Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Školský klub detí

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Rozhodnutie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí / ŠKD/

Na základe schváleného všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2023 obce Dunajská Lužná , ktorým sa mení VZN č.08/2022

riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná , Školská 257, 900 42  určuje s účinnosťou od 1. novembra 2023 výšku mesačného príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD

  • za dieťa v ŠKD 30,-€
  • za dieťa v ŠKD / v hmotnej núdzi/ 21,-€

 

Riaditeľka školy môže rozhodnúť o znížení príspevku v ŠKD, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vopred , najneskôr do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to:

a, poštovou poukážkou

b, bankovým prevodom na číslo účtu IBAN  :

SK9702000000001634899251 s označením  platby, ŠKD- meno dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok uhrádza.

Dňa: 4.10.2023  PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ

Režim ŠKD v školskom roku 2023/2024

Prevádzka ŠKD je denne v ranných a poobedňajších hodinách  spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov, prázdnin a dní riaditeľského voľna.

Ranná prevádzka ŠKD

Ranná prevádzka ŠKD/ E -blok/v 3. D triede

od 6:30  do 7:15- príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

Vychovávateľky sa v rannom školskom  klube striedajú:

Pondelok:  Bc. Kundláková Mária

Utorok:      Bc. Kundláková Mária

Streda:       PhDr. Violová Andrea

Štvrtok:     Mgr. Stanislava Valachovičová

Piatok:       p. Kollárová Viera

Ranná prevádzka ŠKD/ F –blok /v 1.E triede

od 6:30 do 7:15- príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

Vychovávateľky sa v rannom školskom  klube striedajú:

Pondelok: p. Jana Lörincová

Utorok:      p. Jana Lörincová

Streda:      p. Rusnáčiková Iveta

Štvrtok:     p. Rigová Renáta

Piatok:       p. Richterová Mária

 

Ranná prevádzka ŠKD/ MKS /v 2.A triede

od 6:30 do 7:15- príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

 Pondelok: Mgr.Maniurová Martina

Utorok:      Mgr.Maniurová Martina

Streda:      Mgr.Vozárová Zuzana

Štvrtok:     Mgr.Vozárová Zuzana

Piatok:       Mgr.Vozárová Zuzana

 

Poobedňajšia  prevádzka ŠKD je do 17:30 hod.

 C – blok a E- blok

O 16:15 hod. sa vychovávateľky s deťmi z C- bloku , ktoré zostávajú naďalej  v ŠKD, presúvajú do E- bloku do  3. A triedy.

F – blok

O 16:00 hod. sa vychovávateľky s deťmi, ktoré zostávajú naďalej v ŠKD, presúvajú do 1.E triedy.

MKS

O 16:00 hod. sa vychovávateľky s deťmi, ktoré zostávajú naďalej v ŠKD, presúvajú do 2.A triedy.

Oddelenia Školského klubu detí

Oddel.

Počet

detí

Meno vychovávateľky

Ročník detí

Trieda

Umiestnenie oddel. -Trieda

Blok

1.

25

Mgr. Čisáriková Lenka

1.ročník

2.ročník

 

1.A, 2.F

1.A

F

2.

26

Rusnáčiková Iveta

1.ročník

2.ročník

 

1.B, 2.D

1.B

F

3.

26

Rigová Renáta

1.ročník

2.ročník

 

1.C, 2.D

1.C

F

4.

26

Lörincová Jana

1.ročník

2.ročník

 

1. D, 2.F

1. D

F

5.

26

Revická Janka

1.ročník

2.ročník

 

1. E, 2.F

1. E

F

6.

26

Mgr.Mogrovicsová Monika

1.ročník

2.ročník

 

1.F,2.F

1. F

F

7.

26

Richterová Mária

2.ročník

2.E, 2.D

2. E

F

8.

20

Mangová Mária

2.ročník

2. A

2. A

MKS

9.

17

Mgr. Škrhová Jana

2.ročník

 

2. B

2. B

MKS

10.

19

Zmeková Kamila

2.ročník

2. C

2.C

MKS

11.

22

Ing. Andrejkovicsová Darina

3.ročník

 

3. A

3.A

E

12.

22

Poláková Renáta

3.ročník

 

3. C

3.C

E

13.

23

Blizniaková Katarína

3.ročník

3.B,3.D

3. D

E

14.

21

Mgr. Valachovičová Stanislava

3.ročník

3. E

3. E

E

15.

23

Bc. HurtonyováViktória

4.ročník

4.A, 4.B

4. B

C

16.

25

Kollárová Viera

4.ročník

3.B, 4.C

4. C

C

17.

25

Bc. Kundláková Mária

3.ročník

4.ročník

 

3.B, 4.D

4. D

C

18.

18

Konrádová Eva

3.ročník

4.ročník

 

4.A, 4.E

4. E

C

Legislatíva

 Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa:

– Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

– Vyhlášky MŠV SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí

– Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z o priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedag. zamestnancov

– Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z.z. – kt. sa mení NV SR č. 422/2009 Z.z. , kt. sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti   pedag. zamestnancov

– Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

– Sprievodca na školský rok 2021/2022

– Výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia- RAABE

Dokumentácia ŠKD

Ziadost-o-prijatie-do-SKD, PDF

Odhlaska SKD, PDF

– Výchovný program  ŠKD – schválený na 4 roky

– Školský poriadok ŠKD

– Organizácia školského roka

– Ročný výchovný  plán ŠKD- platný na 1 školský rok

– Plán kontrolnej činnosti

– Týždenný plán činností v jednotlivých oddeleniach – vychádza z  

   celoročného plánu činností

– Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

– Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD

– Osobný spis dieťaťa + doložka k osobnému spisu

– Triedna kniha

– Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD

– Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ŠKD

– Rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z ŠKD

– Rozhodnutie o výške príspevku na činnosť v ŠKD

 Tel. kontakt

MKS : 0948/400 314 – od 11:20 hod. – 17:30   hod.

F – blok: 0948/404 777 – od 11:20 – 17:30

Ostatné informácie

1.Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD vždy len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického rozhovoru rodiča sa dieťa zo ŠKD neuvoľní.

2.Aj dieťa, ktoré ma v doložke k osobnému spisu uvedené, že školský klub opúšťa len v sprievode zákonného zástupcu, môže byť uvoľnené samo len na základe písomnej žiadosti  rodičov.

3.V prípade, že sa dieťa v určité dni nezúčastní pobytu v školskom klube, alebo ho po vyučovaní vyzdvihne zákonný zástupca, je povinný prísť túto skutočnosť nahlásiť pani vychovávateľke  z oddelenia, do ktorého bolo zaradené.

 

Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1.Blizniaková KatarínavychovávateľstvoBlizniaková Katarína
2.Mangová Mária vychovávateľstvo 
3.Čisáriková Lenka, Mgr. vychovávateľstvo 
4.Hurtonyová Viktória vychovávateľstvoViktória Hurtonyová
5.Jáchimová Ľudmila všeobecné vzdelanie 
6.Kollárová Viera vychovávateľstvoKollárová Viera
7.Konrádová EvavychovávateľstvoKonrádová Eva
8.Lörincová Janavychovávateľstvo 
9.Mogrovicsová Monika, Bc.vychovávateľstvoMogrovicsová Monika, Bc.
10.Poláková Renatavychovávateľstvo Poláková Renáta
11.Revická JankavychovávateľstvoRevická Janka
12.Rigová Renátavychovávateľstvo 
13.Richterová Máriavychovávateľstvo Földváryová Marika
14.Rusnačiková Ivetavychovávateľstvo 
15.Valachovičová Stanislava, Mgr. učiteľstvo 1. stupeň 
16.  Zmeková Kamilavychovávateľstvo