Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Školský špeciálny pedagóg

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kontakt:

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Věra Potúčková

E-mail: vera.potuckova@zsdunajskaluzna.sk

Miesto konzultácii: kancelária na poschodí telocvične

Konzultačný deň: v priebehu týždňa podľa dohody

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Gabriela Púčiková

E-mail: gabriela.pucikova@zsdunajskaluzna.sk

Miesto konzultácii: školská knižnica na poschodí vzadu v A-bloku

Konzultačný deň: v priebehu týždňa podľa dohody

Základné informácie o činnosti školského špeciálneho pedagóga na škole:

 • Pravidelne realizuje individuálne aj skupinové špeciálno-pedagogické intervencie s integrovanými žiakmi na škole, ktorí majú odporúčania z Centra  poradenstva a prevencie (CPP) alebo zo Špecializovaného centra poradenstva a prevencie (ŠCPP).
 • Súčasťou jeho práce je aj preventívno-intervenčná a depistážna činnosť, resp. vyhľadávanie a podpora žiakov, ktorí nie sú integrovaní, ale pre zvládnutie bežných školských nárokov potrebujú vynakladať neprimerané úsilie, ktoré napriek všetkým snahám nemusí priniesť požadované výsledky.
 • Kompletizuje dokumentáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov, pedagogickým zamestnancom a asistentom učiteľa.
 • Aktívne sa zúčastňuje na zápise žiakov do 1. ročníkov, kde poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo.
 • Systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ.
 • Spolupracuje so školským psychológom, výchovným poradcom a s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom poradenstva a prevencie a so Špecializovaným centrom poradenstva a prevencie.

 V náplni práci sú taktiež aj pozorovania na vyučovacích hodinách aj priama práca školského špeciálneho pedagóga na vyučovacej hodine pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Predmetovým pedagógom poskytuje poradenstvo pri riešení výchovno-vzdelávacích ťažkostí u žiakov so ŠVVP a  rizikových žiakov, ktoré boli pedagógom vypozorované na vyučovacom procese. Na základe vlastného pozorovania a orientačného vyšetrenia navrhuje ďalší postup.

Vedenie školy vytvorilo výborné podmienky na prácu s týmito žiakmi v priestoroch školy. Žiaci majú k dispozícii učebňu  s množstvom zaujímavých pomôcok. Obsah stimulácie počas špeciálno-pedagogickej intervencie so žiakmi je nastavený podľa odporúčaní z CPP alebo ŠCPP:

 • Rozvoj čiastkových funkcií (pamäť, myslenie, koncentrácie pozornosti, atď.).
 • Rozvoj percepčno-motorickej koordinácie.
 • Rozvoj grafomotoriky,  jemnej a hrubej motoriky.
 • Rozvoj pravo-ľavej priestorovej orientácie.
 • Rozvoj matematického myslenia, práca s matematickými operáciami, vzťahy medzi nimi, slovné úlohy.
 • Rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností.
 • Rozvoj čitateľských zručností, techniky čítania a porozumenia v čítaní.

Špeciálny pedagóg má predpísaný počet hodín, na ktorých sa musí venovať žiakom so ŠVVP.  Je to náš interný zamestnanec, preto na individuálnu prácu so žiakmi nepotrebuje súhlas rodiča.

Spolupráca s rodičmi:

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so školským špeciálnym pedagógom v priebehu týždňa podľa dohody. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a špeciálneho pedagóga a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Veľmi dôležitá je aj domáca príprava takéhoto žiaka a kontrola zo strany rodiča je  náročnejšia, práve kvôli handicapu dieťaťa. Pri integrácii musia zvýšenú aktivitu preukazovať všetky tri zložky  – rodič, žiak, pedagóg – teda nie iba učiteľ.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

 • žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom,
 • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení,
 • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia,
 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti,
 • žiaci s poruchami správania,
 • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • žiaci s nadaním.

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.

Dysortografia  špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

Dysgrafia –  špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

Dyskalkúlia špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravo-ľavej orientácii.

Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

ADHD –  porucha pozornosti s hyperaktivitou.

ADD –  porucha pozornosti bez hyperaktivity.

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

 • Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga alebo psychológa.
 • Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť.
 • Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako sa postupovať pri ďalšom vzdelávaní. Poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

S ktorými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie škola spolupracuje?

Centrum poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, 903 01 Senec, tel.č.: +421 2 4592 6708, web: www.poradnasenec.sk