ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Riaditeľka školy odpovedá

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Vážení rodičia,

z dôvodu ochrany osobných údajov nebudeme zverejňovať zoznamy žiakov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o umiestnení tried, akýchkoľvek zmenách v triede prostredníctvom mailu.

Iveta Slobodníková
riaditeľka školy


Vážení rodičia,

v budúcom školskom roku sa bude v našej škole ako prvý – hlavný cudzí jazyk učiť od druhého ročníka anglický jazyk ako doteraz. Druhý cudzí jazyk sa bude učiť od 7. ročníka. Deti si budú môcť vybrať medzi nemeckým alebo ruským jazykom. Anglický jazyk sme zvolili ako hlavný cudzí jazyk z dvoch dôvodov:

  1.  Angličtina sa celosvetovo využíva na dorozumievanie viac ako nemčina a dá sa s ňou dorozumieť aj v okolitých nemecky hovoriacich krajinách.
  2. Okrem toho sme do nákupu učebníc anglického jazyka investovali nemalé finančné prostriedky a aj v personálnej oblasti máme k dispozícii viac učiteľov anglického jazyka. 

Z uvedených dôvodov bude vyučovanie cudzích jazykov pokračovať v takom režime ako dosiaľ.

Ďakujem Vám za pochopenie.

 Iveta Slobodníková
riaditeľka školy


Vážení rodičia,

v zmysle platnej legislatívy je posledný termín, dokedy má riaditeľka školy povinnosť vydať rozhodnutie, je 15. jún. Zoznam detí, ktorých rodičia požiadali o odklad, bol doručený riaditeľke MŠ Dunajská Lužná pani Hubertovej.