Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Školský vzdelávací program

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Čo je to?

Súbor dokumentov, ktorý upravuje obsah výučby (nad rámec štátom stanoveného minima) i jej organizáciu (klasické predmety, projektové vyučovanie, bloková výučba). Školy si ho pripravujú na základe štátom určeného štátneho vzdelávacieho programu.

….aktualizujeme…

ŠkVP – Dunajská Lužná:

 ISCED 1 inovovaný

Anglický jazykEtická výchovaEvanjelické náboženstvoHudobná výchovaInformatikaKatolícke náboženstvoMatematika
Pracovné vyučovaniePrírodovedaPrvoukaSlovenský jazykTelesná výchovaVlastivedaVýtvarná výchova

  ISCED 2 inovovaný

Anglický jazykBiológiaDejepisEtická výchova Evanjelické náboženstvo
FyzikaGeografiaHudobná výchova Chémia Informatika
 Katolícke náboženstvo Matematika Nemecký jazyk Občianska náuka Ruský jazyk
 Slovenský jazyk a literatúra Technika Telesná výchova Výtvarná výchova