Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Projekty

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

V tomto školskom roku sme zapojení do projektov podporovaných a vyhlásených MŠ SR.

NPOP II – pomáhajúce profesie

V rámci tohto projektu škola získala prostriedky na financovanie dvoch asistentiek učiteľa.

Projekt školské mlieko

Cieľom projektu je podpora zdravej výživy na školách. Školský mliečny program je určený pre žiakov. Ide predovšetkým o  podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v škôlkach  a pre žiakov v školách.

Projekt „JA“ mám v triede svoje miesto

Cieľom projektu je vybudovanie centier aktivít v triede 3. F, v ktorých by mal žiak možnosť učiť sa  hrou a interakciou rôznych pomôcok a materiálov s využívaním aktivizujúcich metód vo vyučovaní podporujúcich bádateľské a tvorivé aktivity žiakov, rovesnícke učenie, riešenie problémov, spoluprácu, empatiu a diferenciáciu. Požiadali sme o finančné prostriedky vo výške 3 000 €, ktoré by sme chceli použiť na nákup pomôcok a materiálov do plánovaných 5 centier aktivít. Projekt bol odoslaný v termíne do 20. 10. 2010 a o výsledku budeme informovaní 20.11. 2010   

Mgr. Jurašiová, tr. učiteľka 3. F

Projekt DIGI školská taška

Cieľom projektu, v ktorom sme požiadali o finančné prostriedky vo výške 4 000€, je modernizácia vyučovacieho procesu v oblasti informačných technológií. Finančné prostriedky plánujeme využiť na nákup tabletov pre žiakov 3. F, ktoré by žiaci používali priamo na vyučovaní ako alternatívu k učebniciam, na zdokonaľovanie sa v počítačovej gramotnosti na veku primeranej úrovni, na intenzívnu prípravu žiakov na vzdelávanie mimo školy a celkové zefektívnenie vyučovacieho procesu z pohľadu modernizácie cieľov, metód a foriem. Projekt bol odoslaný v termíne do 30.10.2020 a o výsledku budeme informovaní 9.12.2020. 

Mgr. Jurašiová, tr.učiteľka Zdravá škola

Zdravá škola

V projekte Zdravá škola sme pokračovali v propagácii zdravého spôsobu života a stravovania, umožnili sme prevádzku škol. bufetu, v ktorom však nebolo dovolené predávať nevhodné produkty pre deti. Zamedzili sme predaj plne sýtených nápojov a nápojov s obsahom kofeínu a chinínu.

Zamerali sme sa aj na podporu správneho využitia voľného času vytvorením veľkého počtu športových krúžkov, kládli sme dôraz na organizovanie športových aktivít. Pokračovali sme v zbere starého papiera, starali sa o zeleň v školskom parku i v obci, navštívili sme výstavu ovocia a zeleniny, pokračovali sme v separovaní odpadu. Uskutočnila sa prednáška o význame mlieka, ošetrovaní pleti a stravovaní v období dospievania.

Ovocie v školách

Po vydarenom experimente ovocných desiat na I. stupni v predchádzajúcom šk. roku sme v projekte pokračovali. Firma Boni fructi dodáva prostredníctvom školskej jedálne žiakom raz v týždni na obed čerstvé ovocie, a to jablká hrušky a broskyne a zdarma ovocnú šťavu.

Otvorená škola

V rámci projektu sme umožnili využívať priestory telocvične širokej verejnosti. Telocvičňa bola k dispozícii denne od rána až do neskorých večerných hodín, rovnako aj počas víkendov. Trieda informatiky bola sprístupnená verejnosti v určených hodinách a na organizovanie prednášok a kurzov sa v mimovyučovacom čase využívali aj priestory tried. Ihriská v areáli slúžili voľnopohybovým aktivitám detí. Priestory v budove školskej jedálne sa poskytovali na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Do školy na bicykli

Hlavnými cieľmi je zvýšiť fyzickú aktivitu a zlepšiť zdravie žiakov, povzbudiť ich v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, autobusom či pešo, znížiť motorovú dopravu v okolí školy.

Projekt, ktorým chceme prispieť k informovanosti detí ohľadom zvládania dopravných situácií a dopravy ako celku, ktorá je v našej obci veľmi frekventovaná. V rámci projektu žiaci navštevujú dopravné ihrisko v Galante, ktoré sa pri dopravnej výchove najlepšie osvedčilo. Na I. stupni sa využíva CD S Martinkom na cestách, v priestoroch A-bloku je k dispozícii nástenka s dopravnou tematikou a žiaci I. stupni sa zúčastňujú školskej dopravnej súťaže.

Z prostriedkov, ktoré rodičia venovali škole v rámci 2% z daní, sa vybudoval funkčný prístrešok pre 150 bicyklov a stojan na skateboardy.

Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných školách

Zapojili sa doň štyri pedagogičky, ktoré si prehlbovali vedomosti v oblasti informatiky a jej využitie v konkrétnych vyučovacích predmetoch. V rámci projektu bola škole dodaná počítačová technika.

Modernizácia vzdelávacieho procesu vo vybraných školách v SR

Školenia sa zúčastnili traja vyučujúci. Aj toto školenie slúžilo na doplnenie teoretických a praktických vedomostí v súvislosti s využitím počítačov.

Celoslovenská kampaň Červené stužky- preventívny projekt školy

Červené stužky sú symbolom 1.decembra- Svetového dňa boja proti chorobe AIDS. Sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2015“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Žiaci našej školy sa zapájajú do výtvarnej súťaže pre ZŠ ,,Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Žiaci druhého stupňa výtvarne spracúvajú rôzne návrhy pohľadníc s danou problematikou, ktoré odosielame do centra súťaže, Gymnázia sv. Františka v Žiline. Žiaci prvého stupňa vytvárajú v rámci kampane ,, Živú červenú stužku“ ako symbol spolupatričnosti a priateľstva.

 e-testovanie

V rámci tohto projektu je žiakom v škole umožnené bezplatne sa zapojiť do elektronického testovania v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk, čo v hojnej miere využívame. Žiaci sa takto pripravia na povinné testovanie v 5.a 9. ročníku, aby dokázali zvládnuť stres a naučili sa preverovať svoje vedomosti inou než klasickou formou.

IROP 

Projekt realizovaný prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva v rámci ktorého sa realizoval nákup učebných pomôcok pre prírodovednú učebňu a kníh do školskej knižnice.