Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školský klub detí

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Rozhodnutie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí ŠKD v školskom roku 2022/2023: 

S účinnosťou od 2. septembra 2021  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD

. za dieťa v ŠKD                                            25,-€

. za dieťa v ŠKD / v hmotnej núdzi/              18,-€

Riaditeľka školy podľa VZN 5/2017 ( článok 1, ods.1 a 2 ), môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vopred , najneskôr do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to:

a, poštovou poukážkou

b, bankovým prevodom na číslo účtu IBAN  :

SK9702000000001634899251 s označením  platby , ŠKD- meno dieťaťa a mesiac za ktorý sa poplatok uhrádza.

Neoznačená platba bude evidovaná ako neuhradená.

V prípade záujmu môžu rodičia zaplatiť naraz za viac mesiacov dopredu.

Režim ŠKD v školskom roku 2022/2023

Ranná prevádzka ŠKD

Ranná prevádzka ŠKD  v E a C –bloku v 4.C triede – E- blok

 od 6:30  do 7:15 – príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

Pondelok:    Mgr. Lenka Čisáriková

Utorok:         Mgr. Stanislava Valachovičová

Streda:          Mgr. Lenka Čisáriková

Štvrtok:        p. Iveta Rusnáčiková

Piatok:          p. Viktória Hurtonyová

 Ranná prevádzka ŠKD v F –bloku v 2.D triede

 od 6:30 do 7:15– príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

Pondelok:     p. Kamila Zmeková

Utorok:         p. Mária Červenáková

Streda:          p. Jana Lörincová

Štvrtok:         p. Mária Richterová

Piatok:          p. Kamila Zmeková

Ranná prevádzka ŠKD v  MKS v 1.A triede

od 6:30 do 7:15– príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

Pondelok:     Mgr.Jana Škrhová

Utorok:         Mgr.Jana Škrhová

Streda:          Mgr.Zuzana Vozárová

Štvrtok:         Mgr.Zuzana Vozárová

Piatok:          Mgr.Zuzana Vozárová

Poobedňajšia  prevádzka ŠKD je do 17:30 hod.

 C – blok a E- blok

O 16:15 hod. sa vychovávateľky s deťmi z C- bloku , ktoré zostávajú naďalej  v ŠKD, presúvajú do E- bloku do  4. A triedy.

F – blok

O 16:00 hod. sa vychovávateľky s deťmi, ktoré zostávajú naďalej v ŠKD, presúvajú do 2.D triedy.

MKS

O 16:00 hod. sa vychovávateľky s deťmi, ktoré zostávajú naďalej v ŠKD, presúvajú do 1.C triedy.

Oddelenia ŠKD

 

Oddel.

Počet

Meno vychovávateľky

Ročník detí

Trieda

Umiestnenie oddel. -Trieda

Blok

1.

26

Poláková Renáta

1.ročník

1.A, 1.B

1.A

MKS

2.

26

Rigová Renáta

1.ročník

1.B, 1.C

1.C

MKS

3.

26

Blizniaková Katarína

1.ročník

1.D, 1.E

1.D

F

4.

26

Revická Janka

1.ročník

1.E, 1.F

1.F

F

5.

26

Červenáková Mária

2.ročník

 

2.A, 2.E

2.A

F

6.

26

Zmeková Kamila

2.ročník

2.B,2.E

2.B

F

7.

26

Richterová Mária

2.ročník

2.D, 2.E

2.D

F

8.

26

Lörincová Jana

2.ročník

2.C, 2.E

2.C

F

9.

26

Hurtonyová Viktória

3.ročník

 

3.B, 3.A

3.B

C

10.

23

Kollárová Viera

3.ročník

3.A, 3.C

3.C

C

11.

25

Rusnáčiková Iveta

3.ročník

 

3.A 3.D

3.D

C

12.

24

Mgr. Čisáriková Lenka

3.ročník

 

3.A, 3.E

3.E

C

13.

22

Mgr. Valachovičová Stanislava

4.ročník

4.A, 4.E

4.A

E

14.

21

Konrádová Eva

4.ročník

4.B, 4.E

4.B

E

15.

22

Jáchimová Ľudmila

4.ročník

4.C, 4.E

4.C

E

16.

23

Mgr.Mogrovicsová Monika

4.ročník

4.D, 4.E

4.D

E

 

Legislatíva

  Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa:

– Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

– Vyhlášky MŠV SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí

– Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z o priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedag. zamestnancov

– Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z.z. – kt. sa mení NV SR č. 422/2009 Z.z. , kt. sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti   pedag. zamestnancov

– Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

– Sprievodca na školský rok 2021/2022

– Výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia- RAABE

Dokumentácia ŠKD

 – Výchovno-vzdelávací plán ŠKD

– Školský poriadok ŠKD, Školský poriadok ŠKD, PDF

Odhláška ŠKD, PDF

– Organizácia školského roka 2018/2019

– Ročný plán spoločných klubových činností

– Plán kontrolnej činnosti

– Týždenný plán činností v jednotlivých oddeleniach – vychádza z celoročného plánu činností

– Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD vypísaná rodičom

– Osobný spis dieťaťa + doložka k osobnému spisu

– Triedna kniha

– Plán činností MZ ŠKD

– Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD

– Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ŠKD

– Rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z ŠKD

– Rozhodnutie o výške príspevku na činnosť v ŠKD

 

Tel. kontakt

C- blok a E- blok : 0948/400 314 – od 11:30 hod. – 17:30   hod.

F- blok: 0948/404 777 – od 11:30 – 17:30

 

Ostatné informácie

1.Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD vždy len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického rozhovoru rodiča sa dieťa zo ŠKD neuvoľní.

2.Aj dieťa, ktoré ma v doložke k osobnému spisu uvedené, že školský klub opúšťa len v sprievode zákonného zástupcu, môže byť uvoľnené samo len na základe písomnej žiadosti  rodičov.

3.V prípade, že sa dieťa v určité dni nezúčastní pobytu v školskom klube, alebo ho po vyučovaní vyzdvihne zákonný zástupca, je povinný prísť túto skutočnosť nahlásiť pani vychovávateľke  z oddelenia, do ktorého bolo zaradené.

 

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1.Blizniaková KatarínavychovávateľstvoBlizniaková Katarína
2.Červenáková Mária vychovávateľstvo 
3.Čisáriková Lenka, Mgr. vychovávateľstvo 
4.Hurtonyová Viktória vychovávateľstvoViktória Hurtonyová
5.Jáchimová Ľudmila všeobecné vzdelanie 
6.Kollárová Viera vychovávateľstvoKollárová Viera
7.Konrádová EvavychovávateľstvoKonrádová Eva
8.Lörincová Janavychovávateľstvo 
9.Mogrovicsová Monika, Bc.vychovávateľstvoMogrovicsová Monika, Bc.
10.Poláková Renatavychovávateľstvo Poláková Renáta
11.Revická JankavychovávateľstvoRevická Janka
12.Rigová Renátavychovávateľstvo 
13.Richterová Máriavychovávateľstvo Földváryová Marika
14.Rusnačiková Ivetavychovávateľstvo 
15.Valachovičová Stanislava, Mgr. učiteľstvo 1. stupeň 
16.  Zmeková Kamilavychovávateľstvo