Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Rada školy

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Rada školy nezasahuje do bežného chodu školy a riešení problémov, ktoré patria výhradne do kompetencie riaditeľa školy.

Funkčné obdobie rady školy trvá 4 roky.

Členovia rady školy 2023 – 2027

Predseda:

Ľubomír Šesták (za rodičov)

Podpredseda:

Ing. Eva Blahová (za rodičov)

Členovia

Mgr. Martina Ceizelová (za pedagogických zamestnancov)
Ing. Ladislav Danek (za zriaďovateľa)                      
MUDr. Miroslava Hercová (za zriaďovateľa)
Mgr. Darina Kováčová (za pedagogických zamestnancov)
Mgr. Daniel Mikloško, PhD.  (za rodičov)
Valéria Mosná (za rodičov)
Ing. Vladimír Píš (za zriaďovateľa)
Mgr. Radoslav Rehák (za zriaďovateľa)
Mgr. Brigita Šestáková (za nepedagogických zamestnancov)

Kontakt na radu školy: radaskoly@zsdunajskaluzna.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Úloha rady školy:

Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad :

 • oblasť pracovno-právna,
 • odmeňovanie zamestnancov,
 • riešenie sťažností (na prácu konkrétneho učiteľa či šikanu – kompetentným riešiť tieto sťažnosti je vedenie školy alebo Štátna školská inšpekcia),
 • prospech jednotlivých žiakov,
 • vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach,
 • priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 

Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie a nemá záväzný charakter. Rada školy nemá kompetenciu ukladať úlohy riaditeľovi ani zamestnancom.

Praktické konkrétne príklady, čo je možné riešiť v rámci zasadnutia rady školy:

 • návrh využívania areálu školy (napríklad aj počas prázdnin a v mimovyučovacom čase),
 • námet na nové možnosti záujmovej činnosti (nové krúžky),
 • požiadavka na spoluprácu s inými subjektami,
 • námet na možnosti získať finančné prostriedky z projektov rôznych nadácií či fondov,
 • návrh na rôzne inovatívne a moderné vyučovacie metódy, ktoré by bolo možné zaviesť na škole,
 • pripomienka ku koncepčnému zámeru rozvoja školy (napríklad návrh na nové vyučovacie predmety, návrh na časový posun vyučovania),
 • námet na riešenie zvýšenia dopravnej bezpečnosti v okolí základnej školy.