Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Školská psychologička

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Oznam školskej psychologičky

Kontakt:

Meno: Mgr. Diana Jansová

E-mail: diana.jansova@zsdunajskaluzna.sk

Miesto konzultácií: kancelária pri zborovni v A- bloku

Konzultačný deň: v priebehu týždňa podľa dohody 

K návšteve školského psychológa nie je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu, pretože je zamestnancom školy a bude riešiť problémy iba žiakov našej školy.

 

Pomoc od iných subjektov

Ak potrebujete poradiť či pomôcť, k dispozícii máte aj nasledovné možnosti psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci poskytovanej VÚDPaP-om:

– poradenská emailová nonstop linka koronavirus@vudpap.sk

– telefonická linka pre rodičov, ktorí akútne potrebujú pomoc
psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 do 14:30)

– bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00)

 

Ako sa obrátiť na školského psychológa?

Žiaci: Žiak, ktorý má záujem o návštevu školského psychológa sa na konzultáciu prihlási prostredníctvom mailovej adresy školskej psychologičky: diana.jansova@zsdunajskaluzna.sk 

Adresa je tiež zverejnená na informačných tabuliach v jednotlivých blokoch.

Pred návštevou školského psychológa počas vyučovacieho procesu sa žiak vopred ospravedlní konkrétnemu vyučujúcemu.

V prípade testov alebo individuálneho skúšania, ktoré sa týka dotyčného žiaka, má učiteľ právo žiakovi návštevu v danú vyučovaciu hodinu nepovoliť. 

Učitelia: Môžu pani psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas pracovnej doby, prípadne prostredníctvom e-mailu: diana.jansova@zsdunajskaluzna.sk

Rodičia/zákonní zástupcovia: Prvý kontakt uskutočnia prostredníctvom e-mailu: diana.jansova@zsdunajskaluzna.sk Nasledujúca spolupráca bude prebiehať podľa dohody.

 

V akej situácii sa obrátiť na školského psychológa?

Žiaci

 • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri učení, či vo vzťahoch s kamarátmi,
 • ak sa často cítiš smutný, či ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
 • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
 • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
 • ak sa cítiš sám,
 • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev, či zlosť,
 • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
 • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
 • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
 • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
 • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
 • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
 • ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má tvoj život smerovať,
 • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel,
 • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
 • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým.

Rodičia a učitelia

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
 • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
 • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
 • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), či pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
 • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,
 • pri kooperácii škola a rodina.

 

Náplň práce školského psychológa

Na základe schválenia zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009, bola na našej škole zriadená funkcia školského psychológa od 2. septembra 2009.

Školský psychológ patrí do kategórie odborných zamestnancov školy podľa § 19 tohto zákona.

 • Psychológ a školský psychológ
 1. Psychológ podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Týmto nie sú dotknuté odborné činnosti psychológa vykonávané podľa osobitného predpisu. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
 2. Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je:

 • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
 • Poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.
 • Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov.
 • Psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách.
 • Podieľanie sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho školského vývinu.
 • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
 • Podieľa sa na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.
 • Sociálno-psychologická práca s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov.
 • Príprava a realizácia terapeutických, preventívnych a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.
 • Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
 • Poradensko-konzultačná pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov detí so zameraním odbornú podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí.
 • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

Etika práce školského psychológa

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, výchovným poradcom, riaditeľovi, či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Školský psychológ:

 • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
 • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby,
 • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov,
 • vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,
 • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,
 • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov,
 • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách,
 • pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
 • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií,
 • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné,
 • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie takých informácií, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých, dôraz kladie skôr na interpretáciu a odporúčania, než na predkladanie výsledkov diagnostiky a intervencií,
 • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje,
 • kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov, rešpektuje oblasti svojej a ich kompetencií, spolupracuje s nimi pri uznaní multidisciplinárnej služby potrebnej pre psychologickú službu klientovi,
 • spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja,
 • pri výbere a použití validných a reliabilných postupov, stratégií, metód a techník prihliada na vek, pohlavie, socioekonomický a etnický pôvod klientov,
 • ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi – ide napr. o interdisciplinárnu spoluprácu s klinickým psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, pedopsychiatrom, právnikom, lekárom,
 • udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi.