Základná škola Dunajská Lužná

ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Vyhľadať

Kariérne poradenstvo

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Kariérne poradenstvo školský rok 2022/2023  

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2022/2023

TESTOVANIE 5 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov :

    17.5. 2023

TESTOVANIE 9

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov :

    22.3. 2023

Bližšie informácie je možné získať priamo na internetovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.

 Prihlášky na stredné školy

Termín podania prihlášok na všetky odbory SŠ (vrátane talentových, osemročných a bilingválnych študijných odborov):

 do   20. 3. 2023

 1.kolo prijímacích skúšok:  

  •  netalentové odbory:              

          1. termín:  4.5. – 5.5. 2023

          2. termín: 9.5.- 10.5. 2023

  • talentové odbory:                    

          1. termín: 28. 4. – 3. 5. 2023

          2.termín: 11. 5. – 15. 5. 2023

2.kolo prijímacích skúšok:

20.6.- 21.6. 2023

Kritériá:

30.11.2022 zverejnia všetky stredné školy kritériá prijatia 

Výchovný poradca: Mgr. Marcela Šalaková
Kariérny  poradca : Mgr. Alena Baková
•    Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
•    Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
•    Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
•    Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
•    Informuje rodičov o prijímacom konaní.
•    Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
•    Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy.
•    V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
•    Spolupracuje s centrom pedagogicko- psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.