ilustrácia detí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 257/22
900 42 Dunajská Lužná
tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
e-mail: zsdunajskaluzna@zsdunajskaluzna.sk

Žiacka rada

Informácie o škole

Informácie pre rodičov

Informácie pre žiakov

Zoznam žiakov žiackej rady v školskom roku 2021/2022

Predseda žiackej rady : 

Podpredseda žiackej rady:

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ivana Hubáčová

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej rady.