ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Výchovné poradenstvo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Výchovné poradenstvo školský rok 2020/2021  

Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Petrášová
Výchovný poradca :
•    Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
•    Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
•    Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
•    Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
•    Informuje rodičov o prijímacom konaní.
•    Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
•    Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy.
•    V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
•    Spolupracuje s centrom pedagogicko- psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

Vzor odvolania:

images/images/aktuality/2015-2016/odvolanie.pdf