ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Školský špeciálny pedagóg

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kontakt:

Mgr. Věra Potúčková

E-mail: vera.potuckova@zsdunajskaluzna.sk  

Miesto konzultácií:  kancelária na poschodí telocvične

Konzultačný deň: podľa dohody

Mgr. Púčiková Gabriela 

Tel. kontakt: 0915 893 096

E-mail: gabriela.pucikova@zsdunajskaluzna.sk

Miesto konzultácií: školská knižnica na poschodí vzadu v A-bloku

Konzultačný deň: podľa dohody

 

Kto je špeciálna pedagogička a aké sú jej úlohy

„Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným.“

A. Komenský

Vážení rodičia!                                      

V našej škole máme v šk. roku 2018/2019  93 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /skratka ŠVVP/. To je viac ako 12 percent  žiakov. Z toho je 55 žiakov začlenených alebo inak povedané integrovaných. 14 z nich má odporučeného asistenta učiteľa. 

Medzi najčastejšie poruchy patria:

A. Špecifické poruchy učenia

 • Dyslexia – porucha čítania a porozumenia textu
 • Dysortografia – porucha pravopisu
 • Dysgrafia – porucha, ktorá postihuje grafický písomný prejav, úpravu
 • Dyskalkúlia – porucha matematických schopností
 • Dyspraxia – porucha motorickej funkcie, pri ktorej je výrazne postihnutá pohybová koordinácia
 • Narušená komunikačná schopnosť:

a/ dyslália  – artikulačná porucha, pri ktorej je narušená výslovnosť

b/ vývinová dysfázia – narušený vývin reči.

B. Poruchy aktivity a pozornosti

ADHD – porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou

ADD – iba porucha pozornosti.

Keďže klasický pedagóg  nemá vzdelanie a vedomosti, ako má pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti, v školách s deťmi so ŠVVP by mal byť špeciálny pedagóg, ktorý s deťmi pracuje individuálne a pomáha vyučujúcemu špeciálnymi postupmi a cvičeniami korigovať prejavy porúch, ktoré sa premietajú do samotného učenia sa detí.

Dieťa so ŠVVP nemá mať znížený obsah učiva /ako si to často mylne vysvetľujú rodičia/, iba ho dosahuje inými prostriedkami a s ohľadom na jeho špecifické potreby. Rovnako aj domáca príprava takéhoto žiaka a kontrola zo strany rodiča je  náročnejšia, práve kvôli handicapu dieťaťa. Pri začleňovaní musia zvýšenú aktivitu preukazovať všetky tri zložky  – rodič, žiak, pedagóg – teda nie iba  učiteľ.

Špeciálny pedagóg má predpísaný počet hodín, na ktorých sa musí venovať žiakom so ŠVVP.  Je to náš interný zamestnanec, preto na individuálnu prácu so žiakmi nepotrebuje súhlas rodiča. Rovnako ako aj školský psychológ, ktorý tiež nepotrebuje súhlas rodiča, ak chce s dieťaťom konzultovať.

Súhlasy  sa od rodičov žiadajú, ak ide dieťa  k špecialistovi  mimo našej ZŠ.

Špeciálny pedagóg so žiakom pracuje na základe odporúčania  špeciálno-pedagogickej poradne. Prácu so žiakmi organizuje na základe rozvrhu hodín špeciálneho pedagóga. Žiakov si po dohode s vyučujúcim berie na intervencie najmä na výchovných hodinách a čítaní, aby žiaci nechýbali na profilových predmetoch. So žiakom pracuje 1 hodinu týždenne, pre veľký počet žiakov mu na viac hodín nezostáva čas.

Od novembra 2016 pôsobí v našej škole špeciálna pedagogička  Mgr. Gabriela Púčiková. Pracuje najmä so začlenenými žiakmi  od prvého ročníka až po šiesty ročník. So siedmym až deviatym ročníkom na báze konzultácií.

Úlohou špeciálnej pedagogičky je pomáhať odstraňovať príčiny neúspechu dieťaťa a správne motivovať žiakov do ďalšej činnosti.

Cieľom jej práce  je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin žiakov s poruchami učenia, t.j. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, respektívne zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu, predchádzať poruchám učenia a správania, zmierniť negatívne prejavy žiakov rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi.

Vedenie školy vytvorilo výborné podmienky na prácu s týmito žiakmi v priestoroch školy. Žiaci majú k dispozícii učebňu  s množstvom zaujímavých pomôcok na rozvoj špecifických funkcií, percepcie, percepčno – motorickej koordinácie, pamäti, myslenia, koncentrácie pozornosti, rozvoja grafomotoriky,  pravo ľavej priestorovej orientácie, tvorivosti, rozvoja matematického myslenia atď.

Špeciálna pedagogička pracuje aj v oblasti poradensko – konzultačnej, poskytuje odborné rady vyučujúcim  ako postupovať pri problémových žiakoch,  pomáha a radí rodičom pri príprave na vyučovanie svojich detí. Stretnutie možno dohodnúť telefonicky.

Na spoluprácu sa teší:  Mgr. Potúčková Věra a Mgr. Púčiková Gabriela

 

Školská zrelosť

znamená dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.

 1. Telesná zrelosť:

 •  posudzuje ju pediater
 • nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou
 • u dieťaťa sa menia telesné proporcie
 • začína sa výmena zubov – trvalá dentícia
 • mení sa kvalita svalov
 • zlepšuje sa koordinácia pohybov, dieťa je obratnejšie a manuálne zručnejšie

 2. Psychická zrelosť zahŕňa:

         a) pracovnú vyspelosť:

 • dieťa už rozlišuje hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť
 • nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • je schopné odložiť realizáciu svojich potrieb a prianí na neskôr
 • je vytrvalejšie, dlhšie sa sústredí, aj keď je úloha únavná a nezaujímavá

        b) sociálnu zrelosť:

 • dokáže byť odlúčené istú dobu od matky
 • primerane komunikuje s inými dospelými i deťmi
 • nie je výrazne hanblivé a utiahnuté
 • je schopné začleniť sa do kolektívu
 • vie spolupracovať, nie je agresívne
 • rešpektuje autoritou určené pravidlá
 • je dostatočne samostatné v sebaobsluhe

        c) citovú zrelosť:

 • dieťa je emočne stabilnejšie, vyrovnanejšie
 • odolnejšie voči záťaži a frustrácii, dokáže zvládnuť prípadný neúspech
 • nie je prehnane bojazlivé, plačlivé a citlivé
 • nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred ostatnými
 • vie sa ovládať, vydrží dlhšie sedieť a dávať pozor

 3. Rozumová zrelosť zahŕňa úroveň:

 a) Vnímania:

 • začína vnímať komplexne – celok ako súbor detailov
 • je schopné zrakovej a sluchovej analýzy a syntézy
 • lepšie rozlišuje tvar a počet detailov na obrázku
 • zrkadlovo odlišné tvary nevníma ako rovnaké
 • rozlišuje horno-dolné postavenie tvarov
 • sluchom rozlišuje zvuky hovorenej reči

 b) Myslenia:

 • postupuje od fázy konkrétneho, názorného myslenia
 • usudzovanie dieťaťa sa viaže na videné či predstavované

 c) Pamäti:

 • je stále viac mechanická ako logická
 • je zámernejšia
 • zopakuje 6 – 8 slovnú vetu i 4 – 5 miestne číslo

 d) Pozornosti:

 • lepšie sa sústredí a dokáže dlhšie pracovať
 • je stálejšia
 • dĺžka trvania koncentrácie pozornosti sa predlžuje na cca 15-20 minút

 e) Reči:

 • dieťa disponuje dostatočnou slovnou zásobou
 • rozpráva zrozumiteľne, má zvládnutú správnu výslovnosť hlások a slabík
 • vyjadruje sa spisovne, samostatne a plynulo v dlhších vetách i súvetiach
 • dokáže porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • pozná nejaké básničky, riekanky, pesničky
 • používa správne pomenovania

 f) Motoriky:

 • správne drží ceruzku
 • kreslí tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • malo by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky
 • vie vyfarbovať obrázky, modelovať, strihať, navliekať korálky
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • zvláda cielenú pohybovú aktivitu
 • vie behať, skákať, preliezať, preskakovať
 • kontroluje svoje motorické správanie, kľudne sedí

 g) Kresby:

 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi
 • podľa predlohy obkreslí rôzne tvary a rozozná ich

 h) Orientácie:

 • v sociálnej oblasti – uvedie svoje meno, vek, adresu, orientuje sa v sociálnom prostredí
 • v priestore – určí, kde je hore-dolu, vzadu – vpredu, vpravo – vľavo
 • v čase – vymenuje dni v týždni, ročné obdobia, ovláda pojmy včera, zajtra
 • v prvej desiatke čísel – napočíta do desať, pozná číslice od 1-10 a vie ich priradiť k počtu, rozlišuje čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu
 • vo farbách – rozlíši základné aj doplnkové farby

 Rady pre rodičov prváka, prváčky, PDF 310 kB