
 • Súťaž First Lego League

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch
 • Všetkovedko – internetová súťaž

Medzinárodné

 • Majstrovstvá Európy v modernom tanci v Petrohrade

Svetové

 • Majstrovstvá sveta v show dance v Nemecku

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Cezpoľný beh Senec
 • Vianočný turnaj vo vybíjanej
 • Školský turnaj vo florbale

Obvodné/Okresné

 • Malý futbal – Školský pohár Slovenskej sporiteľne
 • Okresné kolo futbalového turnaja Senec

Krajské

 • Krajské kolo vo florbale TV JOJ

Celoslovenské

 • Tanečná súťaž o pohár primátora Trenčína

Výcviky, škola v prírode

 • Kurz korčuľovania na ľade – Hamuliakovo
 • Letná škola počas prázdnin

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Nakresli maskota – organizátor banská Bystrica
 • Návrh na žiacku knižku – ŠEVT
 • Deň Zeme
 • Cesta za poznaním minulosti
 • V ríši divov

Testovanie

 • Testovanie 5 – 2019 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania

 

Projekty

 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Exkurzia do vedeckého centra Atlantis Levice
 • Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky
 • Exkurzia do Trnavy
 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci
 • Exkurzia do Slovenského národného múzea v Bratislave – Dni Vianoc
 • Exkurzia Viedeň – Technické múzeum, vianočné trhy a čokoládovňa Kitzee
 • Exkurzia do Centra pre liečbu drogovo závislých v Bratislave

Výstavy

 • Kelti na Slovensku
 • Bibliotéka Bratislava

  

Prednášky

 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupiciach
 • Prednáška o dospievaní

Besedy

 • Beseda v múzeu s ľuďmi bez domova
 • Beseda o dozrievaní

Workshopy

 • Návšteva Slovenskej národnej galérie

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie školského divadielka pre žiakov F bloku  v MKS D. Lužná

Koncerty

 • Štyri koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.

Tvorivé dielne

 • Tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Tradícia Vianoc, Mikuláš

 

Projektové vyučovanie / je súčasťou vyučovania/

 • Deň mlieka

Ostatné aktivity

 • Výroba tričiek  a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Ekumenická akadémia pri príležitosti 1500. výročia povolenia staroslovienskeho jazyka ako 4. liturgického jazyka
 • Chodenie Mikuláša po triedach I. stupňa školy
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku
 • Škola ide na Slovan-návšteva hokejového turnaja v Bratislave
 • Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 • Zápis do 1. ročníka

 

Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagógov
 • Kvalifikačné vzdelávanie učiteľov

Aktivity školského klubu detí

 • Aranžovanie z jesenného prírodného materiálu
 • Karneval
 • Návšteva poľnohospodárskeho družstva
 • Návšteva rezbárskeho sympózia
 • Kuchárska dielňa
 • Výroba nátierok
 • Púšťanie šarkanov

 

Aktivity školy v šk. roku 2018/2019

 Besedy

 • Beseda s p. Klimenkom o plavbe na Dunaji 6. – 9. roč.
 • Beseda s P. Verešom o HIV
 • Beseda o kynológii
 • Beseda spojená s predvádzaním exponátov  – Klub historických vojakov 7. – 9. roč.
 • Beseda o kyberšikane
 • Beseda Ako vzniká kniha 3. a 4. roč.
 • Beseda o záchrane pralesov 5. a 6. roč.

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie divadelného krúžku ZŠ v MKS
 • Divadelné predstavenie v Luduse v divadle POH  – Otroch prasiatkach
 • Divadelné predstavenie v ŠKD O psíčkovi a mačičke
 • Írske tance šk. divadielka v MKS
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku v MKS 4. – 6. roč.

Exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci 4. roč.
 • Exkurzia do Markízy 6. roč., 2. roč., 4. roč.
 • Exkurzia do spaľovne 5. a 6. roč.
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave 7. -9. ročník
 • Exkurzia do Technického múzea Viedeň a čokoládovne
 • Exkurzia do Centra vedy – Aurelium v Bratislave 6. a 7. roč.
 • Exkurzia do Kremnice 4.A a 4. C
 • Exkurzia – remeslá v Bratislave 3. roč.
 • Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach
 • Exkurzia do Centra pre liečbu drogovo závislých
 • Exkurzia do Modry a Dobrej Vody 8. roč.
 • Exkurzia do zvieracej farmy Orechová Potôň
 • Exkurzia do slov. rozhlasu 4. roč.
 • Exkurzia Londýn – Amsterdam 2. st.
 • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi
 • Exkurzia do Dobrých jabĺk 2. ročník, 6. roč.
 • Návšteva dopravného ihriska v Galante 2. roč.

 Koncerty

 • On line koncert  speváckeho chlapčenského zboru Príbeh hudby
 • Cyklus koncertov v Slovenskej národnej  filharmónii 4. roč.
 • Koncert huslistu Marka rajta v MKS 3. – 9. roč.
 • Koncert v MKS o separovaní
 • Koncert Thomasa Puskailera o separovaní 1. – 9. roč.

.Prednášky

 • Prednáška policajtky Vidieť a byť videný – 2. roč.
 • Prednáška Ako sa správať k psíkom 2. roč.
 • Prednášky psychológa z CPPPaP Senec –  5. roč.
 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupic.
 • Prednáška Čas premien o dospievaní pre dievčatá 7. roč.
 • Prednáška Čas premien  – Včeličky pre 4. roč.

 Projekty

 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Cesta mlieka
 • Do školy na bicykli

Spolupráca s MŠ

 • Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ
 • Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom
 • Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ

  

Školské výlety

 • Märchenpark Rakúsko 6. roč.

 

 • Plavba loďou po Dunaji a návšteva hradu Devín 6.C a 8.A.
 • Biofarma Stupava 1. a 3. roč.
 • Devín 3. roč., 7. a 8. roč.
 • Skalica 4. roč.
 • Malé Karpaty 7. C
 • Podolie, Brezová pod Bradlom 5. roč.
 • Praha 9. roč.

 Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Pri príležitosti Dňa učiteľov

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Školský veľkonočný turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný stolnotenisový turnaj
 • Vianočný turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný volejbalový turnaj
 • Školský florbalový turnaj
 • Stolnotenisový turnaj M. R. Štefánika

 Obvodné/Okresné

 • Okresné kolo vo florbale
 • Okresné kolo vo volejbale Senec
 • Florbalový turnaj v Senci
 • Futbalový turnaj Slovenskej sporiteľne v Ivanke pri Dunaji
 • Postupové kolo Mc Donal´s Cup ml. žiaci
 • Mc Donal´s Cup ml. žiaci – okresné kolo

Krajské

 • Krajské kolo vo volejbale

Celoslovenské

 • Tanečná súťaž Showtime Dance
 • Turnaj v boxe -organizátor

Testovanie

a/nácvičné elektronické

 • Cvičné testovanie SJ 5. roč.
 • Cvičné testovanie M 5. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 8. roč.
 • Cvičné testovanie M 8. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 9. roč.
 • Cvičné testovanie M 9. roč.

 

b/republikové testovanie

 • Testovanie 5 – 2018 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie T 9 2019 žiakov 9. ročníka
 • Testovanie fyzickej zdatnosti žiakov 1. roč.

 

c/profesné vnútroškolské

 • Jesenné testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient 8. roč.

Tvorivé dielne

 • Exkurzia a tvorivé dielne – Slovenská národná galéria

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach

 • Stretnutie s dôchodcami organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok
 • Štefanikiáda
 • Beh Dunajská Lužná

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády – 9. roč. 
 • Školské kolo matematickej olympiády 3.- 9. roč.
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Poviedková súťaž Umeleckým perom 6. roč.
 • Prvácka básnička
 • Druhácka básnička
 • Šaliansky Maťko
 • Čítanie s porozumením 2. st.

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo biblickej olympiády RK
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Okresné kolo Slávik Slovenska

Krajské kolá

 • Krajské kolo olympiády anglického jazyka

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Expert geniality show 5. – 9. roč.
 • Všetkovedko 2. – 4. ročník
 • IQ olympiáda á. – 9. roč.
 • Komparo 4. roč.

 Výcviky, škola v prírode

 • Plavecký kurz v X- bionicu v Šamoríne 3.roč.
 • Korčuliarsky výcvik v Hamuliakove 2. roč.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2. stupeň
 • Škola v prírode roč.
 • Škola v prírode roč.

 Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Vesmír očami detí
 • Ochrana Zeme
 • R. Štefánik
 • Chránené zvieratá našej Zeme

  Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 • Brigáda – natieranie školského plota
 • Vysádzanie kvetín v areáli školy

  Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Predatestačné vzdelávanie
 • atestácie
 • Vlastné aktualizačné

 Workshopy

 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 1. roč. téma Priateľstvo 
 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 2. roč. téma Vzťahy v triede
 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 6. roč. téma Puberta
 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 9. roč. téma Voľba povolania

  Zbierky

 • Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 • Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík

  Ostatné aktivity

 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka – portréty
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Objednávka tričiek a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. ročníka
 • Chodenie Lucie po triedach
 • Vianočné besiedky žiakov 1. a 2. stupňa
 • Novoročná burza kníh
 • Noc v škole 9.C, 5. a 6. roč.
 • Vyrezávanie tekvíc v ŠKD
 • Oslava Dňa učiteľov
 • Deň krásy pre zamestnancov
 • Sladké potešenie – aktivita pri príležitosti Dňa učiteľov
 • Účasť na štátnej oslave úmrtia M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji 5. roč.
 • Zber jahôd Dobré jablká
 • Školská olympiáda
 • Škola ide na Slovan – účasť na hokejovom turnaji 5. – 7. roč.

 

Aktivity školy v šk. roku 2017/2018

 1. Základná škola – prenesené kompetencie

Besedy

 • Beseda s pánom Práznovským o južnej Afrike 6.A,6.B,6.C
 • Beseda s výživovou poradkyňou p. Trebulovou v ŠKD
 • Beseda s pani Hubertovou o nástrahách internetu
 • Beseda s futbalistom Robom Vittekom
 • Beseda s P. Verešom o HIV

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie v SND Ako sa stal Lomidrevo kráľom 3. roč.
 • Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave  – o prísloviach
 • Divadelné predstavenie Ludus 5.A, 5.B, 5.C a 7.A
 • Divadelné predstavenie Ludus festival pre tínedžerov – Puberťák 8.A,8.B,8.C,9.A,9.B
 • Divadelné predstavenie v Novej scéne – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 4. – 6. roč.
 • Divadelné predstavenie Ludus 6.A, 6.C
 • Divadelné predstavenie v MKS – Polepetko 2. – 4. roč.
 • Divadelné predstavenie v Luduse 7.A, 7.B
 • Divadelné predstavenie div. krúžku našej ZŠ v MKS
 • Divadelné predstavenie Ludus 8.A, 8.B
 • Divadelné predstavenie Clipperton v MKS 1. – 3. roč.

Exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci 4. roč.
 • Exkurzia do Nitry – Stretnutie s Veľkou Moravou 7.B, 7.C
 • Exkurzia na Bienále Bratislava 5.A,5.B, 5.C, 6.B
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
 • Exkurzia do Technického múzea Viedeň a čokoládovne
 • Exkurzia do mineralogického múzea a vianočné trhy 8.A,8.B,8.C
 • Exkurzia – remeslá v Bratislave 4.A, 4.B
 • Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach
 • Exkurzia do Slov. nár. múzea v BA a vianočné trhy
 • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi
 • Exkurzia do RTVS 3. ročník
 • Exkurzia do Národnej banky a Univerzitnej knižnice 1.B, 1.D
 • Exkurzia do Slovenskej národnej galérie 6.C, 7.C
 • Exkurzia do Národnej rady SR 9.A, 9.B
 • Exkurzia do Dobrých jabĺk spojená so zberom jahôd 1.B, 1.D, 5.A, 5.B
 • Návšteva dopravného ihriska v Galante 2. roč.
 • Exkurzia do Bratislavy /hrad, vláčik a Slavín/ pre aktívnych členov žiackej rady a víťazov akcie Najveselšia fotka s triedou.

Koncerty

 • Vianočný koncert v evanjelickom kostole 2. – 4. roč.
 • Cyklus koncertov v Slovenskej národnej  filharmónii 4. roč.
 • Koncert speváčky Ištvancovej o zdravej výžive v MKS 2. – 9. roč.
 • Koncert v ŠKD
 • Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 1. st.

Prednášky

 • Prednášky psychológa p. Žilu – vzťahy v kolektíve 5.A
 • Čítanie s porozumením 9.B
 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupic.
 • Prednášky zahraničných študentov v angličtine o reáliách krajiny, v ktorej žijú
 • Prednáška p. Popoviča – témy z biológie
 • Prednáška Čas premien o dospievaní pre dievčatá 7. roč.
 • Prednáška Čas premien o dospievaní – chlapci 7. roč.

Projekty

 • Infovek
 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Cesta mlieka

Spolupráca s MŠ

 • Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ
 • Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom
 • Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ

Školské výlety

 • Biofarma Stupava 1. roč.
 • Výlet do jaskyne Driny 2. roč.
 • Plavba loďou po Dunaji a návšteva hradu Devín 3. roč.
 • Trnava 4. roč.
 • Bratislava 4.C
 • Viedeň 5. roč., 8.C
 • Piešťany 6.A,6.B,  7. roč.
 • Paintball Kalinkovo 8.A,8.B
 • Praha, Kutná Hora 9. roč.

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Korčuľovanie žiakov 2. ročníka
 • Školský turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný bedmintonový turnaj
 • Vianočný florbalový turnaj
 • Školský stolnotenisový turnaj
 • Školské kolo vo volejbale
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Obvodné/Okresné

 • Okresné kolo vo florbale
 • Okresné kolo v šachu
 • Florbalový turnaj televízie JOJ postupové kolo chlapci
 • Florbalový turnaj televízie JOJ okresné kolo chlapci
 • Florbalový turnaj televízie JOJ postupové kolo dievčatá
 • Florbalový turnaj televízie JOJ postupové kolo dievčatá
 • Postupové kolo Mc Donal´s Cup ml. žiaci
 • Mc Donal´s Cup ml. žiaci – okresné kolo
 • Postupové kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale – st. žiaci
 • Obvodné kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale – st. žiaci
 • Turnaj SFZ konaný v D. Lužnej
 • Postupové kolo Dôvera Cup

Krajské

 • Krajské kolo vo florbale

Celoslovenské

 • Florbalový turnaj v Štrbe – Draví levi D. Lužná

Testovanie

a/nácvičné elektronické

 • Cvičné testovanie SJ 5. roč.
 • Cvičné testovanie M 5. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 8. roč.
 • Cvičné testovanie M 8. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 9. roč.
 • Cvičné testovanie M 9. roč.

b/republikové testovanie

 • Testovanie 5 – 2017 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie T 9 2018 žiakov 9. ročníka

c/medzinárodné testovanie

 • Testovanie PISA  čitateľská gramotnosť 14. ročných žiakov
 • Testovanie TALIS –  pedagogických zamestnancov
 • Dvojkolové testovanie školskej klímy – žiakov, rodičov a zamestnancov

d/profesné vnútroškolské

 • Jesenné testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient 9. roč.

Jarné testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient 8. Roč.

Tvorivé dielne

 • Exkurzia a tvorivé dielne – Slovenská národná galéria

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach

 • Poznaj svoju minulosť – stretnutie pri príležitosti vzniku ČSR v MKS – báseň
 • Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok
 • Štefanikiáda
 • Beh Dunajská Lužná

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády z ruského jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády – 9. roč. 
 • Školské kolo matematickej olympiády 3.- 9. roč.
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo fyzikálnej olympiády
 • Školské kolo chemickej olympiády
 • Prvácka básnička
 • Druhácka básnička
 • Šaliansky Maťko 4. roč.
 • Matematický kráľ 1. ročníka

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Okresné kolo geografickej olympiády
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo olympiády z fyziky
 • Okresné kolo biblickej olympiády RK
 • Okresné kolo Šaliansky Maťko
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Okresné kolo Slávik Slovenska

Krajské kolá

 • Súťaž v robotike First Lego League v Bratislave
 • Krajské kolo geografickej olympiády

 Seniorátne kolo evanjelickej olympiády v bratislave

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Expert geniality show
 • Všetkovedko 2. ročník
 • Matematický klokan
 • Komparo

Výcviky, škola v prírode

 • Plavecký kurz v X- bionicu v Šamoríne 3.roč.
 • Korčuliarsky výcvik v Hamuliakove 2. roč.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2. stupeň
 • Škola v prírode Hruštín 4. roč.
 • Škola v prírode Chata Fugelka pri Modre 3. roč.

Výstavy

 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh spojená s predajom Marec – mesiac knihy
 • Výstava kníh spojená s predajom v júni

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Červené stužka – pohľadnica
 • Rodný môj kraj
 • Štefánik
 • Zimná olympiáda v Pjončangu
 • Voda nad zlato /Lidice/
 • Malá krajina – veľké osobnosti

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 • Brigáda – natieranie školského plota
 • Vysádzanie kvetín v areáli školy

Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Predatestačné vzdelávanie
 • atestácie
 • Myšlienkové mapy
 • Čitateľská gramotnosť
 • Kurz komunikácie

Workshopy

 • Workshop so žiakmi Únia nevidiacich
 • Workshop prevencia proti rakovine hrubého čreva s pani Pifflovou a Patrikom Hermanom

Zbierky

 • Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 • Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík
 • Zbierka pre Úniu nevidiacich Biela pastelka

Ostatné aktivity

 • Fotografická súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu – Škola na prázdninách
 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka – portréty
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Objednávka tričiek a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. Ročníka
 • Chodenie Lucie po triedach
 • Burza vianočných koláčikov
 • Vianočné besiedka žiakov 1. stupňa
 • Burza kníh
 • Športové popoludnie so  študentmi z anglicky hovoriacich krajín
 • Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 • Venčekový ples
 • Noc v škole 8.C, 5. a 6. roč.
 • Vyrezávanie tekvíc v ŠKD
 • Účasť na štátnej oslave úmrtia M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji 5. roč.
 • Fotografická súťaž o najveselšiu fotografiu školského kolektívu
 • Školská olympiáda
 • Krimichémia – súťaž
 • Malá finančná akadémia 3.A
 • Otvorená hodina – čítanie pre rodičov 3.A

 

Aktivity v šk. roku 2016/2017

1. Základná škola – prenesené kompetencie

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády – 9. roč. 
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády z ruského jazyka
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo FO

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka v Senci
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
 • Okresné kolo geografickej olympiády
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo olympiády z fyziky
 • Seniorátne kolo evanjelickej olympiády
 • Okresné kolo biblickej olympiády RK

Krajské kolá

 • Súťaž v robotike First Lego League v Bratislave
 • Krajské kolo dejepisnej olympiády
 • Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Zemeznalec – geografická súťaž
 • Expert geniality show
 • Šaliansky Maťko
 • Všetkovedko 2. ročník
 • Florbalový turnaj v Štrbe

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Korčuľovanie žiakov 2. ročníka
 • Školský turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný bedmintonový turnaj
 • Florbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa
 • žiacky bedmintonový happening
 • žiacky bedmintonový happening
 • žiacky bedmintonový happening
 • Vianočný florbalový turnaj
 • Vianočný stolnotenisový turnaj
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Obvodné/Okresné

 • Postupové kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale – st. žiaci
 • Obvodné kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale – st. žiaci
 • Turnaj SFZ konaný v D. Lužnej
 • Postupové kolo Mc Donaldś Cup ml. žiaci
 • Postupové kolo Dôvera Cup
 • Obvodné kolo Dôvera Cup

Celoslovenské

 • Florbalový turnaj v Štrbe – Draví levi D. Lužná

 Výcviky, škola v prírode

 • Plavecký kurz na plavárni v Slovnafte 3. roč.
 • Plavecký kurz na plavárni v Slovnafte 4. roč.
 • Korčuliarsky výcvik 2. roč.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2. stupeň
 • Škola v prírode Hruštín 4. roč.
 • Škola v prírode na Duchonke 3. roč.

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Návrh na ŽK
 • Lidice
 • Maľujeme s Primalexom
 • Logo na beh D. Lužnej

Testovanie

 • Testovanie 5 – 2016 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient

 Proforient – posúdenie predpokladov žiakov na školy, ktoré si vybrali

 • Pilotné testovanie T 9
 • Testovanie T 9 2017
 • Cvičné testovanie SJ
 • Cvičné testovanie M
 • Cvičné testovanie AJ

Projekty

 • Infovek
 • Zdravá škola
 • Zdravý chrbátik
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Moja prvá škola

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci
 • Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave
 • Exkurzia v sadoch – Dobré jablká
 • Exkurzia do Dobrých jabĺk spojená so zberom jahôd
 • Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach
 • Exkurzia do Slov. nár. múzea v BA a vianočné trhy
 • Exkurzia do Tech. múzea Viedeň
 • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi
 • Exkurzia do Národnej rady SR
 • Exkurzia na súd
 • Exkurzia do Prahy a Mladej Boleslavy
 • Šk. výlet Paríž – Canterbury – Paríž Londýn – Rochester
 • Exkurzia do Botanickej záhrady v Bratislave
 • Výlet loďou na Devín
 • Výlet na Červený Kameň a do jaskyne Driny
 • Návšteva dopravného ihriska v Galante
 • Exkurzia do národnej banky

Výstavy

 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh spojená s predajom Marec – mesiac knihy
 • Výstava kníh spojená s predajom v júni

 

Prednášky

 • Prednášky pani policajtky o násilí, šikane, agresivite
 • Preventívna prednáška p. policajtky o bezpečnosti školáka
 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupic.
 • Prednáška misionárky Zuzany Mertušovej o Rwande

Besedy

 • Beseda s Martinom Haizerom o preplávaní La Manchu
 • Beseda s pánom Chovancom o cestovateľských poznatkoch
 • Beseda s pplk. Lašákom o nebezpečenstvách na internete
 • Beseda o kyberšikane s režisérom filmu Rytmus – sídliskový sen
 • Beseda s Bibianou Ondrejkovou
 • Beseda s P. Verešom o HIV

Workshopy

 • Workshop p. psychologičky so zamestnancami ŠKD 1. časť
 • Workshop p. psychologičky so zamestnancami ŠKD 2. časť
 • Workshop p. psychologičky so zamestnancami 1. stupňa 1. časť
 • Workshop pre rodičov

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave pre 6. roč.
 • Operné predstavenie V SND – 5. roč.
 • Divadelné predstavenie v angl. jazyku Around the World
 • Divadelné predstavenie v MKS Danka a Janka
 • Návšteva div. predst. Malý princ v Luduse
 • Návšteva div. predstavenia o prísloviach v Luduse

Koncerty

 • Štyri koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.
 • Koncert filmovej hudby v Slovenskej filharmónii

Tvorivé dielne

 • Exkurzia a tvorivé dielne – Slovenská národná galérie 7. roč.
 • Tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii 6. A

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 • Školský dráčik – zbierka hračiek, kníh
 • Vysádzanie kvetín v areáli školy

Zbierky

 • Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 • Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík pre Danielka Orosza zo Šamorína
 • Zbierka na chorého spolužiaka 9. roč.
 • Zbierka na invalidný vozík pre žiačku 9. roč.

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)

Ostatné aktivity

 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. ročníka
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku
 • Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu
 • Vianočné besiedka žiakov 1. stupňa
 • Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 • Vystúpenie taneč. skupiny THE EGZ company počas veľk. Prestávky
 • Predvádzanie orient. tancov pre dievčatá počas veľkej prestávky
 • Venčekový ples
 • Čítanie členov žiackeho parlamentu prvákom
 • Burza hračiek a knižiek
 • Noc v škole

Spolupráca s MŠ

 • Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ
 • Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom
 • Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ

 Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Predatestačné vzdelávanie
 • atestácie
 • Myšlienkové mapy
 • Čitateľská gramotnosť

 

                                   Spracovala: PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                              riaditeľka školy