Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Rada školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

P.č.   Meno a priezvisko FunkciaZvolený /delegovaný/ za

1.

JUDr.Mgr. Pavol Adamčiak           

predseda

rodičov

2.

Ing. Jozef Kundlák           

podpredseda

rodičov

3.

MUDr. Miroslava Hercová   

člen

zriaďovateľa

4.

Ing. Marek Ličák, PhD.               

člen

zriaďovateľa

5.

Mgr. Daniel Mikloško                 

člen

zriaďovateľa

6.

Mgr. Juraj Vydarený     

člen

zriaďovateľa

7.

Mgr. Darina Kováčová          

člen

pedagogických zamestnancov

8.

Mgr. Martina Ceizelová     

člen

pedagogických zamestnancov

9.

Mária Hrajnohová                 

člen

nepedagogických zamestnancov

10.

Mgr. Adriana Vláčilová     

člen

rodičov

11.

Mgr. Ivana Gallé       

člen

rodičov

Zápisnice zo zasadnutí rady školy:

     Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy      JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

     Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy      JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

     Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy      JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

     Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy      JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

      Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy      JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

      Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy      JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

  • Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

           Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 – Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.2 Výročná správa Rady školy pri ZŠ v Dunajskej Lužnej za rok 2015

          Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka
Príloha č.2- Normatívy- k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej
Príloha č.3- Rozpočet návrh 2016-návrh rozpočtu je k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej
Príloha č.4- Aktivity v školskom roku 2015/2016- aktivity zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.5- Mesačný   plán aktivít – aktivity zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.6- Plán aktivít tried- aktivity tried sú zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.7- Demografický vývoj prváci- bude v najbližšom období zverejnená v sekcii aktuality na webovej stránke školy

 

Ďalšie dokumenty rady školy:

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.