ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školský klub detí

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Rozhodnutie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí ŠKD v školskom roku 2021/2022: 

Na základe schváleného všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2021 obce Dunajská Lužná , ktorým sa mení VZN č.07/2019

riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná určuje s účinnosťou od 2. septembra 2021  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD

  • za dieťa v ŠKD 25,-€
  • za dieťa v ŠKD / v hmotnej núdzi/ 18,-€

Riaditeľka školy podľa VZN 5/2017 ( článok 1, ods. 1 a 2 ), môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vopred , najneskôr do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to:

a, poštovou poukážkou

b, bankovým prevodom na číslo účtu IBAN  :

SK9702000000001634899251 s označením  platby: ŠKD – meno dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok uhrádza.

Neoznačená platba bude evidovaná ako neuhradená.

V prípade záujmu môžu rodičia zaplatiť dopredu  naraz za viac mesiacov.

Dňa: 2.9.2021                                                                                                   

                                                                                                                 PaedDr. Iveta Slobodníková
                                                                                                                            riaditeľka ZŠ

Režim ŠKD v školskom roku 2021/2022

Školský klub začína 3.9.2021 – piatok

F – blok:

Ranný školský klub: od 6:30 do 7:15

Blok a trieda:  F – blok v 1.D  triede

Prevádzka poobedňajšieho školského klubu : do 17:30 hod.

C a E  – blok:

Ranný školský klub: od 6:30 do 7:15

Blok a trieda:  E – blok  v 3.C  triede

Prevádzka poobedňajšieho školského klubu : do 17:30 hod.

Legislatíva

  Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa:

– Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

– Vyhlášky MŠV SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí

– Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z o priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedag. zamestnancov

– Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z.z. – kt. sa mení NV SR č. 422/2009 Z.z. , kt. sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti   pedag. zamestnancov

– Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

– Sprievodca na školský rok 2021/2022

– Výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia- RAABE

Dokumentácia ŠKD

 – Výchovno-vzdelávací plán ŠKD

– Školský poriadok ŠKD, Školský poriadok ŠKD, PDF

– Organizácia školského roka 2018/2019

– Ročný plán spoločných klubových činností

– Plán kontrolnej činnosti

– Týždenný plán činností v jednotlivých oddeleniach – vychádza z celoročného plánu činností

– Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD vypísaná rodičom

– Osobný spis dieťaťa + doložka k osobnému spisu

– Triedna kniha

– Plán činností MZ ŠKD

– Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD

– Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ŠKD

– Rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z ŠKD

– Rozhodnutie o výške príspevku na činnosť v ŠKD

 

Tel. kontakt

C- blok a E- blok : 0948/400 314 – od 11:30 hod. – 17:30   hod.

F- blok: 0948/404 777 – od 11:30 – 17:30

 

Ostatné informácie

1.Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD vždy len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického rozhovoru rodiča sa dieťa zo ŠKD neuvoľní.

2.Aj dieťa, ktoré ma v doložke k osobnému spisu uvedené, že školský klub opúšťa len v sprievode zákonného zástupcu, môže byť uvoľnené samo len na základe písomnej žiadosti  rodičov.

3.V prípade, že sa dieťa v určité dni nezúčastní pobytu v školskom klube, alebo ho po vyučovaní vyzdvihne zákonný zástupca, je povinný prísť túto skutočnosť nahlásiť pani vychovávateľke  z oddelenia, do ktorého bolo zaradené.

 

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1.Blizniaková KatarínavychovávateľstvoBlizniaková Katarína
2.Červenáková Mária vychovávateľstvo 
3.Čisáriková Lenka, Mgr. vychovávateľstvo 
4.Kopřivová Hana vychovávateľstvo 
5.Jáchimová Ľudmila všeobecné vzdelanie 
6.Kollárová Viera vychovávateľstvoKollárová Viera
7.Konrádová EvavychovávateľstvoKonrádová Eva
8.Kundláková MáriavychovávateľstvoKundláková Mária
9.Mogrovicsová Monika, Bc.vychovávateľstvoMogrovicsová Monika, Bc.
10.Poláková Renatavychovávateľstvo Poláková Renáta
11.Revická JankavychovávateľstvoRevická Janka
12.Rigová Renátavychovávateľstvo 
13.Richterová Máriavychovávateľstvo Földváryová Marika
14.Rusnačiková Ivetavychovávateľstvo 
15.Valachovičová Stanislava, Mgr. učiteľstvo 1. stupeň 
16.  Zmeková Kamilavychovávateľstvo