Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Riaditeľka školy odpovedá

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Pani riaditeľka odpovedá na dotazy rodičovskej verejnosti

šk. rok 2022/2023

 

Školský autobus – zastávka pri MKS

Otázka: Rodičia 1.roč. v MKS by chceli, aby mal školský autobus zastávku pred MKS, pretože majú strach o bezpečnosť svojich detí.

Odpoveď: Žiadosť rodičov bola postúpená obci Dunajská Lužná, lebo jej riešenie nie je v kompetencii školy. O zastávke nemôže rozhodnúť riaditeľka školy. Predpokladám, že pán starosta sa bude musieť v tejto veci obrátiť na spoločnosť, ktorá dopravu zastrešuje.

 

Testovanie žiakov 1. a 3. ročníka

Otázka: Či žiaci dostanú výsledky testovania?

Odpoveď: Áno, dostanú ihneď, ako nám ich pošle spracovateľská agentúra.

 

Málo hodín v telocvični

Otázka skôr pripomienka z FB: Deti sa do telocvične dostanú do telocvične za rok málo, potrebujú pohyb, nielen sedieť v lavici.

Odpoveď: Problémom je nedostatočná kapacita telocvične.  Žiaci môžu počas týždňa využívať maximálne 30 vyučovacích hodín /5 dní po 6 hodín/. V areáli školy sa nachádza 31 tried. Každá má mať  2 hodiny týždenne, t. j. 62 hodín týždenne. To znamená, že v zimných mesiacoch máme nezastrešených 32 hodín. V lete môže jedna skupina využívať multifunkčné ihrisko. Z uvedených dôvodov dávame do telocvične aj dve triedy naraz, ale to sa v priestoroch nachádza 50 detí a kvalita vyučovania sa, samozrejme, znižuje. O hluku ani nehovorím. Žiaci, ktorí sa do telocvične nezmestia, majú tzv. rekreačnú TV, chodia na vychádzky do okolia. Tak či tak, žiaci bez súhlasu riaditeľky školy v triedach sedieť nezostávajú. Zväčša ani nemôžu, lebo počas hodín TV sa v ich kmeňových triedach nachádzajú žiaci, ktorí sú na jazykoch a iných predmetoch rozdelení do skupín. Ani pre týchto nemáme voľné priestory, preto sa učia, kde je voľná trieda.

Obec o tomto probléme vie. Riešenie výstavby ďalšej telocvične je vyslovene v jej kompetencii. Pokiaľ viem, obec kúpila za účelom vybudovania športových plôch pozemok oproti budove F bloku. Len to treba zrealizovať a získať financie.

Je tiež na rodičoch nielen na  škole koľko času budú ich deti tráviť vonku, v prírode  a pohybom, lebo spätná väzba väčšiny z nich je taká, že veľmi pohybu neholdujú.

 

Prečo bol tak neskoro rozvrh

Odpoveď: Lebo jeho zhotovenie je veľmi komplikované, v rozvrhu máme predmety, ktoré sa delia  do 250 skupín, pre ktoré nemáme miestnosti, a tie musíme zadeliť tak, aby žiaci v rozvrhu nemali okná. Mnohí zamestnanci na kratšiu pracovnú dobu majú pracovný čas rozvrhnutý do určitých dní, lebo učia aj v iných školách. Rozvrh môžeme robiť až po uzavretí šk. roka v auguste po komisionálnych skúškach, keď sa tzv. preklopia údaje z minulého roka o zamestnancoch. Počítačový program na rozvrh nedokáže naše zadanie úplne vyriešiť, tak ho musíme cizelovať ručne a to chvíľu trvá. Popri rozvrhu sa rieši v tom istom čase nová databáza školy, podklady na vydanie vzdelávacích poukazov a popritom sa ešte učí. Napriek tomu, žiaci mali urobený dočasný rozvrh. Hľadáme však riešenia, ako situáciu vyriešiť a tvorbu rozvrhu skrátiť.

 

Ako bude riešený budúci školský rok ohľadom prijímania prvákov, keďže nový G blok nebude  ešte uvedený do prevádzky

Odpoveď: Riaditeľka školy riadi výchovno-vzdelávací proces školy a spravuje majetok, ktorý jej obec zverila do opatery. Budovanie nových priestorov a rekonštrukcie budov sú plne v kompetencii majiteľa, teda obce. Riaditeľka školy preto listom upozornila vedenie obce, že napriek tomu, že tento školský rok vytvorila tri triedy v MKS, budúci školský rok bude potreba ďalších, prinajmenej troch tried, pretože 3 triedy deviatakov odchádzajú, ale predpoklad prváckych tried je šesť. Na túto skutočnosť obec  upozornila aj rada školy. Verme, že vedenie obce nejaké riešenie do dobudovania nového G bloku nájde.

 

Aké požiadavky v tomto šk. roku predložila škola obci

Odpoveď: Keďže rozpočet na ďalší kalendárny rok sa robí v predstihu, riaditeľka školy upozornila na niektoré nedostatky v ZŠ, ktoré bez obce nevyrieši a požiadala obec, aby zahrnula do rozpočtu obce náklady na tieto jej požiadavky:

  • Oprava poklesnutého kanalizačného potrubia
  • Oprava poklesnutého a rozbitého asfaltu
  • Oprava nerovného povrchu na multifunkčnom ihrisku
  • Údržba povrchu multifunkčného ihriska
  • Vybudovanie multifunkčného altánku
  • Vybudovanie moderného detského ihriska
  • Rekonštrukcii fasád A a B bloku.

Je na obci, ktoré z požiadaviek na opravu a rekonštrukciu bude ochotná podporiť.

30.10.2022